YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.com4447/19. Madde Sigorta Prim Teşviki Yararlanma Şartları

İşsizliğin azaltılması için istihdam yaratmak kuşkusuz ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru. Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da (SGK) istihdamı arttırmak adına işverenlere sunmuş olduğu bir takım teşvik uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalardan biride 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğidir. Temmuz 2018 SGK verileri itibariyle 4447 sayılı kanunun Geçici 19 uncu maddesi ilave istihdam teşvikinden yararlanan işyeri sayısı 57.225,yararlanan sigortalı sayısı ise 312.807 kişidir.

4447 sayılı kanunun geçici 19 uncu maddesi ilave istihdam teşviki. Sigortalıların İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla teşvikten faydalanabiliniyor. Eğer işyeriniz imalat ya da bilişim sektöründe faaliyette bulunuyorsa 4447 geçici 19. madde teşviki kapsamında işveren ve sigorta prim hisselerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Bu tutar çalışanın prim ödeme gün sayısının günlük brüt ücreti ile çarpılması sonucu bulunan tutarı geçemeyecek. Şayet işyeriniz imalat ve bilişim sektörü dışındaki sektörlerde faaliyette bulunuyorsa bu durumda karşılanacak tutar brüt asgari ücretin aylık tutarını geçemeyecek. Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanmakta. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak.

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden;

 • 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
 • Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.

04.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM