YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trHizmet Alımı İhalesiyle Gerçekleştirilecek Danışmanlık Hizmetlerinde İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Düzenlenmesi

Danışmanlık Hizmet Alımı İhale konusu işlerin, tanımına, kapsamına, hangi hallerde danışmanlık hizmet alımları için hizmet alımı İhale yöntemlerinin kullanılabileceğine ve bu ihalelerde uyulacak usul ve esaslara 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Tebliği ve Uygulama Yönetmeliklerinde yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Danışmanlık hizmetleri”  başlıklı  48’ inci maddesi uyarınca mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.             

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesinde danışmanlık hizmetlerinin kapsamı tanımlanmış ve Kanunun 48’ inci maddesinde yapılan tanıma ilaveten Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı da danışmanlık hizmetlerinin kapsamında sayılmıştır.

Tebliğe göre yapımla ilgili hizmet işleri ;

a) İmar planlarının hazırlanması

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç)

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü

g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması

Danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuatı gereği sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.  Ancak yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının (2019 yılı için; 361.481 * 4 = 1.445.924 TL) altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun 21 veya 22’nci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, ilgisine göre; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilebilmekte veya doğrudan temin yöntemine başvurularak temin edilebilmektedir.

İş deneyim belgelerinin düzenleme ve sunulma esaslarına İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Tip Şartnamelerin ilgili maddelerinde yer verilmiştir. Bu bağlamda hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımlarında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan iş deneyimine ve ortaklık durum belgesine ilişkin standart formlar kullanılacaktır. Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri sonucunda verilecek iş deneyim belgelerinin de Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı şekilde yapımla ilgili hizmet alımı işlerinde de Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’ üncü maddesine uyarlı iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan danışmanlık hizmet alımlarında iş deneyim belgelerinin, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Standart Formlar ( KİK031.1/D   İş Deneyim Belgesi(İş Bitirme) ,KİK031.5/D  İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi ) kullanılarak düzenlenmesi gerekirken,  Hizmet Alım İhale Yönetmeliği ekindeki standart formalar (Standart Form-KIK026.1/H - Standart Form-KIK026.2/H) kullanılarak düzenlenmesi yönünde hatalı uygulamalar ile karşılaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımları” başlıklı 84’üncü maddesinde yer alan hükümlere göre ;

Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti alımlarında Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan iş deneyimine ve ortaklık durum belgesine ilişkin standart formların kullanılması gerekmektedir. Ancak, 5/3/2009 tarihinden önce ihale konusu iş veya benzer işlerden alınmış belgeler, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin aradığı şartları taşıması kaydıyla bu ihalelerde kullanılmaya devam edilecektir. Diğer taraftan, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri sonucunda verilecek iş deneyim belgelerinin de Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir

Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde ihaleye katılımda mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin sunulması gereken belgelerin şekli ve içeriği Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgelerine uygun olmalıdır. Ön yeterlik dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvuruların değerlendirmeye alınmadığı hususuna dikkat edilmelidir.

  İş deneyim belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi ve verilmesinde sorumluluk idareye aittir. Ancak şekil ve içerik kurallarına uymayan bir iş deneyim belgesi ile ihaleye katılım sağlanması halinde hak kaybı yaşayacak olan tarafın belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin olacağı tabidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu, İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmiş ve belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve ünvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlenmiş olmasının gerekliliğidir. EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden beri yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamamaktadır.

İhale mevzuatının, hatalı veya eksik yorumlamalarla uygulama alanı bulması, istekliler ile idareler arasında çoğunlukla yargıya taşınan    uyuşmazlıkların yaşanmasına neden olabilmektedir. Yazıda bahsi geçen    hususlar çerçevesinde, belge sahiplerince işin ilgisine göre dahil olduğu mevzuata göre uygunluk kontrolünün yapılması şayet mevzuata aykırılık varsa gerekli düzenleme için İdarelere başvurulması olası bir hak kaybı ile karşılaşılmasını önleyecektir.

Kaynak;

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Genel Tebliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

20.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM