YAZARLARIMIZ
Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri
agarahmet@turmob.org.trİşverenlere Aylık 100 TL Asgari Ücret Desteği 2022 Temmuz Ayından İtibaren Yeniden Verilecektir.

I- GİRİŞ:                  

05.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7414 sayılı Kanunun 64. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. maddeye göre, 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere 2022 yılı sonuna kadar her bir işçi için aylık 100,00 TL asgari ücret desteği verilecektir.

Bilindiği gibi, işverenlerin maliyetlerini düşürmek ve istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacına yönelik olarak 2016 yılından 2021 yılı sonuna kadar asgari ücret desteği uygulanmakta iken, 2022 Ocak- Haziran döneminde uygulanmamıştı. 2022 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olmak üzere yeniden uygulanacak olan asgari ücret desteğinin uygulama şekil ve şartlarının nasıl olacağı, bu makalenin konusu olacaktır. 

II- 2022 Temmuz Ayından İtibaren Asgari Ücret Desteği Yeniden Uygulanacaktır: 

7414 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. maddesine göre, işyerinde 4/a (SSK) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için uygulanmak üzere;    

a) 2021 yılının aynı ayına ait SGK’ya verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 TL (aylık 5.370,00 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ait verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

b)  2022 yılında ilk defa tescilleri yapılan işyerlerinden bildirile sigortalılara ait bildirilen toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.          

c) 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi olan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 358 TL (aylık 10.740 TL) altında bildirilen sigortalıların toplam prim gün sayıları esas alınacaktır.        

d) 3213 sayılı Kanunun ek 9.maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için prime esas günlük kazanç 477 TL olarak ve 2021 yılının aynı ayına ait SGK’ya verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, (aylık 7.155 TL)  2022 yılında cari aya ait  verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.  

III- Asgari Ücret Desteğinden Yararlanamayacak Olan İşyerleri:

1- 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından (emekliler hariç) en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunanlar asgari ücret desteğinden yararlanamaz.

2- 2022 yılı Temmuz ila Aralık aylarına ait  yasal süresi dışında SGK’ya verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı bulunan sigortalılar, asgari ücret desteğinden yararlanamazlar

3- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 Temmuz   ila Aralık ayları için SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyeri asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

Ancak, ilgili ayda 2022 yılı Temmuz ila Aralık aylarına ait brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti halinde SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksiği gideren işyerleri, asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam eder.       

4- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2022 Temmuz ila Aralık aylarına ait aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borcunun bulunması hallerinde, asgari ücret desteği uygulanmaz.      

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.

IV- Asgari Ücret Desteğinin Uygulanmayacak İşyerleri: 

5510 sayılı Kanun’un geçici 88. maddesine göre 01.07.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret desteği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na istinaden kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan hizmet alımı işlerine ait işyerlerinde ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

V- Sonuç Olarak:

7414 sayılı Kanunun 64. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. maddeye göre, 2022 Temmuz ila Aralık aylarında geçerli olmak üzere, yukarıda II. başlıkta yazılı bulunan ve emekliler hariç, 4 /a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işyerleri için ayrı ayrı belirlenmiş olan prime esas günlük kazanç tutarlarının, sigortalıların ay içinde toplam primi ödenen gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Böylece her bir işçi için aylık 99,90 TL Asgari Ücret Desteği verilmiş olacaktır.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri ve geçmiş dönemlere ilişkin Kuruma herhangi bir borcunun bulunmaması veya taksite bağlanmış olması gerekmektedir.                                                     

26.07.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM