YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.com7193 Sayılı Kanun: Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Konaklama Vergisi Ve Yeni Düzenlemeler

21.11.2019 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu’nca kabul edilen 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması sonrasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kanun ile ilgili bilgiler ayrıntılı bir şekilde aşağıda sunulmuştur;

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

VERGİNİN KONUSU

 

 • Dijital ortamda hizmet sağlayanlar tarafından Türkiye’de sunulan dijital hizmetler (reklam hizmetleridijital bir içeriğin satışıdinlenilmesi, izlenilmesi oynanması, kaydedilmesi, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri) bu verginin konusunu oluşturmaktadır.

VERGİNİN MÜKELLEFİ

 • Verginin mükellefi dijital hizmeti sağlayanlardır.

VERGİNİN MATRAHI

 • Verginin matrahı dijital hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.

VERGİ ORANI

 • Vergi oranı % 7,5’dur.

İSTİSNALAR

 • Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinden elde edilen hasılatı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden istisnadır.

ÖDENEN VERGİNİN GİDER YAZILMASI

 • Ödenen vergi, gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ

 • Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir.

VERGİ DAİRESİ

 • KDV yönünden bağlı olunan (mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek) vergi dairesine ödenir.

VERGİNİN BEYAN VE ÖDEME DÖNEMİ

 • Vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ

 • Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın başında yürürlüğe girecektir.

 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ

YENİ GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

 

GELİR DİLİMLERİ

VERGİ ORANI

18.000 TL’ye kadar                                                                                                                                                                                        

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL,  fazlası                                                                                                                                     

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası                             

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL),  fazlası                 

% 35

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 159.460 TL),  fazlası            

% 40

 

DÜZENLEMELER

 • Tek işverenden alınan ve 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşan tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.
 • Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı 2’inci gelir diliminde (2019 yılı için 40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edilecektir.
 • Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı 2’inci gelir diliminde (2019 yılı için 40.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret toplamı 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.

UYGULANMA ZAMANI

 • Ücret geliri, dışındaki gelirlere 01.01.2019 – 31.12.2019 takvim dönemi için yeni vergi tarifesi uygulanacaktır.

 

BİNEK OTOMOBİLLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

DÜZENLEMENİN MUHATAPLARI

 

 • Serbest meslek erbapları ve binek araç kiralayan veya binek araç iktisap eden ticari işletmeler bu verginin muhatabıdır.

KİRALAMA SINIRI

 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı, (2020 yılında yeniden değerleme yok)

GİDER SINIRI

 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’i gider yazılabilir.

ÖTV + KDV SINIRI

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı gider yazılabilir.

AMORTİSMAN SINIRI

 • ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı amortisman rakamı olarak dikkate alınacaktır.

AMORTİSMAN TABİ TUTARDA ESAS ALINACAK YIL

 • Söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacağından amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.

İSTİSNA

 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek araçlar bu uygulamadan istisnadır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

VERGİNİN KONUSU

 • 5.000.000 TL üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar verginin konusunu oluşturmaktadır.

VERGİNİN MÜKELLEFİ

 • 5.000.000 TL üzerinde olan mesken nitelikli taşınmaz ve taşınmalara sahip kişiler bu verginin mükellefidir.

VERGİNİN MATRAHI

 • Verginin matrahı bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olandır.

VERGİ ORANI

 • 5.000.000 TL  7.500.000 TL için (Binde 3)
 • 7.500.001 TL  10.000.000 TL için (Binde 6)
 • 10.000.001 TL ve üzeri için (Binde 10)

VERGİ DAİRESİ

 • Meskenin bulunduğu yerdeki vergi dairesi

VERGİNİN BEYAN DÖNEMİ

 • Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000 TL (bu tutar dâhil) tutarı aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir.

VERGİNİN ÖDEME ZAMANI

 • Yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur, Şubat ve Ağustos aylarının sonunda 2 eşit taksitte ödenecektir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

KONAKLAMA VERGİSİ

VERGİNİN KONUSU

 • Konaklama tesislerinde (otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane ve kamping, dağ ve yayla evi gibi) konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri,
 • Bu hizmetler ile birlikte satılmak suretiyle konaklama tesis bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler, (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı)

Verginin konusunu oluşturmaktadır.

VERGİNİN MÜKELLEFİ

 • Verginin mükellefi bu hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

VERGİNİN MATRAHI

 •  Verginin matrahı KDV hariç sunulan hizmet ve değerler toplamıdır.

VERGİ ORANI

 • Konaklama vergisi 31.12.2020 tarihine kadar % 1’dir.
 • 31.12.2020 tarihinden sonra % 2‘dir.

VERGİ DAİRESİ

 • KDV yönünden bağlı olunan (KDV mükellefiyeti olmayanlar tesisin bulunduğu yerdeki) vergi dairesine ödenir.

VERGİLENDİRME DÖNEMİ

 • Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir.

VERGİNİN BEYAN VE ÖDEME ZAMANI

 • Vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ıncı günü akşamına kadar beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

FATURA DÜZENİ

 • Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir.

VERGİDE İNDİRİM

 • Bu verginden indirim yapılmaz. KDV matrahına dâhil edilmez.

İSTİSNA

 • Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında kalan öğrencilere verilen hizmetler,
 • Karşılık esasında Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve bunların diplomatik hakka sahip mensupları, uluslararası anlaşmalar ile vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensupları verilen hizmetler,

Bu vergiden istisnadır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.04.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER -1;

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

KAPSAM

 • Vergi/Ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalar,
 • Vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar,
 • Bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar,

Kanun kapsamındadır.

KAPSAM DIŞI

 • Danıştay tarafından verilen bozma kararları kapsam dışındadır.

YARARLANILACAK TUTAR

 • İlk derece mahkemesinin kararı davanın idare veya mükellef lehine sonuçlanmasına göre değişmektedir.
 • Kaldırılan vergi tutarının % 60’ı,
 • Tasdik edilen vergi tutarının tamamı,
 • Tasdik edilen vergi tutarına ait vergi zıyaı cezasının %75’i
 • Vergi aslı dava konu olmayan veya 359’uncu madde (kaçaklığa iştirak) nedeniyle kesilen vergi ziya cezaları ve usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarın % 25’i tasdik edilen tutarın %75’i,

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

1 AY İÇERİSİNDE ÖDEME İNDİRİMİ

 • Tahakkuk eden tutarlar, tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir.
 • Tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’nin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarında %20 indirim uygulanır.
 • Tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında bir indirim yapılmaz.

ÖRNEK HESAPLAMA-1

 • Ödenmesi gerekmekte olan tutar 1.000,00 TL’dir. Bu tutar Vergi Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Mükellefin ilgili tutar için normal ödeme tutarı ve indirimli ödeme tutarı;

 

 

Tutar

İndirimli Tutar

Vergi aslı

600,00 TL (1.000,00*0,60)

480,00 TL
(1.000,00*0,60) * 0,20

Vergi zıyaı cezası

0,00 TL

0,00 TL

Vergi aslının dava konusu edilmediği veya 359’uncu madde (kaçaklığa iştirak) nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezası

250,00 TL

(1.000,00*0,25)

200,00 TL

(1.000,00*0,25) * 0,20

Usulsüzlük ve/veya özel usulsüzlük cezaları

250,00 TL

(1.000,00*0,25)

200,00 TL

(1.000,00*0,25) * 0,20

 

ÖRNEK HESAPLAMA-2

 • Ödenmesi gerekmekte olan tutar 1.000,00 TL’dir. Bu tutar Vergi Mahkemesi tarafından tasdik edilmiştir. Mükellefin ilgili tutar için normal ödeme tutarı ve indirimli ödeme tutarı;

 

 

Tutar

İndirimli Tutar

Vergi aslı

1.000,00 TL (İndirim Yok)

1.000,00 TL

(İndirim Yok)

Vergi zıyaı cezası

750,00 TL

(1.000,00*0,75)

600,00 TL

(1.000,00*0,75) * 0,20

Vergi aslının dava konusu edilmediği veya 359’uncu madde (kaçaklığa iştirak) nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezası

750,00 TL

(1.000,00*0,75)

600,00 TL

(1.000,00*0,75) * 0,20

Usulsüzlük ve/veya özel usulsüzlük cezaları

750,00 TL

(1.000,00*0,75)

600,00 TL

(1.000,00*0,75) * 0,20

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER -2;

İZAHA DAVET SÜRELERİNDE DÜZENLEME

 

İZAHA DAVET SÜRESİNDE DÜZENLEME

 • İzaha davet edilen mükelleflerin izahta bulunma beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkartılmıştır.

 

 • Bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir.
 • Tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi zıyaı cezası, zıyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER -3;

VERGİ CEZALARI VE UZLAŞMA MÜESESİNDE İNDİRİM

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

DÜZENLEMESİ

Mükellef veya vergi sorumlusu;

 • Vergi cezalarının (vergi zıyaı cezası, birinci ve ikinci derece usulsüzlük cezaları ve özel usulsüzlük cezası) yarısı ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya teminat göstererek (6183 sayılı Kanun’da sayılanlar) vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın % 50’si indirilir.  
 • (Eski uygulamada ilk seferde % 50 müteakip cezalarda 1/3 oranında indirim uygulanmakta idi. Artık vergi zıyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 uygulanacaktır.)

UZLAŞMA MÜESESİNDE DÜZENLEME

Mükellef veya vergi sorumlusu;

 • Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi zıyaı cezasının %75’ini, ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilir. 

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

10,00 TL’YE KADAR TAŞIMA BEDELİ İSTİSNASI

DÜZENLEME

 • Gelir Vergisi Kanunu 23’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile taşıma hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışanlara toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek günlük 10 TL’ye kadar olan kısmı ulaşım bedeli istisnası, üzeri ücret olarak değerlendirilecektir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

 

TELİF KAZANÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

DÜZENLEME

 • Gelir Vergisi Kanunu 23’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile gelir vergisi tarifesinin 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşan tutarda telif kazancı elde edenlerin beyanname vermeleri gerekmektedir.

VERGİNİN MÜKELLEFİ

 • Gelir Vergisi Kanununun 18’nci maddesinde belirtilen serbest meslek kazançları (Müellif, mütercim, bilgisayar programcısı, roman, makale vb.) ile iştigal etmekte olanlar

STOPAJ MAHSUBU

 • Yukarıda ifade edilen işler nedeniyle yapılan %17 oranında stopaj kesintisi yapılmakta olup, yeni düzenleme ile tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (500.000 TL) üzerinde telif kazancı elde edenler beyanname verecek olup, % 17 oranında tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler beyannamelerinde mahsup edilecektir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

AMATÖR SPOR YARIŞMALARINI YÖNETEN HAKEMLERE ÖDENMEKTE OLAN ÜCRETLERE AİT İSTİSNANIN KALDIRILMASI

DÜZENLEME

 • Spor müsabakalarını yönetmekte olan hakemlere ödenen ücretlere uygulanmakta olan gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır.

İSTİSNA HAKKINA SAHİP OLAN HAKEMLER

 • Amatör spor müsabakalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) istisna uygulanacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Kanunun yayım tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girecektir.

 

SPORCULARA YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER

DÜZENLEME

 • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak tevkifat oranı belirleyen Gelir vergisi Kanunu geçici 72’inci madde 31.12.2019’dan 31.12.2023’e kadar uzatılmıştır.
 • Lig usulünde olan spor dallarında en üst ligdeki sporcu ücretlerine uygulanan tevkifat oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • İlgili maddenin 31.12.2023’e uzatılmasına ilişkin düzenleme yayım tarihinde, tevkifat oranı % 20 olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme 01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANININ ARTTRILMASI

DÜZENLEME

 • Kambiyo işlemlerinde BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranı binde 1’den binde 2’ye yükseltilmiştir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

KARŞI TARAFA YÜKLETİLEN VEKALAET ÜCRETİ HAKKINDA

DÜZENLEME

 • İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • Yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

VERGİYE UYUMLU MÜKELEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDAN YARARLANMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

DÜZENLEME

 • Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin düzenleme öngörülmüştür.
 • Beyanname ibaresi yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerigeçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri ile sınırlandırılmıştır.
 • Tahakkuk ödenen vergilere ait ödeme koşulu da gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir.
 • Ayrıca mahsuben ödemelerde daha sonra yapılan tespitlerde mahsuben ödenmek istenen tutarın %10’una kadar yapılan eksik ödemenin indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyeceği şeklinde düzenlenmiştir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

 • 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7193.html (25.11.2019)

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/alidenizinan/016/ (25.11.2019)

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-134.aspx (27.11.2019)

http://www.muhasebetr.com/dijital-hizmet-vergisi/ (25.11.2019) http://www.muhasebetr.com/degerli-konut-vergisi/  (28.11.2019) http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/davutbayrak/009/ (28.11.2019)

(*) Bu yazı bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Tereddüt ettiğiniz konularda uzman bir kişiden görüş ve destek almanızı önerir, işbu bilgilendirme yazısı dayanak gösterilerek yapılacak işlemler nihayetinde doğacak zararlardan sorumluk kabul edilmeyeceğini beyan ederim.

02.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM