YAZARLARIMIZ
Coşkun Güven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
cguven79@gmail.comYurt Dışında Gerçekleştirilen Fuarlara Bireysel Katılım Gösteren Firmalara Ticaret Bakanlığı Desteği

AMAÇ

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının 2009/5 no’lu  tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

DAYANAK

27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 23/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

DESTEKLER

GENEL

  1. Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  2. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
  3. Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi olmadan uygulanır.
  4. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil)  en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
  5. Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik sektöründeki ürünleri sergilemesi durumunda standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  6. Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonlarında standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda münferiden şirketlere ait ürünleri sergileyemezler.
  7. Organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların destek tutarı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşamaz.
  8. Organizatörün nakliye hizmeti vermemesi veya hiçbir katılımcının organizatörden nakliye hizmeti almaması durumunda katılımcının nakliye harcamalarının %50’si birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki sınırlamalar saklı kalmak üzere desteklenir.

SEKTÖREL

  1. Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların standlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.
  2. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, iklimlendirme, savunma sanayii ve otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.
  3. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
  4. Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin,  50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.
  5. Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.

Bireysel Katılımlarda Başvuru Süreci

Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. ( Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine bulunmayan fuarları eklemek için Fuar Ekleme Formunu ,fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir. )

Bireysel Katılımlarda Başvuru Belgeleri

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi gibi)

5- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

6- Bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birliği borcu yoktur yazısı.

7- Bağlı bulunduğunuz İhracatçılar Birliğine dosya işlem bedeli dekontu.

Başvuruların İncelenmesi, Eksiklik Bildirimi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

   (1)  İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge için muhataba yapılacak bildirimler ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresi aracılığıyla yapılır. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adresinin/KEP adresinin güncel halde tutulması muhatabın yükümlülüğündedir.

(2) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından muhataba bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü süre verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla bildirim yapmak suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca elektronik yolla tebligat, bildirimin muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde muhataba ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir. KEP adresi aracılığıyla iletilen bilgi ve belgenin, muhataba ait imza sirküleri ile birlikte sunulması ve belgelerden her birinin muhatabı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İncelemeci Kuruluş Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(4) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün muhatapların, 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Genelgenin ekinde yer alan beyannameyi (EK-5) vermek suretiyle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bildirmeleri ve muhataplara İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak bildirimlerin bu adrese yapılması zorunludur.

(5) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin muhataba ileteceği, KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair eksik belge talep yazısını müteakiben KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen muhatabın başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(6) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan muhataba yapılacak bildirimler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

(7) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak bildirim kapsamında ibrazı talep edilen bilgi ve belgelerin 30 (otuz) iş günlük süre içerisinde bu maddenin üçüncü fıkrasına belirlenen kriterlere uygun olarak iletilmemesi durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

Ödeme Esasları

(1) Organizatör tanıtım desteği başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesine ilişkin olarak, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) Destek başvurularının incelenmesi neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek ödemesi yapılacak katılımcı veya organizatörün Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip hakediş miktarı hesaplanır. Destek kapsamındaki katılımcının/organizatörün borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulama re’sen yapılabilir.

(3) Destek ödemesi yapılacak katılımcının/organizatörün, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa katılımcıya/organizatöre ödeme yapılır.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır. 

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

EKLER ;

 EK -2                                                                                                                    Tarih …./…./……

………………………………

 İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

  ………………… Vergi Numarası ile Birliğinize kayıtlı üyeniz olarak aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen fuara katılmış bulunmaktayız. “2017/4 Sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” ile ilgili devlet desteğinden yararlanmak üzere fuar sonrası 3 (üç) aylık süre içerisinde ibraz edilmesi gereken evraklarımız ekte sunulmaktadır.

Bilgileri ve gereği arz olunur                                                           

( Firma Kaşe / İmza )

Firma Ünvanı

:

 

İrtibat Kurulacak Kişi

Adı Soyadı / Tel / E-Posta

:

 

Fuar Adı

:

 

Fuar Tarihi

:

 

Fuar Ülke/Şehir

:

 

Firma Şehri

:

 

Fuar Organizatörü

:

 

Katılım Alanı Büyüklüğü

(Metrekare cinsinden)

 

 

Barkod No:

 

Klasör No:

 

1- Başvuru Dilekçesi

 

2- Yer Kirası Faturası

 

3- Taahhütname (EK-4)

 

4- Beyanname (EK-5)

 

5-İmza Sirküleri

 

6- Kapasite Raporu (Pazarlamacı katılımcıysa Pazarlama Sözleşmesi ve Ekleri)

 

7- Diğer Belgeler(Birlik tarafından gerekli görülmesi halinde)

 

8- Üyelik Aidat Makbuzu

 

9- Dosya İşlem Bedeli

 

           

*Gri alanların bulunduğu satırlar Birlik tarafından doldurulacaktır, lütfen boş bırakınız.

EK -4

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI :

KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ  :

TELEFON/FAKS                                                :

VERGİ DAİRESİ                                                 :

VERGİ NUMARASI                                         :

TİCARET SİCİL NO                                           :

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA UNVANI                              :

BANKA ŞUBESİ                                 :

BANKA ŞUBE KODU                       :

TL HESAP NO (IBAN NO)              :

TARİH                                    :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*   :               

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

KATILIMCI/ORGANİZATÖR KAŞESİ          : 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

EK-5

BEYANNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için,

Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı,

2017/4 sayılı Karar’da yer alan destek kalemlerinden faydalanmak üzere bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS) ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz ettiğimiz faturaları ya da bu faturalara ait nüshaları başka bir İBGS ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz etmeyeceğimizi, aksi davranışımızın tespiti halinde; başvuru dosyaları inceleme aşamasında ise mükerrer başvurulardan her birinin incelemeden kaldırılarak olumsuz neticelendirileceğini; destek başvurularından bir kısmı ya da tamamı olumlu neticelenmiş ve tarafımıza ödeme yapılmış ise,  6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak fazla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi,

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi,

Beyan ederim.

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI:

KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ:

KEP ADRESİ                            :

TELEFON/FAKS                                     :

VERGİ DAİRESİ                      :

VERGİ NUMARASI                                :

TİCARET SİCİL NO                 :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*          :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR      :

TARİH                                                     :

KAŞE                                                       : 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

Fuar Ekleme Formu                                                 

Tarih : …/…/……

…………………………….  İHRACATÇI  BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

                2017/4   Sayılı karara istinaden destek kapsamı dışında olan aşağıda / ekte detay bilgileri bulunan ve belirtilen tarihlerde katılımda bulunacağımız bireysel fuarın / fuarların,   “…….. Yılında Desteklenen Fuarlar Listesi” ne alınmasını talep ediyoruz.

           Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Firma kaşe- yetkili imza 

Fuarın Adı

:

 

Başlangıç Tarihi

:

 

Bitiş Tarihi

:

 

Fuarın Düzenlendiği Ülke

:

 

Fuarın Düzenlendiği Şehir

:

 

Fuarın Düzenlendiği Sektör

:

 

Organizatörün adı

:

 

Web Sitesi

:

 

Boş Alan Bedeli Metrakare Tutarı

:

 

Stand Kurulum Bedeli Metrekara Tutarı

:

 

İrtibat Kurulacak İlgili Kişi / Telefon :

Ek: Birim fiyatı gösterir fatura, sözleşme, fiyat teklifi vb. belge

17.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM