YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comYeni Vergi Düzenlemeleri

Değerli okurlar, uzun süredir gündemi meşgul eden vergi paketi 07/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan  “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile vergi mevzuatımızda ki yerini almış bulunmakta. Yeni vergi düzenlemelerinden bahsedecek olur isek :

1. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Dijital hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, bu hizmetlerden elde ettikleri hasılatın vergilendirilmesi amacıyla ihdas olunan yeni bir vergi türüdür. Bu hizmetlerden Türkiye de sunulanlar karşılığında elde edilen hasılat vergilendirilecektir.

Hizmetin sunulduğu alanı oluştura dijital ortam, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştiği alandır.

Vergilemenin Şartları Nelerdir?

Hizmet Türkiye’de sunulmalı, hizmetten Türkiye’de faydalanılmalı veya hizmetin Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesi veya hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hangi Hasılatlar Dijital Hizmet Vergisinin Konusuna Girer?

Aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat Dijital Hizmet Vergisine Tabidir.

- Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen hasılat. (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil)

 - Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik olarak dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat.

- Kullanıcıların birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat.

Buna göre kullanıcıların birbirleri ile etkileşime girdikleri, bilgilerine erişebildikleri dijital ortamları sunan kişilerin elde ettikleri abonelik, komisyon kullanım ücreti gibi adlar altında elde ettikleri tüm hasılat vergisin konusuna girecektir.

 Yine ulaşım veya konaklama faaliyetlerine aracılık edilmesi ya da bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ile mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu platform, sistem veya portal hizmetleri gibi dijital ortamların sağlanması ve işletilmesinden elde edilen hasılat da vergilendirilecektir.

- Yukarıda belirtilen hizmetlere yönelik olarak dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de verginin konusuna girmektedir.

Verginin Mükellefi Kimdir?

 Verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcısıdır. Bunları Gelir veya Kurumlar Vergileri bakımından tam mükellef olup olmamaları, dar mükellefiyette Türkiye’de faaliyetlerini işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile gerçekleştirip gerçekleştirmemelerinin mükellefiyete herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Muafiyet ve İstisnalar Nelerdir?

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin olarak Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 Milyon TL’ndan veya Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 Milyon Avro’dan veya muadili yabancı para karşılığı TL’ndan az olanlar vergiden muaftır.

Mükellefin finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun bu konudaki toplam hasılatı dikkate alınacaktır.

İlgili hesap dönemi içinde yukarıdaki hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve aşıldığı dönemi izleyen dördüncü vergilendirme döneminden itibaren mükellefiyet tekrar başlayacaktır.

Hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibariyle kümülatif hasılat dikkate alınacaktır.

 Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca hadlerden herhangi birinin altında kalanların muafiyeti ise izleyen hesap döneminden itibaren yeniden başlayacaktır.

Aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hizmetler ise vergiden istisnadır.

- 406 sayılı Telgraf Telefon Kanunu gereği üzerinden hazine payı ödenen hizmetler,

- Gider Vergileri Kanunu kapsamında gereği Özel İletişim Vergisi alınan hizmetler,

- Bankacılık Kanunu kapsamında bankaların faaliyetleri,

 - Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,

 - Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yer alan ödeme hizmetleri,

Verginin Matrahı Nedir?

Dijital Hizmet Vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması halinde, elde edildiği tarihte geçerli olan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Vergi Matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Vergi fatura üzerinde ayrıca gösterilmez.

Verginin Oranı Nedir?

Dijital Hizmet Vergisi oranı matrahın % 7,5’dur ve bu vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Vergilendirme Dönemi Nedir? Takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Nasıl Beyan Edilir?

Vergi mükellefin beyanı üzerine tarh olunur ve mükellefler beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar KDV mükellefi iseler bu vergi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. KDV mükellefi olmayanların vergi dairesi ise Bakanlıkça belirlenecektir.

Verginin Ödeme Süresi Nedir?

Dijital hizmet vergisi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Dijital Hizmet Vergisi Gider Olarak Dikkate Alınır mı?

Evet. Dijital hizmet vergisi Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49 uncu maddeler ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiş olup, önemli hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 Değerli Konut Vergisi Nedir?

 Emlak Vergisi Kanunu’nda düzenlenen yeni bir vergi türüdür. Türkiye’de bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olanlar bu vergiye tabidir.

Verginin Mükellefi Kimdir?

 Mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler verginin mükellefidir. Paylı mülkiyet hâlinde malikler hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

 Mükellefiyet Ne Zaman Başlayacaktır?

Mükellefiyet;

- Taşınmaz değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin yukarıda belirtilen tutarı aştığının belirlendiği tarihi, Emlak Vergisi Kanunu’ndaki vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin gerçekleştiği tarihi,

- Var ise muafiyetin sona erdiği tarihi,

İzleyen yıldan itibaren başlayacaktır.

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelip muaflık şartlarını kazanan taşınmazlara ilişkin mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erecektir.

 Vergi Değeri Nasıl Tespit Edilecektir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenip değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilecektir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmediğinde taşınmaz değeri kesinleşecektir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, yine ilan/tebliğ edilecek, bu değer vergilemede dikkate alınacaktır.

Eğer bu şekilde belirlenen bir değer yok ise bina vergi değeri esas alınacaktır.

Verginin Matrahı Nedir?

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Mesken taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları ile bu vergiye tabi taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Verginin Oranı Nedir?

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

- 5.000.000.-TL ile 7.500.000.-TL arasında olanlar (Binde 3),

- 7.500.001.-TL ile 10.000.000.-TL arasında olanlar (Binde 6),

- 10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10), oranında vergilendirilir.

Muaflıklar Nelerdir?

 Aşağıdaki mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır.

- Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu,

- Türkiye’deki mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil)

- Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil, kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).

Vergi Nasıl Beyan Edilecektir?

Taşınmaza ilişkin değer, buna ait belgeler ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, taşınmaz değerinin vergilendirmeyi gerektirecek tutarı aştığı yılı izleyen yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilecektir.

İzleyen yıllar için de aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilmesi gerekmektedir.

Elbirliği mülkiyetinde müşterek beyanname verilebileceği gibi, münferiden de beyanname verilmesi mümkündür.

Paylı mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilmelidir.

Verginin Ödeme Süresi Nedir?

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

3 Aralık 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

3. KONAKLAMA VERGİSİ

 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesi ile Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir.

Konaklama Vergisi Nedir?

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda düzenlenen yeni bir vergi türüdür.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir.

Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır.

Vergiyi doğuran olay ise yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelecektir.

Verginin Mükellefi Kimdir?

 Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Verginin Matrahı Nedir?

 Verginin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamıdır.

Verginin Oranı Nedir?

 Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.

Bu oran 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.

Vergi düzenlenen fatura/benzeri belgelerde ayrıca gösterilir KDV matrahına dahil edilmez.

Vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılması mümkün değildir.

İstisnalar Nelerdir?

Aşağıdaki hizmetler Konaklama Vergisi’nden müstesnadır.

- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

- Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Vergilendirme Dönemi Nedir?

Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir.

Nasıl Beyan Edilir?

Konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine (KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilecektir.

Verginin Ödeme Süresi Nedir?

Konaklama Vergisi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

 Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

1 Nisan 2020

12.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM