YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comParça Parça Sözleşmeler İle Yaptırılan İnşaat İşlerinde Hangi Geçici Kabul Onay Tarihi Baz Alınır?

İnşaat işlerinde işverenler bazen riski minimize etmek için işi blok halinde değil parçalar halinde aynı alt yükleniciye taşere edebilirler. Bu tarz durumlarda alt yüklenici tarafından muhasebe ile ilgili akla gelen ilk soru alt yüklenici olarak kısım kısım tamamlanan bloklar için kâr veya zararın kısım kısım geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işi bütün olarak değerlendirip işin tamamının bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı takvim yılında mı  beyan edileceğidir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesinin birinci fıkrasında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamına girmesi için; inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Aynı Kanun'un "İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı 44'üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; anılan fıkranın (a) bendinde de Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de vergi kesintisi oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Buraya kadar ki bilgiler baki. Burada önemli olan alt yüklenici tarafından işler ile ilgili birden fazla sözleşme, yer teslimi, teminat ve geçici kabul tutanağı düzenlenip düzenlenmediğidir. Şayet her iş için ayrı esaslar belirlendiyse ve her iş için ayrı geçici kabul tutanağı düzenlendiyse, her geçici kabul tutanağanın idare tarafından onaylandığı tarih işin bitim tarihi olarak kabul edilip, iş ile ilgili kar veya zarar o yılın geliri sayılarak mezkur yıl  beyannamesinde beyan edilmesi gereklidir.

03.02.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM