YAZARLARIMIZ
Bekir Güneş
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
ymmbekirgunes@gmail.comMali Müşavirler MASAK Denetimi Kapıda

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ve kısaltılmış adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulunun görevleri arasında iş ilişkisi olan taraflar arasında kimlik tespiti yükümlülüğüne ilişkin denetimler de yer almaktadır. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2`nci maddesinin d fıkrasında ve 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı R.G.’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik`in (Tedbirler Yönetmeliği) 4/t maddesinde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler” yükümlü olarak sayılmışlardır. Bu kapsamda yakın dönemde özellikle yeminli mali müşavirlere yönelik sözleşme imzaladıkları mükelleflerin imza sirkülerinin alınıp alınmadığı, imza uygunluğunun denetiminin yapılıp yapılmadığı konusunda ciddi denetimler yapılmakta ve ağır idari para cezaları uygulanmaktadır. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler makalemizin konusunu oluşturmakta ve bu hususta ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir.

1- Kimler Yükümlü

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin   4. Maddesi kapsamında Kanunun uygulanmasında yükümlü; aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

a) Bankalar.

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

ç) Finansman ve faktoring şirketleri.

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları.

f) Yatırım ortaklıkları.

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri.

ğ) Finansal kiralama şirketleri.

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi.

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri.

j) Varlık yönetim şirketleri.

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları.

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

….

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler.

u) …

Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır.

Yukarıda yer alan yönetmelik hükümlerinde görüleceği üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler ilgili tedbirleri almak zorunda olan yükümlüler arasında sayılmıştır.

2- Hangi Durumlarda Kimlik Tespiti Zorunludur

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde  kapsamında Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin   5. Maddesinde Kimlik tespiti, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. Hangi durumlarda kimlik tespitinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Yükümlüler;

a) Sürekli iş ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,

b) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yüzseksenbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,

c) Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı onbeşbin TL veya üzerinde olduğunda,

d) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

e) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

Kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

3- Kimlik Tespiti Amacıyla Alınacak Bilgiler

Tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, telefon numarası ile varsa faks numarası, elektronik tebligat adresi ve elektronik posta adresi, tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası bilgileri ile imza örneği alınacaktır.

4- Kimlik Tespitini Eksik Yapmanın Cezası Nedir?

Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır. Bu hükme aykırı davrananlar toplamda 12.145.226,00-TL`yi aşmamak üzere her bir işlem için 91.089,00-TL idari para cezasına çarptırılacaklardır.

5- Sonuç

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından sözleşme imzalanmış olan mükelleflerden imza örneği almamanız yani imza sirküsünü sözleşme ekinde bulundurmamız halinde her bir işlem için 91.089,00-TL olmak üzere toplamda 12.145.226,00-TL` ye kadar cezai işlemle karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumda Mali Müşavirler tarafından mali müşavirlik hizmetleri kapsamında imzalanan sözleşmelerin ekinde mutlaka imza sirkülerinin bulundurulması, yine Yeminli Mali Müşavirlerce imzalanan tam tasdik sözleşmeleri ve KDV İade sözleşmeleri ekinde imza örneğinin alınması yani imza sirkülerinin bulundurulması cezai bir işlemle karşı karşıya kalmamak için önem arz etmektedir.

20.09.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM