YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
alirizaakbulut@gmail.comYapılandırma Mağdurlarına Müjde ve Son Torba Yasa İle Yapılan Düzenlemeler

Geçtiğimiz hafta TBMMde kabul edilen ve onay için cumhurbaşkanlığına gönderilen torba yasa ile yapılandırmanın ilk taksitini ödeyemeyen mükelleflere, yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilmeleri için bir şans daha verildi.
Söz konusu torba yasanın 25. Maddesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2. Madde olarak eklenen düzenleme gereği; yapılandırma başvurusunda bulunduğu ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte mayıs sonuna kadar ödemeleri şartıyla, kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecekler.

Torba yasa ile daha önce bu satırlarda gündeme getirdiğimiz bir adaletsizliğin de önüne geçilmiş oldu. 
Peşin ödeme seçeneğini tercih edip zamanında ödemesini yapamayanlar için verilen ikinci bir fırsat, şimdi taksitle ödeme seçeneğini seçmiş olup ilk taksit ödemelerini yapamayan mükellefler için de verilmiş oldu.
Torba yasa bununla kalmayıp ayrıca, 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmasına hükmetti.
Yine peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Şimdi torba yasa ile yapılan vergisel düzenlemelere kısaca değinelim.

Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler
Torba yasa ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı tüm taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların faaliyetleri, harç istisnası kapsamın alınmıştır ki daha önce sadece yük taşımacılığı istisna kapsamında idi.
Yapılan düzenleme ile artık sadece yük değil uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri de harç istisnası kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinin yanısıra belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Yine KDV kanununda yapılan değişiklik ile belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin iki şartı aranmaksınız istisna edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Hatta aynı kanuna eklenen geçici 36. Madde ile ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde katma değer vergisi aranmayacağı, bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacağı, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan ise feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilip tahakkuk eden tutarlar terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

KDV Kanununda yapılan son değişiklik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat harcamalarına ait katma değer vergisinin iadesine yöneliktir. 
Kanuna eklenen geçici 37. Madde ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; asgari 50 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının

altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 50 milyon lira tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır. 
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile imalatçı KOBİ işletmelerinin devir sureti ile birleşmeleri durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir.
Buna göre birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve ilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİlerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını yüzde 75e kadar indirimli uygulatmaya, Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Ayrıca Bakanlar Kurulu söz konusu uygulamayı, sektörler, is¸ kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya da yetkilidir.
Yine Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici bir madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yüzde 55 ve yüzde 65 olan yatırıma katkı oranları yüzde 70 ve yüzde 80 olarak yine yüzde 90 olan indirimli kurumlar vergisi oranı yüzde 100 olarak ve (c) bendinde yüzde 50 şeklinde yer alan kanuni oran ise yüzde 100 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
Söz konusu değişlik sonucunda, 4 (a) kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinden, asgari ücretli çalıştıranlara yönelik teşvikler kapsamında hazine katkısından yararlananların, hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 lira ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, dokuz ay süre ile ertelenebilecektir. 

Söz konusu ertelemeden yararlanmak için;
-Özel sektör işvereni olmak,
-Asgari ücret teşvik desteğinden yararlanıyor olmak gerekiyor.

24.01.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM