YAZARLARIMIZ
Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.comYatırım Teşvik Kapsamında Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Primi Desteği

Yatırım teşvik belgesigerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

Yatırım Teşvik belgesinin amacı; Türkiye’de ithalatı en aza indirmektir. İthalata bağımlılığı azaltmak için bölgesel teşvik, öncelikli yatırım, stratejik yatırımlar ve genel teşvik olmak üzere bölgelere ve sektöre göre uygun olan kullanılmaktadır.

Bu desteğin birçok unsuru vardır:

 1. KDV iadesi
 2. Gelir vergisi stopaj desteği
 3. Sigorta primi desteği
 4. KDV istisnası
 5. Gümrük vergisi muafiyeti
 6. Vergi indirimi
 7. Faiz veya kâr payı desteği
 8. Yatırım yeri desteği

Stratejik yatırımlar için yukarıda sayılan tüm destekler geçerliyken, öncelikli yatırım ve bölgesel teşvik başlıklarında KDV iadesi bulunmamaktadır. Genel teşviklerde ise yalnızca KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve gelir vergisi stopaj desteği sağlanmaktadır.

Bu makalede sigorta primi işveren Hissesi desteği ve sigorta primi desteğini anlatacağız.

1-SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun kapsamında bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik sistemine dâhil olması ve işverenlerce sosyal güvenlik sistemine bildirimi zorunludur. Sosyal güvenlik sistemimizin işverenlere getirdiği temel yükümlülüklerden biri de sigorta primlerinin ödenmesidir. Güncel uygulamada sigortalı çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hisselerine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödemesi gerekmektedir.

ÇALIŞAN SİGORTA MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

2021 YILI

AÇIKLAMA

PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI

PRİM ORANI

PRİM TUTARI

 

 

 

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ

3.577,50

2,00

71,55

MALÜLLÜK, YAŞLILIKVE ÖLÜM SİG. PRİMİ

3.577,50

20,00

715,50

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ

3.577,50

12,50

447,19

 

TOPLAM PRİM

 

1.234,24

5510 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN İNDİRİM

3.577,50

5,00

178,88

 

NET PRİM

 

1.055,36

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

3.577,50

3,00

107,33

       

 

ÖDENECEK NET PRİM TUTARI

 

1.162,69

Tabloda asgari ücretle çalışan bir çalışanın maliyeti   5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, 5 puanlık prim indirimi dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2021 yılı içerisinde işverenler her bir asgari ücretli çalışanı için 626,06 Türk Lirası Sigorta Primi İşveren Payı ve 536,63 Türk Lirası Sigorta Primi İşçi Payı ödemekle yükümlüdür.

2-SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ VE SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek-2nci maddesinde teşvik belgeli yatırımların kapsamında istihdam edilen isçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerinin ve/veya sigorta hisselerini Ekonomi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Söz konusu Kanuna istinaden 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet

Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemiş yatırımlara uygulanabilecek destek unsurları Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Primi Desteğidir. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Sigorta Primi Desteği ise teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için

Ödenmesi gereken sigorta primi isçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının

Bakanlıkça karşılanmasıdır. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilecek İşletmeler:

 • 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen işletmeler
 • 2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen işletmeler
 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen işletmeler
 • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında gemi inşa yatırımları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen İşletmeler Sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanabilir.

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanabilecek İşletmeler

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sadece 6. Bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen işletmeler sigorta primi desteğinden faydalanabilir.

Sigorta Desteklerinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

Sigorta Primi işveren Hissesi ve Sigorta Primi desteklerinin uygulanmasına, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının ardından, destekten yararlanacak olan işletmelere ilişkin bilgilerin Bakanlığımızca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlanılabilir.

Gemi inşa yatırımlarında ise, Bakanlığımızca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek

kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren destek uygulamasına başlanılabilir.

Destek teşvik belgesinde kayıtlı süre boyunca uygulanır. Ancak yine teşvik belgesi üzerinde kayıtlı azami prim tutarının asılması halinde destek uygulamasına son verilir.

Sigorta Prim Desteklerinden Yararlanabilecek Kişi Sayısı

Sigorta destekleri komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi üzerinde kayıtlı ilave istihdam rakamına kadar, diğer yatırım cinslerinde ise müracaat tarihinden önceki son altı aydaki ortalama istihdama ilave olarak teşvik belgesi üzerinde kayıtlı ilave istihdam rakamına kadar işletmelerin destekten yararlanması mümkündür. (Mevcut istihdam rakamı teşvik belgesi üzerinde kayıtlı değildir.)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Kişi basına yararlanılabilecek destek miktarı kişiye ödenen sigorta primi işveren payı ya da isçi payı ne kadar olursa olsun sigorta primi işveren hissesinin ya da isçi hissesinin asgari ücrete karşılık gelen kısmının tamamıdır.
 • Sigorta desteklerinden alt işverenlerce istihdam edilen kişilerden dolayı da yararlanılabilecektir.
 • Yatırımcıların sigorta desteklerinden yararlanabilmesi için Bakanlığımızca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesine sahip olmaları, kayıtlı destek unsurları içerisinde sigorta primi işveren hissesi ve/veya sigorta primi desteklerinin kayıtlı olması ve söz konusu teşvik belgesinin yatırım tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Sigorta desteklerinden yararlanılabilmesi için, öncelikle eğer aktif değilse “e-borcu yoktur” aktivasyon başvurusunda bulunulması ve aktivasyon işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan dolayı yukarıda bahsedilen desteklerden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 • Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde işverenler bir yıl süreyle yukarıda bahsedilen destek unsurlarından yararlanamaz.

27.09.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM