YAZARLARIMIZ
Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri
agarahmet@turmob.org.trSGK ve Vergi Borçları Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecektir

I-Giriş:                                                                                             

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik nedenlerden dolayı birçok işverenler tarafından uzun süreden beri ödenemeyen SGK primleri ve diğer kamu alacaklarının yapılandırılması amacıyla çıkarılan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7440 sayılı Kanun,  12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyunda “Af Kanunu” olarak nitelendirilen 7440 sayılı Kanunla, başta vergiler ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta prim alacakları olmak üzere birçok kamu alacağının tahsili amacıyla, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmemiş olan borçların, gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun peşin ya da 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.

Bu kanunla, birçok kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte, bu makale ile sadece, SGK’nın bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi ile ilgili olarak yapılan düzenleme ve bu konuda  SGK’ya borçlu olanların yapacakları işlemler ve süreçler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmış olan 2023/14 sayılı genelge ile  yapılan açıklamalar doğrultusunda bilgiler verilecektir.

 II- Yapılandırma Kapsamına Giren Kesinleşmiş SGK’ya Olan Borçlar:

2022 Aralık ayı ve önceki aylara ait olup 12.03.2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği

halde ödenmemiş olan borçları kapsamaktadır.

Buna göre;

1) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki (SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Kamu) sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

2) İsteğe bağlı sigortalıların 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olan ve başvuru tarihi itibarıyla kanuna göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,   

3) 31.12.2022 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 12.03.2023 tarihinden önce yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

4) 31.12.2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

6) Bu kanuna göre son başvuru tarihi olan 31.05.2023 tarihi itibarıyla ödenebilme imkânı  ortadan kalkmamış yani, ait olduğu ay dahil 12 ayı geçmemiş olan ( ek 5 tarım, ek 6 taksi-dolmuş ve ek 9 ev himmetlisi olarak çalışan sigortalılara ait primler dahil) isteğe bağlı sigorta primi ve 506 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında (noterler, avukatlar ve  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürdükleri işçilere ait olan) topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, 

Yapılandırma kapsamına alınmış olup, bu borçların peşin veya 12, 18, 24, 36 ve 48 aya varan eşit taksitlerle ödemesi mümkün olacaktır.

7440 sayılı Kanun ile yapılın bu yeni düzenlemeye göre; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

III- SGK’ya Olan İdari Para Cezası Borçları:

31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme süresinin bittiği tarihten 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,  idari para cezası asıllarının %50’si ile uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

IV- Özel Bina İnşaatları ile İhale Konusu İşlerin Eksik İşçilik Prim Borçları:

31.12.2022 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 12.03.2023 tarihinden önce tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta prim asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 12.03.2023 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

V- 2011 ve 2022 Yıllarında Borçlarını Taksitlendirmiş Olanlar:

Daha önce 6183, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlara göre SGK borçlarını yapılandıran ve 12.03.2023 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam edenlerin talep etmeleri halinde, bu kanunda belirtilen hükümlerden yararlanabilecektir. Bu durumda, daha önce 6183, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında ödenmiş olan taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacaktır.  

VI- Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları:

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (Genel Sağlık Sigortası) kapsamında tescilini yapmış olduğu halde gelir testine hiç başvurmayanların 31.07.2023 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Genel sağlık sigortalısının, 2022 Aralık ayı ve önceki aylara ait olup 12.03.2023 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 12.03.2023 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (Genel Sağlık Sigortası) kapsamındaki sigortalılığından dolayı prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67. maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, 12.03.2023 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanacaktır.

VII- SGK’ya olan Borçların Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi Ve Ödeme Şekli:

1- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunanların, 7440 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanabilmeleri için en geç, 31.05.2023 tarihine kadar SGK’nın ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine, yapılandırma başvuru formunun doldurularak; e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da İadeli Taahhütlü posta yoluyla mutlaka başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılandırma başvuru formunda, borcun peşin veya kaç taksit halinde ödeneceği belirtilmelidir. Borç taksitler halinde ödenecek ise azami 48 eşit taksitle ödenmek üzere 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birinin tercih edilerek işaretlenmesi gerekmektedir.   

2- SGK’ya olan borçların taksitle ödenmesi halinde, ödenecek tutarın ilk taksitin 30.06.2023 tarihine kadar,  diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit süresi olan 30.06.2023 tarihinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz dahil tutarın %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Hesaplanan borcun taksitle ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 1)On iki eşit taksit için (1,09),
 2) On sekiz eşit taksit için (1,135),
 3) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),
 4) Otuz altı eşit taksit için (1,27),                                                                                                    
 5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36)

Katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı SGK tarafından verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

VIII- Sonuç Ve Öneriler:

2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ait SGK ve diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına borçlu olanlar için yapılmış olan bu düzenlemeler, zor durumda olduğu için zamanında prim borcunu ödeyemeyen işverenler ve sigortalılar için oldukça yararlı olmuştur. SGK’ya borçları bulunan işverenlerin ve Genel Sağlık Sigortalısı ile Bağ – Kur kapsamında olan sigortalıların, bu düzenlemelerden yararlanabilmeleri için;

1- En geç 31.05.2023 tarihine kadar borçlarının bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne /Merkezine

7440 sayılı Kanuna göre Yapılandırma Başvuru Formu doldurulmak suretiyle; e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuruda bulunmaları,

2- Ödenecek olan ilk taksit tutarını en geç 30.06.2023 tarihine kadar mutlaka ödenmesi,

3- İmkanı olanların, tüm borçlarını 30.06.2023 tarihinde peşin olarak ödemeleri halinde    

hesaplanacak faiz tutarının % 90’ının, idari para cezalarının ise ceza aslının %50’sinin tahsilinden vazgeçileceği için bunu değerlendirmelerini,

SGK’ya borçlu olan tüm işverenlerin ve sigortalıların borçlarını yapılandırarak bu imkândan yararlanmalarını öneriyor ve bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum.  

27.03.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM