YAZARLARIMIZ
Ahmet Korkmaz
Vergi Başmüfettişi
ahmet.korkmaz@vdk.gov.trTevkifatlı Sahte Faturalarda KDV Reddiyatı!

Mükellefler tarafından kayıtlara alınan sahte faturada KDV tevkifatı da yapılmış olması durumunda uygulamada farklı işlemler yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle söz konusu husus hakkındaki yorum ve kanaatlerimize yer vereceğiz.

Sahte Belge Nedir?

213 sayılı VUK’un 359/b. maddesi hükmüne göre; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. Sahte faturaya istinaden de KDV indirimi yapılamayacaktır.

KDV İndirimi

Katma Değer Vergisindeki indirim mekanizması; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri ile ilgili olarak ödedikleri veya borçlandıkları Katma Değer Vergisinin, aynı dönemde vergiye tabi mal teslimleri veya hizmet ifaları nedeniyle tahsil ettikleri veya alacaklandıkları Katma Değer Vergisinden indirilmesi ve bu suretle ödenecek Katma Değer Vergisinin tespit edilmesi şeklinde işlemektedir. Katma Değer Vergisinde indirim mekanizması yoluyla harcamada yaratılan değerlerin vergilendirilmesi ve vergi mükerrerliğinin önlenmesi, mal ve hizmet satanlar ile bu mal ve hizmetleri satın alanlar arasında sağlam bir belge düzeni ile sağlanabilir.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği 24/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-138-13 sayılı özelgede KDV indirimi ile ilgili şu açıklamalara yer verilmiştir;

“Yüklenilen vergilerin KDV mükellefleri tarafından indirim konusu yapılmasına yönelik düzenlemelere KDV Kanununun 29 ila 34 üncü maddelerinde yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde KDV mükelleflerinin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları KDV den, yüklendikleri KDV yi indirebilmeleri için;

            1. Yüklenilen vergilerin faaliyetlerine ilişkin olması,

            2. Bu vergilerin kendi adlarına düzenlenen alış faturası veya benzeri belgelerde ya da gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi,

            3. Söz konusu belgelerin vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla yasal defterlere kaydedilmesi,

            4. KDV Kanununda aksine (bir başka deyişle indirimi engelleyen) bir hükmün bulunmaması, gerekmektedir.”

KDV Tevkifatı İşleyişi

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir. “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir.

2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifatlı Faturada KDV İndirimi

50 seri no’lu tebliğ öncesi “ Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV Beyannamesi olacaktır.” şeklinde bir açıklama bulunmaktaydı.

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (29/1) maddesinde değişiklik yapılarak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir

Ancak, 3065 sayılı Kanunun (29/5) maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun bulunmuştur.

Ayrıca kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, alıcı tarafından takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.

Tevkifatlı Sahte Faturada KDV İndirimi

50 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ öncesinde tevkifatli işlemlerde 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip tahakkuk eden tutarın 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı ve indirimin dayanağının 2 no’lu KDV Beyannamesi olduğu açıkça belirtilmiştir. Örneğin; sahte faturada KDV tutarı 10.000 TL olduğu durumda bu tutarın %50 si’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip tahakkuk edildiği durumda tevkifat yapılmayan tutar mükellefin indirimleri arasından çıkartılmalı, 2 nolu beyanname ile beyan edilen tutar hakkında bir işlem yapılmamalıdır. Ancak tevkifatlı sahte tutarın bilerek kullanıldığı kanaatine varıldığında ve tevkifatlı sahte faturanın içeriğinin alınmadığına kanaat getirilirse maliyet tutarları da (tamamı ya da Müfettiş tarafından faaliyet kar marjlarına uygun tespit edilecek bir tutar) reddedilecektir. Bu durumda zaten alınmayan mal/hizmet için KDV tevkifatı yapılmasına da gerek olmayacak, 2 no’lu beyannamede beyan edilen KDV’de yersiz tahakkuk eden vergi olacaktır. Bu nedenle tevkifatlı sahte faturada yer alan KDV tutarından yapılan tevkifat tutarı dahil KDV’nin tamamı mükellefin KDV indirimleri arasından çıkartılması gerekmektedir.

50 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 10.202.2024 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle tevkifatlı faturada KDV indirimine kısaca beyan ve ödeme şartı getirilmiştir. Bu durumda tevkifatlı sahte faturada tevkif edilen KDV tutarının 1 no’lu KDV beyanında indirimi beyan ve ödeme şartı gerçekleşmiş olduğunda kabul edilmelidir. Tevkifatsız KDV tutarının indirimi reddedilmelidir. Ayrıca artık KDV tevkifat tutarının KDV indirimi yapılabilmesi için ödeme şartı getirildiğinden amacı kasten sahte fatura almak olan bir mükellefin tevkifatlı sahte fatura alması beklenilen bir durum değildir.

Nitekim isteğe bağlı KDV tevkifatı uygulamasında, mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler ve Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümündeki Diğer Hizmetler ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki Diğer Teslimler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler. Bu kapsamdaki bir işlemden yapılan Tam KDV tevkifat tutarı 1 no’lu KDV beyanında indirim konusu yapabilecektir. Aslında bu düzenlemede mükellef tarafından tevkif edilen tutarın 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi halinde bu tutarın 1 no’lu KDV beyanında indiriminin yapılabileceğini ve dayanağının 2 no’lu KDV Beyannamesi olduğunu göstermektedir.

23.02.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM