YAZARLARIMIZ
Ahmet Durmuş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ahmetdurmuss@hotmail.comBasit Usulde Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

Ticari kazanıcı Basit usule göre olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini defter beyanı portalından giriş yaparak gerekli kurallar çevresinde verebilirler.

Basit Usulde Ticari Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

Basit usule tabi mükellef,bir hesap dönemi içinde yaptığı hasılattan giderlerini ve sattığı mal yada hizmetin maliyetini düşürünce kalan farka göre ticari kazancı belli olmuş olur.

Eğer mükellef mal alış satışı ile uğraşıyorsa;

Hesap dönemi sonunda kalan mal mevcudunu haılata,hesap dönemi başındaki mal mevcudunu ise gidere ilave eder.Fakat kullanılan sabit kıymetler gider yazılamaz ve üzerlerinden amortisman ayrılamaz.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti  Uygulamasından Yararlanması

Basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde etmeleri ve talep etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınır.

Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan basit usul mükelleflerinin

-Bu faaliyetlerine ilişkin gider ve maliyetleri,vergiye tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.

-Bu Kazançları dışındaki beyana tabi diğer kazanç veya iratları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

- iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkmaları mümkün değildir.

Basit Usulde Vergilendirmenin Sağladığı Kolaylıklar

  • Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmaz.
  • Vergi tevkifatı yapılmaz ayrıca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmez.
  • Geçici vergi beyannamesi verilmez, geçici vergi ödenmez.
  • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.
  • Ticari kazancı tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
  • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur.
  • Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL kazanç indirimi yapılır.
  • Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler (Bu istisna ile11.000 TL'lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz).
  • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
  • Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden yararlanabilirler.

Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Yapılacak İndirimler

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar (şahıs/hayat sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 11.000 TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapılabilecektir.

Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Kazanç İndirimi

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına 11.000 TL kazanç indirimi uygulanır.

Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.) bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 11.000 TL’nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirlerler.

Engellilik İndirimi

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır.

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.

2019 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:

-Birinci derece  engelliler için (1200x12)=14.400 TL

-Birinci derece  engelliler için(650X12)=7.800 TL

-Birinci derece  engelliler için (290X12)=3.480 TL

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Gelir vergisi kanununda yer alan düzenlemeye göre; basit usulde ticari kazancı nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.İstisnadan basit usüle ticari kazanç nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi

Basit usulde ticari kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlara Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilir.  

2019 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ

Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2019 yılında elde edilen basit usulde ticari kazanç gelirlerine aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanır.

BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANI

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat -2 Mart (29 Şubat hafta sonuna rastladığından) 2020 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderirler.

ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI

2019 yılı için yıllık gelir vergisi 1. Taksiti 1 şubat 2020-2 mart 2020 arasında ödenecektir.2 taksiti 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ödenecektir.

17.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM