YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trYurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Ekonomi Bakanlığı Tarafından Sağlanan Destekler

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10  sayılı  Karar  kapsamında  teknik  müşavirlik firmalarına sağlanan proje, yurtdışı ofis, istihdam, yurtdışı reklam-tanıtım-pazarlama, fuar katılım, pazar araştırması, yazılım, mesleki sorumluluk sigortası ve uluslararası mesleki yarışmalara katılım için yapılan harcamalar Ekonomi Bakanlığı tarafından Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu’ndan sağlanan kaynak ile desteklenmektedir.

Teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemesi sektör örgütlerinin yurtiçi ve yurtdışında düzenleyecekleri konferans ve seminerler, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışında düzenleyecekleri fuar organizasyonları ve heyetler de destek kapsamındadır.

Bilindiği üzere, ülkemizde ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Teknik müşavirlik, müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelik mal ve hizmet ihracatını artırmak amacı ile sağlanan desteklerin önemli bir döviz girdisi yaratmasının yanında rekabet avantajı  sağlayarak yurtdışı pazarda iş fırsatları yakalama ve kalıcılığı artırma yönünde olumlu etkisi olacağı açıktır. Ancak, destek başvurusu Bakanlık tarafından onaylanan firmalar  destek kapsamındaki harcamaları bütçesinden karşıladıktan sonra ilgili mevzuatta öngörülen süreçleri tamamlayıp destek ödemelerini alabilecektir. Bir başka deyişle, desteklenen sektör firmaları önce harcamayı kendi bütçesinden yapmakta, ardından yaptığı bu harcamaları destek ödemesi olarak Bakanlıktan alabilmektedir. Ülkemizin bilinen ekonomik gerçekleri doğrultusunda ön koşulları sağlayarak destek sağlanacak harcamaları gerçekleştirebilecek bütçesi olan sınırlı sayıdaki firma yararlanacağı destekler ile önemli avantaj elde etmiş olacaktır. Harcamaları bütçesinden karşılama olanağı bulamayan firmalar ise desteklerden   yararlanmaktan mahrum kalacaktır. Bu haliyle desteğin, asıl ihtiyacı olan firmalardan daha çok halihazırda diğerlerine nazaran yurtdışı pazara daha rahat çıkma ve iş yapma imkanı olan firmalara  yarayacağı ,  bir nevi bu firmalara  kredi sağlayarak kredi faizi ödemelerinden kurtaracağı, buna karşılık asıl desteğe ihtiyacı olan firmaların ise destekten yararlanamayacağı hususu ayrıca gözden geçirilmelidir kanısındayım.   

 

2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeye göre   ;

 İnşaat sektörüne yönelik olarak destek başvuru tarihinden önceki son iki yıl boyunca aşağıda belirtilen faaliyetlerin birini veya birden fazlasını yürüten ve gelirlerinin en az %51’ini bu faaliyetlerden elde eden firmalar destek programından yararlanabilmektedir.

          Teknik Müşavirlik Faaliyetleri ;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı

 

Her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğinin Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve iki  İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Destek başvuruları destek türüne göre, Teknik Müşavirlik Şirketleri ve İşbirliği Kuruluşları (Teknik müşavirlik, müteahhitlik veya inşaat malzemesi sektörlerinde faaliyet gösteren dernek, birlik, sendika, konsey, oda, kuruluş, kooperatifler) tarafından Ekonomi Bakanlığına yapılır. Başvurular Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir. Genelgenin ekler kısmında (www.ydmh.gov.tr (İlgili Devlet Yardımları Mevzuatı) yer alan her desteğe özel olarak hazırlanması gereken evraklar tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe ekinde Ekonomi Bakanlığı Genel Evrakına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir

Yurtdışından teknik müşavirlik işi almış olmak, desteklerden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir. Yalnızca proje ve yazılım desteği başvurularında teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında iş alıp almadığı dikkate alınmaktadır. Yazılım desteğinden faydalanabilmek için yurtdışında teknik müşavirlik işi alınmış olduğunun ticaret müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak İş Alındı Belgesi ile belgelenmesi gerekmektedir.

 Türkiye’de destek kapsamına alınan teknik müşavirlik firması ile yurtdışında faaliyet gösteren firma arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi halinde teknik müşavirlik firmaları yurtdışında kurdukları firma faaliyetleri üzerinden desteklenebilmektedir.

Türkiye'de  kurulu firma ile yurtdışındaki firma arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilmektedir:

a) Firmanın tüzel kişilik olarak yurtdışındaki firmaya en az % 51 oranında ortak olması,

b) Firmanın en az % 51’ine sahip ortak veya ortakların yurtdışında açılan firmaya en az % 51 oranında ortak olması,

c) Firmanın halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra firmanın % 51’ine sahip ortak ya da ortakların yurtdışında açılan firmaya % 51 oranında ortak olması.

Ayrıca, firmanın açıldığı ülkenin yerel mevzuatına göre firmanın çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması zorunluluğunun olduğu hallerde, yurtdışı firmaya en az % 51 oranında ortak olunması şartı aranmamaktadır. Destek ödemesi, yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır.

Teknik müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif verilmeden önce yapılmak zorundadır. Hâlihazırda (destek başvurusu değerlendirilmeden) üstlenilmiş projeler için yapılan proje destek başvuruları ile ihale süreci belgelenemeyen (işveren ile gayri resmi pazarlıkla görüşme neticesinde verilen) projeler için yapılan destek başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Proje desteği başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için projenin aşağıdaki dört şartı taşıması gerekmektedir;

1) Projenin Türk müteahhitlik ve/veya mal ihracatını artırma potansiyelinin olması,

2)    Proje konusu işi yüklenecek firmanın ihale ile belirlenmesi,

3)    Başvuru esnasında yabancı firmalarla rekabetin devam ediyor olması (nihai mali teklifin verilmemiş olması).

Yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilmek için yurtdışı ofisin açılmış ve çalışır halde olması zorunludur. Ofis açılmadan önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır.

Yurtdışı ofisler için satın alınacak hizmetlerden; şirket kuruluşu ile hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri için destek ödemesi yapılmaktadır.

İstihdam destek ödemesinin hesaplanmasında fazla mesai, ikramiye ve harcırah ödemeleri hariç brüt maaş esas alınır. Destek kapsamındaki yönetici personelin destek süresince bir haftadan fazla olmayan iş ziyaretleri ve yıllık izin ve görevler dışında ofisin bulunduğu ülkede (6 ay içerisinde toplamda en az 3 ay) aktif olarak çalışması gerekir. Bu amaçla, destek kapsamı yönetici personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı üzerinden tespit edilir. Destek kapsamındaki personel 3 (üç) yıl boyunca 1 (bir) defa değiştirilebilir.

Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan firmalar ilk destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve Faaliyet Takip Tablosu (Genelge Ek-15)” ile Bakanlığa (ydmh@ekonomi.gov.tr) göndermekle mükelleftirler.

2014/10 sayılı Karar çerçevesinde yapılacak ödemelerde, destekten yararlananların vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı Maddesi ve/veya 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamına giren borçlarının bulunmaması gerekir. Borçlarının bulunması halinde, ilgili kurumlardan alınacak borçluluk durumlarını gösterir belgelerin ibraz edilmesi suretiyle, hakedişleri söz konusu borçlarına mahsup edilir.

 

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler ;

Proje Desteği: İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmeler ;

a) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %20 oranında, en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %15 oranında, en fazla 500.000 ABD Doları,

c) Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için %10 oranında, en fazla 750.000 ABD Doları,

ç)  Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için %7,5 oranında, en fazla 1.000.000 ABD Doları,

desteklenmektedir. 

Yurtdışı Ofis Desteği: En fazla 7 (yedi) yurt dışı ofis için,

a) Kira Desteği : Yıllık 40.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla kira bedelinin % 50’si,

b) İstihdam Desteği :

T.C. vatandaşı Yönetici Personel için, yıllık 60.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

Büro Personeli için, yıllık 36.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla brüt maaşın % 50’si,

c) Danışmanlık Desteği : Yıllık 30.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla harcamaların %50’si, en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği: Yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla reklam, tanıtım,  pazarlama ve halkla ilişkiler harcamalarının % 50’si en fazla 6 (altı) yıl süreyle karşılanmaktadır. 

Pazar Araştırması Desteği: Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yılda en fazla 5 adet olmak üzere, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Doları karşılanmaktadır. 

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği: Sektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Seminer ve Konferans Katılım Desteği: Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Teknik Müşavirlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Programı Desteği: Müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programları kapsamında; her bir firmadan 2 (iki) temsilcinin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen teknik müşavirlik heyeti programlarında destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. 

Yurtdışı Eğitim Desteği: Firmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 (iki) çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır. 

Yazılım Desteği: Bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği: Yurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir. 

Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği: Uluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri %50 oranında, organizasyon başına azami 10.000 ABD Doları desteklenmektedir.

Yazının konusu desteklere  ait  detay  bilgiler 2014/10 sayılı Karar ve Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge’ de yer almaktadır.

Kaynak ;

 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar

2014/10 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Genelge

22.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM