YAZARLARIMIZ
Ayşe Çelikbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aysecelikbas@outlook.com.trNACE REV.2 62.01- Bilgisayar Programlama Faaliyetleri Sınıfında Faaliyet Gösteren İşletmelerin 01 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Sanayi Siciline Kayıt Olmaları Gerekmektedir

1 Temmuz 2017 tarih 30111 Saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  7033  sayılı   Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. Maddesine yapılan ilave ile Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması gereken firmalar arasına bilişim teknolojisi ve  yazılım  üreten  firmalar eklenmiştir. Bu kapsamda NACE Rev.2 62.01 -  Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.  

Kanuna eklenen Geçici 3 üncü madde ile faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlara 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Kanun’da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63. Maddesine yapılan ilave ile yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine  %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburi hale getirilmiştir.

 Kanununda yapılan düzenleme ile yazılım, sanayi ürünü haline getirilerek yazılımcıların da sanayicilere verilen teşviklerden yararlanarak yerli malı belgesi almasına imkan sağlanmıştır. Yazılım üreten şirketlerin sanayi siciline kayıtlarını yaptırmaları ve sanayi sicil belgesi almaları sonrasında yerli malı belgesi şartlarının  da sağlanması halinde yerli malı belgesi alarak bu uygulama ile özellikle Kamu İhalelerine katılımda ve KOSGEB desteklerinde önemli avantajlar sağlamış olacaktır.

Yerli malı belgesi için gerekli şartlar;

  • Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
  • Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
  • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında ;

Yeni açılan Bilişim Teknolojisi ve Yazılım üreten şirketler faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorundadır.

Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır. Yazılım ve Bilişim Teknolojileri alanında faaliyette olan firmaların 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolması gerekmektedir.

6948 Sayılı Kanunun 2. ,4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. ( Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi, değişikliklerin süresinde bildirilmemesi, yıllık işletme cetvellerinin süresinde verilmemesi 2018 yılı için 1.046 TL )

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. (2018 yılı için 2.098 TL)

Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesini görevli personele ibraz etmeyenlere kanunun 10. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. (2018 yılı için 521 TL)

Belirtilen hususlar çerçevesinde herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak ve yapılan düzenlemeler ile yazılım firmalarına sağlanan avantajlardan yararlanabilmek adına, NACE REV.2 62.01- Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicili’ne  kayıt   olmaları,  yeni kurulacak işletmelerin ise faaliyetine başlamadan önce Sanayi Sicili’ne ön kayıt yaptırmaları, üretim faaliyetlerine başladıktan sonra da iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olmaları gerekmektedir.

 

İlgili Mevzuat Hükümleri ;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu     

Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

(Değişik ikinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.

   El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.

Madde 2 – (Değişik: 18/6/2017-7033/4 md.)

Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.

Madde 3 – Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malümat, sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makina ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyelerini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine göre iktisat ve Ticaret Vekaletince tesbit edilip ilan edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir.

   Madde 4 – Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmeleri:

   a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malümatta bir değişiklik vukuunda;

   b) İşletmenin daimi veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde;

   Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay zarfında bildirmeye mecburdurlar.

   Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir.

 

   Madde 5 – Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.

   Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı sonunda kapatamadıklarından kendilerine Maliye Vekaletince hususi bir ticari yıl tayin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını birinci fıkrada tayin edilen müddet içinde vekalete bildirmek şartı ile, senelik işletme cetvellerini, Maliye Vekaletince kendileri için tayin edilen hesap devresi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci maddede gösterilen usule tevfikan İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.

   Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.

Madde 9 – (Değişik: 23/1/2008-5728/223 md.)

Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir

 

Madde 10 – (Değişik: 23/1/2008-5728/224 md.)...

(Ek fıkra: 18/6/2017-7033/5 md.) Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 9 uncu maddeye göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için hükmedilen idari para cezası verilir.

Madde 11 – (Değişik: 23/1/2008-5728/225 md.)

Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Geçici Madde 3- (Ek fıkra: 18/6/2017-7033/6 md.)

Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63- (Değişik: 6/2/2014-6518/51 md.)

...

c) (Değişik: 18/6/2017-7033/74 md.) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. 

d) (Ek: 18/6/2017-7033/74 md.) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.(1)

e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Esasları

Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları

Madde 15

...

6) Yatırım projesine konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

(7) Geri ödemesiz destek oranlarına, Teknolojik Ürünün yüksek teknoloji düzeyinde olması nedeniyle % 5 (beş) ve/veya yerli malı belgesi ile tefrik edilme nedeniyle %15 (onbeş) ilave edilmesi durumunda; geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılır.

Kaynak ;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu

7033 Saayıılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde     Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Uygulama Esaslar

15.05.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM