YAZARLARIMIZ
Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.com2020 Bize Neler Getirecek

Giriş:Değerli Okurlarım 2020 Maliye Tarafından E-Dönüşüm vergi reformları Hukuk tarafından KVK (Kişisel verilerin korunması Kanunu) yılı olacak gibi duruyor.Bu kanunlar bize vatandaşa ve mükelleflere ne gibi sorumluluklar getiriyor biraz inceleyelim.

E-Fatura E-Arşiv E-Defter Şartları:

E-Defter :2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.

E-Fatura: 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e-Faturaya geçmek zorundadır. Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler  ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

E-Arşiv: 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak  e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

Not:E-Arşiv uygulamasına dahil olmayan  mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil toplam 30.000,00 TL’yi aşması durumunda(vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL) aşması halinde E-arşiv fatura düzenlemek zorundadırlar.

E-İrsaliye:1-E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı ; (veya satışları ile gayrisafl iş hasılatı) 25 Milyon IL ve üzeri olan mükellefler 01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.

2-E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.

E-Gider Pusulası: Gider Pusulası Uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e- Gider Pusulası Uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını

belirlemeye yetkilidir.

E-Serbest Meslek Makbuzu:

1-01.02.2020 itibariyle faaliyetine devam edenler:01.06.2020 tarihinde e-serbest meslek makbuzuna geçmek zorundadır.

2-01.02.2020’den sonra faaliyetine başlacak olanlar başladıkları ayı izleyen 3.ay sonu -serbest meslek makbuzuna geçmek zorundadır.

AÇIKLAYICI NOT:

  1. 10 Milyon TL (2018 cirosu) olan mükellefler

1 Ocak 20202’den itibaren

*E-fatura 

*E-arşiv 

*E-defter geçmek zorundadırlar.

  1. 5 Milyon TL (2019 cirosu) olan mükellefler 1 Temmuz 2020’den itibaren

*E-fatura 

*E-arşiv E-deftere 01.01.2021 yılında geçecekler

3-25 Milyon TL (2019 cirosu) olan mükellefler 1 Temmuz 2020’de

* E-irsaliyeye geçmek zorundadırlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz konusu metin 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Buna göre;

1. Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

2. Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

3. Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kimler Tabidir:

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

Not:  Kişisel verilere tabi olma şartları gibi şartlar söylenip biz bu şartların altında kalıyoruz kanun bizi kapsamaz gibi kafa karışıklığına sebep olan durumlar söz konusudur.İlgili Şartlar VERBİS sistemine kayıt şartları olan firmalarla ilgidir.

Şartlar: Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olup 31.12.2019 tarihinde sona erecekti.

Cezalar:

Madde 18 - (1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,idari para cezası verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Görüş:

Peki biz firma ve mükellef olarak bu değişikliklerden kendimize nasıl bir pay çıkarmalıyız.

Mevcut Düzenlemelere ayak uydurabilmek adına mükelleflerin (yazılım program altyapı işletme) düzenlemelerini en kısa zamanda uzman danışmanlar ve firmalar ve paket programlar ile değişime ayak uydurmalarında büyük fayda vardır.Peki insan düşünmeden edemiyor günümüzde  teknolojik açıdan büyük mesefa kateden ülkelerde bu konular firmaların talebi ve yatırımı ile oluyor. Ülkemizde kamu tarafından bu değişikliklerin uygulatılması cezai işlemler ile uygulamaya alınıyor.

BAŞKA ALEMLERLE FARKIMIZ BİZİM (Necip FAZIL KISAKÜREK)

13.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM