YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comTurizm Payı Beyannamesine İlişkin Soru ve Cevaplar

Değerli okurlar, bilindiği üzere 15 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile; ülkemizin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş ve turizm payı ihdas edilmiştir.

Bu kez 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan “1 Sıra Numaralı Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile 7183 sayılı Kanun uyarınca alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlenmiş olup, konuya ilişkin önemli hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Turizm Payı Nedir?

Turizm payı; aşağıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınan ve % 5’i genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına aktarılan paydır.

Turizm Payı Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

Payın uygulaması 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Turizm Payının Mükellefi Kimdir?

Aşağıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler verginin mükellefidir.

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları,

ç) Seyahat acentaları (münferit uçak bileti satışları hariç),

d) Havayolu işletmeleri (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden),

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmeleri,

Turizm Payının Matrahı Nedir?

Turizm payının matrahı yukarıdaki ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamıdır.

Turizm Payının Hesabında Satıştan İade Tutarlar Dikkate Alınacak mıdır?

Turizm payının hesabında satıştan iade edilen tutar, iade edildiği dönem hasılat payından düşülecektir.

Turizm Payının Oranı Nedir?

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde 7,5
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 7,5
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2,

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar % 50 indirimli olarak uygulanır.

Turizm Payı Mükellefiyeti Nasıl Tesis Edilecektir?

Turizm Payı Beyannamesi vermesi gerekenlerin ilk beyanname gönderilmeden önce, İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine başvurmaları veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, APS vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Mükellefiyetin ermesi halinde, sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri gerekmektedir.

2 Kasım 2019 tarihi itibarıyla beyannamesi vermek zorunda olanların mükellefiyet tesis işlemleri için bu Tebliğin yayımlandığı 2 Kasım 2019 tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesi Nasıl Verilecektir?

Turizm Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/internet adresinden görüntülenebilecektir.

Beyannamenin yukarıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Beyannameler, sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Kontrolde hata tespit edilir ise beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir. Hata giderilmiş ise onay verilerek Beyanname vergi dairesine verilmiş sayılacaktır. Devamında tahakkuk fişi düzenlenerek elektronik ortamda iletilecektir.

Beyannameler süresinde veya süresinden sonra elektronik ortamda düzeltilebilir. Düzeltme beyannamesinin turizm payını azaltması durumunda "Düzeltme Beyannamesi Gerekçesi" belirtilecektir.

Beyanname Dönemleri Nasıldır?

Beyanname dönemleri Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için ise üçer aylık dönemlerdir.

İlk Beyanname Ne Zaman Verilecek?

Beyannamesini aylık dönemler halinde verecek olanlar kurumlar vergisi mükellefleri, Ekim/2019 dönemine ilişkin ilk beyannamelerini 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle en geç 2/12/2019 günü vermelidirler.

Üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükellefler ise Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin ilk beyannamelerini en geç 31/1/2020 günü vermelidirler.

Beyanname Verme ve Ödeme Zamanı Nasıldır?

Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günüdür.

Ödemenin de aynı süre içinde yapılması gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi beyanname vereceklerdir.

Beyanname Hangi Vergi Dairesine Verilecektir?

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlar beyannamelerini bu vergi türleri bakımından bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesi yetkilidir.

Turizm Payı Hesaplamasına Bir Örnek

Konaklama tesisi işleten Demir Turizm İşletmesi A.Ş. 2019/Kasım döneminde 2.000.000,00 TL’lik net hasılat elde etmiştir.

Demir Turizm İşletmesi A.Ş binde yedi buçuk tutarında turizm katkı payını 31 Aralık 2019 günü sonuna kadar ilgili vergi dairene beyan edip hesaplanan 15.000,00 TL’lik katkı payını aynı süre içerisinde ödeyecektir.

Ödenen Turizm Payı Gider Yazılır mı?

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır

Turizm Payı Süresinde Ödenmez İse?

6183 sayılı Kanun gereğince gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir.

27.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM