YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.comİhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan KDV İade Alacaklarının İndirim Yolu İle Giderilmesi

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D) bölümünde, “…İhraç kayıtlı teslimlerden Doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilmesi mümkündür.” olarak hüküm altına alınmıştır. 

Bu yazımızın konusu da tüm detayları ile ihraç kayıtlı işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının indirim yoluyla giderilmesine ilişkindir.

- Teslimin yapıldığı dönem indirim fazlalığı olması nedeniyle ihraç kayıtlı faturada bulunan KDV iade alınabilir.

İhraç kayıtlı olarak mal satan firmaların tesliminin yapıldığı KDV beyannamesinde, indirim fazlalığı nedeniyle ödenecek KDV çıkmamış olması halinde; İhraç Kayıtlı Teslim Faturalarına Bulunan KDV İhracat İşleminin Gerçekleşmesi Sonucu Nakden veya Mahsuben İade Edilmek veya Daha Sonraki Aylara İndirim Hakkı Olarak Devretmek suretiyle sonuçlandırılır.

- Çeşitli nedenlerden ötürü firmalar nakden veya mahsuben iade almak istemeyebilirler.

Firmalar nakden veya mahsuben iade almak istememeleri sonucu ihraç kayıtlı satıştan doğan KDV’lerini indirim yoluyla giderebilirler.

- En erken ihracatın gerçekleştiği dönemde

KDV tutarlarını en erken ihracatın gerçekleşmiş olduğu dönem KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilirler.

Örnek olay üzerinden yapılan bir işleme ait konu anlatımı ve muhasebe kayıtları aşağıda sunulmuştur;

ÖRNEK; (A) Otomotiv A.Ş. otomotiv parçaları üretmekte olup ürünlerinin tamamı %18 KDV’li olarak satmaktadır. Firma Şubat/2021 döneminde toplamda 100.000-TL satış yapmış olup bunun 50.000-TL’si 18.02.2021 tarihinde satışı yapılan ihraç kayıtlı ait satıştır, ilgili döneme ait diğer beyanname bilgileri aşağıdadır.

Şubat / 2021 Dönemi KDV Beyannamesi Bilgileri

Beyanname Bilgileri

Tutar (TL)

Yurtiçi Satışlar

100.000

Hesaplanan KDV Tutarı (%18)

18.000

Toplam İndirilecek KDV Tutarı

50.000

Sonraki Döneme Devreden KDV Tutarı

32.000

 

İhraç Kayıtlı Satış Tutarı

50.000

İhraç Kayıtlı Satışa Ait KDV Tutarı (%18)

9.000

Beyannameye ilişkin yapılacak işlemler aşağıda sırasıyla resimler halinde sunulmuştur,

A. KDV Beyannamesinin tevkifat uygulanmayan işlemler tablosunda Şubat/2021 döneminde satışı gerçekleştirilen toplam matrah tutarı ve teslimi gerçekleşen ürüne ait KDV oranı yazılır.

B. İndirimler kulakçığında firmanın sadece ilgili döneme ilişkin yurtiçinden temin etmiş olduğu ürünlere ait KDV tutarı mevcut olup, 108-Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV tutarı yazılmıştır.

C. Şirket tarafından ihraç kayıtlı olarak satışı yapılan ürüne ait teslim bedeli KDV oranı ve hesaplanan KDV bilgileri girilmiştir.

D. Şirketin Şubat /2021 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin sonuç bilgileri ekteki gibidir.

Şubat / 2021 döneminde satışı yapılan ihraç kayıtlı ürüne ait muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir;

-------------------------------/---------------------------------

120- Alıcılar                                   50.000

192- Diğer KDV                               9.000

                                                      600- Y. Satışlar              50.000

                                                   391- Hesaplanan KDV     9.000        

İhraç Kayıtlı Satışa Ait Muhasebe Kaydı

-----------------------------------------------------------------

-------------------------------/----------------------------------

391- Hesaplanan KDV                    18.000

136- Diğer Çeşitli Alacaklar              9.000

190- Devreden KDV                       32.000

                                                      191- İndirilecek KDV      50.000

                                                   392- Diğer KDV               9.000        

------------------------------------------------------------------

-------------------------------/-----------------------------------

392- Diğer KDV                               9.000

                                                   192- Diğer KDV               9.000        

-------------------------------------------------------------------

- İhracat 02.03.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

İhraç kayıtlı olarak malı satın alan firma tarafından, ihracat işlemi 02.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

- Şirket ihraç kayıtlı satıştan doğan KDV iade alacağını indirim yoluyla telafi etmek istemiştir.

(A) Otomotiv A.Ş. tarafından 03/2021 dönemine (ihraç kayıtlı ürünü alıp satan firma 02.03.2021 tarihinde ihracatı gerçekleştirmiştir.)  ait KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan KDV tutarı indirim yoluyla telafi edilmiştir.

Şubat/2021 dönemine ait İhraç kayıtlı satışa ait hesaplanan KDV tutarının ihracat işleminin gerçekleştiği 03/2021 dönemi 1 no.lu KDV Beyannamesinde indirim yoluyla giderilmesi işlemine ait beyanname aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A. 03/2021 dönemine ait KDV beyannamesinde bir önceki döneme ait ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan KDV tutarı, indirimler kulakçığında bulunan “107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırında yazılır.

B. 03//2021 dönemine ait KDV beyannamesinin ekler kulakçığında “ 107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri için Bildirimler” sekmesi seçilir açılan sekmede “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağın Dönemi” kısmı ihraç kayıtlı satışa ait bilgileri içerecek şekilde doldurulur.

03//2021 döneminde indirim yoluyla giderilen KDV beyannamesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir.

-------------------------------/-----------------------------------

190- Devreden KDV                               9.000

 

                                                   136 -Diğer Çeşitli Alacaklar   9.000   

-------------------------------------------------------------------

- Bu işlem için indirilecek KDV listesi verilmesine gerek yoktur.

Mükellefler tarafından bu işlem için ayrıca indirilecek KDV listesi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

SONUÇ

- İhraç kayıtlı satış yapan ve ilgili dönemde ödenecek KDV’si bulunmayan mükellefler ihraç kayıtlı satıştan doğan KDV’lerini nakden veya mahsuben iade alabilirler.

- Mükellefler nakden veya mahsuben iade almak istemezler ise ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan KDV tutarını indirim yoluyla giderebilirler.

- Mükellefler indirim yoluyla giderilmesi istenen ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan KDV tutarını en erken ihracatın gerçekleştiği KDV beyannamesinde indirim yoluyla giderebilirler

- Mükellefler indirim yoluyla giderilecek olan ihraç kayıtlı satışa ait KDV’yi en erken ihracatın gerçekleştiği 1 no.lu KDV beyannamesinin indirimler kulakçığında bulunan “107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırında indirim konusu tutarı yazmaları gerekmektedir.

- Yine aynı şekilde aynı beyanname üzerinde Ekler kulakçığında “ 107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri için Bildirimler” sekmesi seçilir açılan sekmede “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağın Dönemi” kısmını ihraç kayıtlı satışa ait bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

(*) Bu yazı bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden profesyonel görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- KDV Genel Uygulama Tebliği

- İsmail DÜLGER - İhraç Kayıtlı Teslimde İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilmesi Gereken KDV’nin İndirim Yolu İle Giderilmesi

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ismail/078/

01.07.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM