YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trBağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin 3 Ay İçerisinde İnternet Sitesi Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerekmektedir!

26.05.2018 Tarihinde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin 3 Ay İçerisinde İnternet Sitesi Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerekmektedir.

26.05.2018 tarih ve 30432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerinin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenen ölçütlere göre 01.01.2018 tarihi itibariyle bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketleri;

a) Herhangi bir ölçüt olmaksızın (I) Sayılı Listede belirtilen tüm şirketler

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler,

1)Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6.12.2012 tarih ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değer;

a) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 50 kişi

2)Ekli II Sayılı Listede belirtilen şirketler için eşik değerler;

a) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 125 kişi

3) 1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;)

a) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası

c) Çalışan sayısı 175 kişi

2016 ve 2017 yılı verilerine göre yukarıda belirtilen kriterlerin en az ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayan sermaye şirketleri 01.01.2018 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacaklardır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci madde 4 uncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş ölçütlere göre bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin mevzuattan kaynaklanan internet sitesi açma yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kanunun 1524 ncü maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.

Bağımsız denetim kapsamına giren şirketler kapsama girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmak zorundadır. İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırmaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda 01.01.2018 tarihi itibariyle bağımsız denetim kapsamına dahil olan sermaye şirketlerinin Bakanlar Kurulu Kararının yayım tarihi 26.05.2018 tarihinden itibaren üç ay içerisinde (26.08.2018 tarihine kadar) ilgili mevzuat hükümlerine göre internet sitesi açma yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS)’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.

Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

İnternet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.

 Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivler. İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.

İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan şirketlerin yönetim organı üyeleri yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Şirketlerin internet sitesinde yayımlanması gereken hususlara ilişkin detaylar Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer almaktadır.

İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanır.

a) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.

b) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.

c) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi.

 Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır.

Şirketlerin internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar yönetmeliğin 6. Maddesi 3. fıkrasında belirtilmiştir.

 

Yazı içeriğinde belirtilen hususlara ilave olarak ;

Bağımsız denetim kapsamına dahil olan sermaye şirketleri, genel kurul kararıyla (genel kurul yapıldı ise olağanüstü genel kurul kararıyla) 2018 yılı için denetçi seçerek ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmelidir.

Kanuna göre denetime tabi olduğu hâlde denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.

 Bağımsız denetim kapsamına giren sermaye şirketleri tarafından 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği detaylı bir şekilde incelenerek mevzuatta belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması hatalı ve yersiz uygulamaları önlemiş olacaktır.

Ayrıca hiçbir kriter aranmaksızın faaliyetleri bazında bağımsız denetim kapsamında olan sermaye şirketlerinin ve özel kriterler ile bağımsız denetim kapsamında olan sermaye şirketlerinin faaliyet alanları itibariyle dahil oldukları kurumların (SPK, BDDK, EPDK vb) mevzuat hükümlerini de tüm yönleri ile incelemeleri ağır yaptırımlar ile karşı karşıya gelinmesini engelleyecektir.

Kaynak ;

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

05.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM