YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trSorumlulukları Yasa Kapsamında Belirlenen Bir Mesleki Ünvan İçin Sürekli Eğitim Doğru ve Yerinde Fakat Çok Geç Kalınmış Bir Uygulamadır

23.06.2018 tarih, 30457 Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin, yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmek üzere gerçekleştirilecek katılımı zorunlu eğitim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin gerçekleştirilme yöntemlerini, zorunlu eğitim faaliyetlerine katılmama halinde uygulanacak yaptırımları belirlenmiştir.

İlgili Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin; çalışma yeri, çalışma şekli ve çalışma unvanı ne olursa olsun, tamamının, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak, meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi olacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

 Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Programlarının amaçları şunlardır:

a) Meslek mensuplarının, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak üzere sahip oldukları teknik bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini artırmak, geliştirmelerini sağlamak,

b) Meslek mensuplarının, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yetkin profesyoneller olmalarını sağlamak,

c) Yeni tekniklerin uygulanması ve iktisadi gelişmelerin kavranması; yeni tekniklerinin uygulanmasının ve iktisadi gelişmelerin, müşteriler ile meslek mensuplarının çalışmaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek, değişen sorumluluklar ve beklentilerin karşılanması için meslek mensuplarına yardımcı olmak,

ç) Meslek mensuplarının, vermeyi üstlendikleri hizmetleri yerine getirmeleri için gerekli teknik bilgi ve mesleki becerilere sahip oldukları konusunda kamu güveni oluşturmak,

d) Mesleki faaliyetin ifasında, kamu çıkarının her an gözetilmesi sağlanarak kamuya mal olmuş meslek statüsü oluşumunu sağlamak,

e) Meslek mensupları arasındaki iletişim, ilişki, dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek,

f) Mesleki çalışma standartları ile etik kurallara uyumu en üst düzeyde tesis ederek; disiplin olaylarını, anlaşmazlıkları ve şikâyetleri azaltmak,

g) Meslek mensuplarında "Mensubiyet ve Aidiyet" duygularının geliştirilmesi, güdülenmesi ve meslek mensuplarının kişisel gelişimlerini sağlamak,

ğ) Meslek mensuplarının; bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak suretiyle meslek etkinliklerinde yüksek verim ve kaliteye ulaşmalarını sağlamak,

h) Meslek mensuplarının; ulusal ve uluslararası standartları bilmelerini, uygulamalarını yapabilmelerini ve standartlardaki değişimleri takip edebilmelerini sağlamak,

ı) Meslek mensuplarının; bilgi teknolojileri ve yabancı dil konularında yetişmelerini sağlamak,

i) Meslek mensuplarının; mesleki uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını sağlamak.

Günümüz koşullarında çok hızlı değişim gösteren muhasebe mesleği, meslek mensuplarının güncel kalabilmeleri ve mesleki yeterliliklerinin sürdürülebilirliği amacıyla  zorunlu sürekli eğitimi kaçınılmaz kılmıştır.

Yapılan düzenleme ile zorunlu hale gelen sürekli eğitim faaliyetlerinin mesleğin gelişimi, mesleğe olan güven ve mesleğin kaybolan itibarının iadesi yönünde olumlu katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Ancak uygulamadaki zorunlu stajyer eğitimi benzeri bir eğitim programlaması meslek mensupları için yapılır ise Yönetmelikte belirtilen amaçlara ne kadar yaklaşılacaktır hususu tartışmaya açıktır. Mesleğin, ezbere dayalı ve kolaycı düzen içerisinde sürdürülme ısrarını önleyici bir eğitim alt yapısı oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Mesleğe giriş için zorunlu şart olan staj başlatma sınavının ardından üç yıllık staj dönemi kaç şanslı aday meslek mensubu için amacına uygun şekilde verimli geçmektedir?  Kaç aday meslek mensubu aktif olarak sistemin içine dahil olabilme imkanı bulabilmektedir? Zorunlu stajyer eğitim seti kaç aday tarafından tam anlamıyla hakkı verilerek tamamlanmaktadır? Birçok aday meslek mensubu için amacından çok uzakta dar bir içerikle tamamlanan staj döneminin ardından ezbere dayalı bir sınav sistemi sonrasında aktif olarak mesleki faaliyete başlandığı zaman maalesef bocalama süreci başlamaktadır. Mesleğe girişte ezbere dayalı sistemin dışına çıkılması, doğru yorumlamalar ve öngörüler geliştirebilen bir eleme sistemi getirilmesi, staj döneminin aktif hale gelmesinin sağlanması önemli bir gerekliliktir.

Mesleğin aktif yürütülmesi esnasında bir kanun maddesi veya bir muhasebe işleminin farklı meslek mensuplarınca farklı yorumlanıp farklı uygulamaya tabi tutulması ile sıkça karşılaşmaktayız. Hatalı veya eksik yorum ve uygulamalar duruma göre işvereni veya mali sistemi zarara uğratabilmektedir Teoride tekdüzen muhasebe sistemi pratikte çok düzen olarak karşımıza çıkmaktadır. Güncel mevzuata ulaşmak günümüzde çok kolaylaşmışken arkadaşına sorup işlem yapmayı tercih eden meslek mensuplarının varlığı inkar edilemez. Gerek Birlik gerekse meslek odalarının web sayfalarında her an ulaşılabilir güncel mevzuatın yanı sıra düzenlenen seminerler ve bu seminerlere ilişkin dökümanlar faydalanmak isteyenler için her an ulaşılabilir durumdadır. Meslek odaları tarafından güncel gereksinimlere uygun eğitim programları ve bilgilendirme toplantıları da düzenlenmektedir.

Meslek mensuplarının mesleki bilgi ve donanımlarını güçlendirmelerinin yanında mesleki standartlar ve etik değerlere uyumun eksiksiz sağlanması halinde mesleğin ve meslek mensubunun piyasadaki algısı kendiliğinden değişmiş olacaktır. Ezber edilmiş meslek mensubu profilinin değişmesi ile beklentilere cevap veren yüksek kalitenin yakalanması mümkün hale gelecektir.

Eğitimlerin içeriği ve uygulanma şeklinin tam anlamı ile beklentilerin karşılığını bulamaması halinde sürekli eğitim, meslek mensupları için para ve zaman kaybından öteye geçemeyecektir. Halihazırda mesleğini etik değerler çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde layıkıyla yerine getiren ve mesleğe yön veren azımsanmayacak sayıdaki meslek mensubu için bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmak noktasında bir ilave gereksinim olmadığı tabiidir. Buna rağmen mesleğin itibar kaybının önüne geçmek adına, meslek mensuplarının, kamunun ve piyasanın ihtiyaçlarının doğru tespit edilip o ihtiyaçları karşılayacak yerinde bir eğitim programlaması tüm taraflar için faydalı olacaktır.

02.04.2018 tarihinde yayımlanan Mesleki İtibarın Olmadığı Bir Yerde Diğer Tüm Koşulların İyileşmesinin Kime Ne Faydası Var? konulu makalemde değindiğim hususlar çerçevesinde birçok meslektaşımın da çözüm beklentisi içerisinde olduğuna dair e-posta almıştım. Bu doğrultuda sorumlulukları yasa kapsamında belirlenen bir mesleki ünvan için, sürekli eğitimin son derece doğru ve yerinde fakat çok geç kalınmış bir uygulama olduğu kanaatindeyim.

29.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM