YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comDikkat Doğrudan Gider Yazılamaz!

Sözleşme Devir Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Gider Olarak İndirilebilir mi?

Değerli okurlar, meslektaşlarımızdan edindiğimiz izlenimlere göre sözleşme devir bedeli olarak ödenen tutarların doğrudan gider olarak yazılıp yazılamayacağı konusunda önemli farklılaşmalar olduğunu gördük. Bu sebeple söz konusu devir bedellerinin vergi kanunları karşısına ki durumu ile ilgili makalemizi hazırladık.

Öncelikle ekonomik kriz sebebi ile bazı firmaların ekonomik dengesi bozulsa da ekonomik göstergeleri doğru yorumlayabilen ve bu verileri doğru değerlendirip güvenli tarafta kalan firmalar için kriz bazı fırsatları da beraberinde getirebilir. Bu durumda sözleşmeler belirli şartların sağlanması halinde taraf değiştirebilir.

Sözleşme Devrinin Şartları

Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

Kanun hükmü incelendiğinde sözleşmenin devri için bazı şartların gerçekleşmesi gerektiği görülmektedir. Bunlar:

  • Sözleşmenin varlığı
  • Zorunlu halin bulunması
  • İhale yetkilisinin izni
  • Devralanın ilk ihale aranan şartları taşıması
  • Devredecek kişinin önceki üç yıl içinde başka bir sözleşmeyi devretmemiş veya devralmamış olmasıdır.

Devrin geçerli olabilmesi için yukarıda sayılan şartların tamamının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sözleşme Devir Bedeli Olarak Yapılan Ödemelerin Vergi Kanunları Karşısında ki Durumu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 08.01.2018 tarihli 38418978-125[6-15/2]-9097 sayılı özelgesi ile bu duruma açıklık getirmiştir.

Özelgede de yer aldığı üzere İmtiyaz hakkı, belirli türden hakların sahiplerine, bu hakları kullanma izni verdikleri kişilerce yapılan ödemedir. Sözleşmenin devri gereği devre konu imtiyaz hakkının gayri maddi hak olarak aktife alınması gerekmektedir.

İmtiyaz hakları 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır. Bahse konu Listede "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri" bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 olarak belirlenmiştir.

Bu sebeple devre konu imtiyaz hakkının gayri maddi hak olarak aktife alınması ve devir bedelinin, anılan listenin (55.) bölümü uyarınca faydalı ömür 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 dikkate alınarak itfa edilmesi gerekmektedir.

Faydalı ömür süresi 15 yıl ve amortisman oranı %6.66 olsa da imtiyaz hakkının sözleşme devri nedeniyle 15 yıllık faydalı ömür süresinden daha az kısa bir süreyi kapsaması nedeniyle söz konusu hak bedelinin hakkın geçerli olduğu süreyle sınırlı hesap dönemlerinde eşit yüzdeler halinde itfa olunması gerekmektedir.

10.06.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM