YAZARLARIMIZ
Aydın Gümüş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Atlantik Bağımsız Denetim A.Ş.
aydingumus@eurodenetim.comTürkiye'de Sağlanan Güncel Teşvik Ve Destekler (Özet Çalışma)

1) KDV İSTİSNASI: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir.

Dayanak: 3065 sayılı Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile "Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri" KDV’den istisna edilmiştir.

2) GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ithal edilen makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmemektedir.

Dayanak: 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile “teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali”, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Dolayısıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilmesi için, belge kapsamında temin edilecek yatırım mallarının “makine ve teçhizat” niteliği taşıması gerekmektedir. “Makine ve teçhizat”ın tanımı ise 69 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu KDV Genel Tebliği’nde makine ve teçhizat, “amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler” olarak tanımlanmıştır. Ancak, gümrük vergisi muafiyeti “makine ve teçhizat” niteliği taşımayan bazı mallar için de uygulanabilmektedir. Bu çerçevede, “Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali ve Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali” yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

3) SİGORTA PRİM DESTEĞİ VE GELİR VERGİSİ DESTEĞİ: ilave istihdam için yasal asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi ve işçi üçret gelir vergisi devlet tarafından karşılanmaktadır.

Dayanak: 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek-2 nci maddesi ile 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemiş yatırımlara uygulanabilecek destek unsurları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Primi Desteğidir. ayrıca 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna Geçici 10. Madde olarak eklenen istihdam teşviki ve 687 sayılı Kanun Hükmünde Kar. ile 4447 sayılı Kanuna Geçici 17.Madde olarak eklenen istihdam teşviki ile her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, sigorta prim desteği ve gelir vergisi desteği verilmektedir.

4) STRATEJİK KDV İADESİ: Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilmektedir.

Dayanak: 3065 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ne göre; “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur

5) İHRACAT KDV İADESİ: İhraçatını gerçekleştirdiğiniz tüm ürünleriniz için KDV iadesini YMM KDV iadesi Tasdik Raporu ile alınabilir.

Dayanak: 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11. ve 12. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 11. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle, mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin KDV’den istisna olacağı belirtilmiştir. 12. madde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için:

-         Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

-         Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması, gerektiği açıklanmıştır.

 

Ancak 4 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinde, bir dış ülkeye vasıl olma deyiminin, malın gümrük hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre T.C. gümrük hattını geçen bir mal, dış ülkeye ulaşmış sayılarak ihracat istisnasından yararlanacaktır. Malın gümrük hattından geçtiğini Gümrük Beyannamesi” ile tevsik edilmesi gerekir.

 Öte yandan kanunun 12/2. maddesinde yurt dışındaki müşteri tabiri, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubeleri şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların yurt dışındaki şubelerine mal göndermesi işlemi de ihracat sayılacaktır

 

6) VERGİ İNDİRİMİ: Gelir ve kurumlar vergisi, toplam indirimli vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar indirimli olarak hesaplanmaktadır.

Dayanak: Kurumlar Vergisi Kanununa 28/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla eklenen 32/A maddesinde, maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır..

7) AR-GE TEŞVİKİ: Ar-ge harçamalarının %100'ünün Kurum kazançından indirilecektir. çalışanların maaşından gelir vergisi kesintisi yapılmayacak, %50 SGK prim muafiyeti uygulanacaktır.

 Dayanak 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Diğer İndirimler” bölümünü düzenleyen 10. maddesinde ar-ge harcamalarının % 100' ünün kurum kazancından indirileceği belirtilmiştir. ayrıca 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler ile 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler yer almaktadır.

 

8) KOSGEB TEŞVİKLERİ: Kosgeb tarafından verilen faizsiz kredilerden ve Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt dışı iş gezisi desteği, tanıtım desteği, Nitelikli eleman desteği, Danışmanlık desteği, Tasarım desteği, Bağımsız Denetim desteği, Belgelendirme Desteği, Test-Analiz, Enerji verimliliği desteği ve Kalibrasyon Desteğinden faydalanılabilir.

Dayanak: 3624 sayılı Kanun ile kurulan KOSGEB anılan Kanun ile belirlenen görevler kapsamında, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te bulunan küçük ve orta ölçekli işletme tanımlarına uyan işletmelerine çeşitli hizmet ve destekler vermiştir.

9) İŞ-KUR TEŞVİKLERİ: İş başı Eğitim Programı kapsamında, yeni işe alacağınız personellerin maaşlarını İş-Kur ödemektedir. (asgari üçret), İş kazası ve Meslek hastalığı Sigorta primlerinide İş-Kur ödemektedir.

Dayanak: 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunması gerekmektedir.

 

 

10) YENİ İŞÇİ DESTEĞİ: İşveren, 1 Şubat’tan itibaren yeni işe alınan işçiler için bu yılın sonuna kadar asgari ücrete karşılık gelen gelir vergisi,damga vergisi ve sigorta primi ödemeyecek (773,41-TL).

 

Dayanak : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170209-8.htm

 

11) İŞBAŞI EĞİTİM DESTEĞİ: Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara devlet tarafından aylık 1.404 TL net ücret ödeniyor. İşbaşında eğitim programını tamamlayanları işe alan işverenlere imalat sanayii sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren primi teşviki sağlanıyor.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160212-3.htm

 

12) ARTI İSTİHDAM PROGRAMI: Katma değeri yüksek sektörlerde istihdam artıran işverenlere, işe alınacak işçiler için birinci yıl aylık net asgari ücretin yarısı (702 TL), ikinci yıl da yüzde 25’i (351 TL) oranında teşvik verilecek.

 

Dayanak: (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı)

 

13) ASGARİ ÜÇRET DESTEĞİ: Geçen yıl Asgari Ücrete sağlanan 100-TL destek bu yıl da devam edecek.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170222-24.pdf

 

14) GENÇ VE KADIN ÇALIŞAN TEŞVİKİ: İşe alınan kişi 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın ise sigorta primleri işveren payı 2 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Teşvik süresi, mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 4 yıl olarak uygulanacak.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151228-1.pdf

 

15) YATIRIM TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA VERİLEN İSTİHDAM DESTEKLERİ: Yeni açıklanan Stratejik Yatırımlara dair desteklerde sigorta primi işveren ve işçi hissesi destekleniyor. Ayrıca Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Nitelikli Personel Desteği sağlanıyor.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907-1.htm

 

16) SİGORTA PRİMİ ERTELEME DESTEĞİ: 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri SGK prim borcu ertelemesinden yararlanacaktır.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm

 

17) YEŞİL PASAPORT: ihracatçılara yeşil pasaport ve damga vergisi düzenlemesi de olan Yatırım Ortamının İyileştirilmesine yönelik kapsamlı bir kanun çıkarıldı.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-22.htm

 

18) KREDİ GARANTİ FONU: ihracat ve Döviz Kazandırıcı faaliyetlerde bulunan işletmeler Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanabilir.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-3.pdf

 

19) EXİMBANK ALICI KREDİLERİ FAİZ DESTEĞİ: Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (Commercial Interest Reference Rate) arasındaki farka tekabül eden faiz gideri destekleniyor.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-13.pdf

 

20) EXİMBANK SİGORTA TANZİM DESTEĞİ: Eximbank’ın, tazminat ödemeleri neticesinde oluşan, zarar oranının %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan giderler ve 20 milyon ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-13.pdf

 

21) E-TİCARET SİTELERİNE TOPLU ÜYELİK DESTEĞİ: B2B ve B2C E-Ticaret sitelerine üyelik giderleri desteği sağlanmaktadır.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-21.htm

 

22) KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE KATILIM DESTEĞİ: Küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin uluslararası çapta önem taşıyan üreticilere tedarikçi olabilmeleri için destek sağlanmaktadır.

 

Dayanak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161112-15.pdf

 

23) İTKİB YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ: İşletmelerin Yurtdışında Gerçekleştirecekleri Fuar katılımları için destek verilmektedir.

 Dayanak: 2009/5 Sayılı Yurtdışı fuar tebliğinde bazı maddelerde yapılan değişiklikler 02.12.2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

24) İHRAÇATCILAR İÇİN YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ: 5.000 USD (Yurtdışı pazar araştırması), 200.000 USD (Pazara giriş desteği), 200.000 USD (İleri Teknolojili Firma Satın Alımı) Şirketler için: %70 (Yurtdışı pazar araştırması), %60 (Pazara giriş desteği) sağlanmaktadır.

Dayanak: Bu destek programı, "Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği", "Pazara Giriş Desteği", "Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi" ve "E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" olmak üzere 4 ayrı destekten oluşmaktadır. Program ile, üretim ve/veya hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazar araştırması, pazara giriş stratejileri hazırlanması vb. ile ilgili danışmanlık giderleri ve e-ticaret sitelerine üyelik giderleri gibi maliyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

25) YATIRIM YERİ TAHSİSİ: Desteklenen bölgelerde yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

Dayanak: Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir

26) FAİZ DESTEĞİ: Desteklenen bölgelerde teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı devlet tarafından karşılanmaktadır.

17.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM