YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İlave Prim Desteği ve Yararlanma Şartları

Değerli okurlar, bilindiği üzere 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla birlikte sadece kamu alacaklarının yapılandırılmasında değil, vergi kanunlarında ve istihdamın teşviki kapsamında bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda 4447 sayılı İşsizlik Kanunu'na eklenen geçici 28. maddeye göre, işverenler tarafından 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak, süreyi geçmemek üzere her ay destek sağlanacaktır.

İşverenler bu destekten, 4447/Geçici 28. maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar yararlanılacaktır.

Destekten Yararlanma Şartları

Sigortalı Yönünden;
 - 4447 sayılı Kanunun geçici 28. maddesinin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihi ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

-01/10/2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

-İşe giriş tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kuruluşları’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

-İşe giriş tarihi itibariyle yabancı olmaması,

-Sigortalının fiilen çalışması,

İş Yeri Yönünden;

-Özel sektör işvereni olması,

-2019/Ocak ile 2020/Nisan dönemlerinde kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

-4447 sayılı Kanununun geçici 28. maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Prim desteği tutarı, kapsama giren sigortalının prim ödeme sayısının 44,15* Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır. Kapsama giren sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında işveren, aylık 30 x 44,15* = 1.324,50 Türk Lirası prim desteğinden yararlanabilecektir.                                                                                                                                        

4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara, 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

İhale konusu iş üstlenen iş yeri işverenleri, ile 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait iş yerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28. madde - İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir.

18 Nisan 2020 tarihi ve sonrasından ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilecektir.

Prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Kuruma prim borcu olan işverenler diğer şartları sağlamaları halinde, prim desteğinden yararlanabilirler.

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin, destek süresinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir. Destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ile 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ile 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek Demir Ltd.Şti’nde;

2020 Aralık ayında Ahmet ve Deniz

2021 Ocak ayında Ahmet, Deniz ve Kenan sigortalıların destekten yararlandığı varsayıldığında destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılacak sigortalı sayısı 2 (3/2=1.5=2) olacaktır.

Tüm sigortalıların Aralık ve Ocak ayı bildirim süresini 30 olarak kabul edersek sigortalılar adına Aralık ayında toplam 60 gün, Ocak ayında ise 90 gün bildirim yapılmış olacaktır. Genel toplam olarak 3 sigortalı için 150 gün bildirim yapılmış olup, destekten yararlanılan ortalama süre 50 gün olacaktır. (150/3=50). Bu durumda işveren destekten yararlandığı üç sigortalısından ikisini destek süresinin sona ermesinden itibaren maddenin yürürlük tarihinden fesih yapılamayacak süreyi içine alan ay sayısını geçmeyecek şekilde, 50 gün süreyle çalıştırması gerekmektedir.

Son olarak ilave, İstihdam Prim Desteği’nden yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır. Bu sebeple işverenlerin başvuruda bulunmadan sigortalılar için hangi teşvikten faydalanabiliyor ve hangisi işçi ve işveren lehine daha avantajlı öncelikle bu mukayeseyi yapmasında fayda bulunmaktadır.

*(3423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %21,56 oranında arttırılmıştır.Buna göre yeni teşvik tutarı günlük 53,67 TL’sıdır.)

13.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM