YAZARLARIMIZ
Cumhur Çetin
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
cetincumhur@gmail.comKamu Borcu Olan Ltd Şirket Ortaklarına Büyük Fırsat

 

Tarih: 09/06/2017


 

Bilindiği üzere, limited şirketlerde müdürler dışındaki ortaklar, 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine göre; şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar.

En son çıkan 7020 sayılı yapılandırma Kanunu, limited şirket ortaklarına, limited şirketten tahsil edilemeyen kamu borçları yönünden önemli bir imkan sunmaktadır. Buna göre, limited şirket ortakları, ortağı oldukları şirketten tahsil edilemeyen ve kendilerine rücu edilen vergi ve SGK borçlarını bu Kanunun 2.maddesi kapsamında taksitlendirebileceklerdir. Örneğin, 100 bin lira vergi borcu bulanan A ltd. şirketinin %10 ortağı olan(Kanuni temsilci müdür olmayan) bay B, şirketin bu borcunun ortaklık payına isabet eden oranı tutarında (100.000 x 0,10) 10.000 TL’sinden sorumlu olacaktır.

Bu yönde borcu olan veya ortaklıktan ayrılan ancak şirketten tahsil edilemediği için kendilerine rücu edilen limited şirket ortaklarının bu kanun kapsamında tanınan fırsattan yararlanmalarını tavsiye ederim.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı, 1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

 

F- DİĞER HUSUSLAR

…

2- 7020 sayılı Kanun hükümlerinden, 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu uyarınca mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da bu Kanun hükmünden yararlanmaları mümkündür.

Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması hâlinde bu kişilerce Kanun hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

3- Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üzerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da sorumlu oldukları bu borçlar için Kanun hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Kanundan yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM