YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comGeçici Vergiden Doğan İade Alacağı Hangi Şartlar Altında Hangi Borçlara Mahsup Edilebilir?

Değerli okurlar, üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirileren geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinden fazla olduğu dönemler ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinde mahsup edilemeyen geçici vergilerin mahsuben veya nakden iadesi gündeme gelmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.

Geçici Verginin Mahsubu veya İadesi İçin Ödenmiş Olma Şartı Var Mıdır?

Tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş geçici verginin kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu mümkün değildir. Ödenmiş olmak kaydıyla yıllık beyannamede gösterilen geçici verginin hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubu sonrası arta kalan kısım, mükellefin talebi halinde kendisinin diğer vergi borçlarına mahsuben yada nakden iade edilebilmektedir.

Geçici Verginin İadesinde Teminat veya İnceleme Şartı Bulunmakta mıdır?

Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat  veya inceleme aranmamaktadır.

Geçici Verginin Nakden İadesinde Herhangi Bir Tutar Sınırılaması Var mıdır?

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterli  bulunmaktadır.

Geçici Vergi İade veya Mahsup Talebi Nasıl Yapılacaktır?

Mükellefin, gerek kendisinin başka vergi borçlarına mahsup talebi ve gerekse nakden iade talebi internet vergi dairesi üzerindeki standart dilekçe formu kullanılarak yapılacaktır.Geçici vergi mahsup ve iade talepleri için tebliğ ekindeki 1/B talep dilekçesinin internet ortamında hazırlanması gerekmektedir. GEKSİS Kontrol Raporunun oluşması için, Yıllık Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi internet ortamında gönderilmeli, Standart İade Talep Dilekçesi (1A,1B) dilekçesi de internet ortamında gönderilmeli ve GEKSİS İade Talebi bilgi girişi yapılarak onaylanmalıdır. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.

Geçici Vergi İade Alacağı Hangi Borçlara Mahsup Edilebilir?

Öncelikle mükellefin Maliye Bakanlığına bağlı tüm tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına

Bu mahsup sonrası kalan tutarın bulunması halinde alacaklı amme idaresi olan Devletin gümrük mevzuatından doğan amme alacaklarını takiple görevli Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine bulunan muaccel borçlarına,

Bu mahsup sonrasında da iadesi gereken bir tutarın bulunması halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen muaccel prim ve diğer borçlarınıza ödenmek üzere SGK'ya aktarılması gerekmektedir.

17.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM