YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comMaliye’den Geniş Kapsamlı ‘’E Dönüşüm’’

Değerli okurlar, Gelir İdare Başkanlığınca, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin genel tebliğ taslağı hazırlanıp, yayımlandı. Bu tebliğ ile Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) elektronik defter ve belge uygulamasında dağınık yapıdaki 19 ayrı tebliğin tek metinde toplanması sağlanacak. Söz konusu tebliğ taslağını kısaca incelersek;

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter

 1. 2018 yılında brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı ) 5 mio TL’yi aşan mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar izleyen yıllarda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler ise ilgili izleyen 2inci yılın başından itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmesi,

Özel hesap dönemine tabi vergi mükelleflerinde geçiş sürecini bir örnek ile açıklamak gerekirse;

1/7/20XX – 30/6/20XX özel hesap dönemine sahip DEMİR Ltd.Şti 30/6/2019 hesap dönemi sonu itibariyle 5 milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmıştır. Bu durumda DEMİR Ltd.Şti 1/7/2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmek zorundadır.

1- ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin (bayilik lisansı olanlar dahil), lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren  (2019 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler  1.1.2020 tarihinden itibaren) e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi,

3-   Gümrük Beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi, e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların da 1.1.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,

4-    Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-                                      Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi,

5-   Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2020  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmesi, 

6- İhracat işlemlerinde Gümrük beyannameli mal ihracı faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında 1/7/2017 tarihinden itibaren olduğu gibi e fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında ki satışları için 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlenmesi

7-EPDK’dan lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet tesisini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/1/2020 tarihinden itibaren 2020 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorunluluğunun getirilmesi,

8- 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri

9-e-Fatura,e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce ,aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL ‘yi aşması halinde söz konusu faturaların 1/1/2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali (GİB PORTAL) üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi

10- 483 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6’ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,

e-İrsaliye,

Aşağıda belirtilen mükelleflerin 1/1/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali,ithali,teslimi vb.faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan mükellefler
 •  ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal,inşa,ithal ve ana bayi /distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler
 • 4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar,1/1/2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri müstahsil makbuzlarını e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması kapsamında ‘’e-Müstahsil Makbuzu’ ’olarak düzenlemeleri zorunludur.

Diğer Elektronik Belgeler

 • e-Dekont, e-Sigorta Poliçesi, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulamaları da Tebliğe eklenerek hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı söz konusu belgelerin de elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi,
 • Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmesi,
 • Sinema işletmelerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Bilet uygulamasına dahil olması ve düzenlenen her e-Biletin ayrıca Yeni Nesil ÖKC’lerde de Bilgi Fişi yoluyla kayıt edilmesi ve GİB’e e-Bilet Raporlarının iletilmesi zorunluluğunun getirilmesi,
 • Sigorta Şirketlerinin 1.1.2020 tarihine kadar e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları gerekmektedir.

Tebliğ taslağı kapsamında yalnızca e-Fatura değil; e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye başta olmak üzere çok sayıda e-Dönüşüm uygulaması için yeni düzenlemeler bulunuyor. Diğer elektronik belge uygulamalarının tebliğ taslağına dahil edilmesi ile önümüzde ki günlerde geniş kapsamlı  ‘’e-dönüşüm’’ yaşayacağımız aşikar. Ümit ederiz ki defter ve belge uygulamalarına ilişkin hedeflenen mevzuatta sadeleştirme ve basitleştirme ilgili tebliğ ile sağlanabilir.

24.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM