YAZARLARIMIZ
Ahmet Ağar
Sosyal Güvenlik Müşaviri
agarahmet@turmob.org.tr



SGK’dan İşverenlere Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu Getirildi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88. maddesine istinaden hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 Yönetmelik ile SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlenirken, bu konuda işverenlere de bazı yükümlülükler getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre;

I- Elektronik Tebligat İçin İşverenlere Getirilen Yeni Yükümlülükler:

1- Bu yönetmelik ile yapılan yeni düzenlemeye göre 01.10.2021 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve veya tüzel kişi işverenlerin en geç 31.12.2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenecek olan adresten başvuru yapılarak E-Tebligat adreslerini alma zorunluluğu getirilmiştir.

2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenen sistem üzerinden başvuru yaparak E- Tebligat adresini almakla yükümlüdür.        

3- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler de başvurularını aynı şekilde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür

4- İşverenler, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği SGK’ya bildirmek zorundalar.

II- Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Olan Evraklar:

Elektronik tebligat adresi alındıktan sonra, SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, ( Sigorta prim borcu, idari para cezası, eksik işçilik prim borcu, icra takibi vb.) işverenlere elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Ancak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde,  muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

III- Elektronik Tebligat Adresine Ulaşan Evrak 5. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacak:

Yönetmeliğe göre, elektronik imzalı evraklar, işverenin- muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Bununla birlikte, bu belgenin talep edilmesi halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere SGK tarafından sunulacaktır.

IV- Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması Mümkün Mü?

Yönetmeliğe göre, zorunlu veya isteğe bağlı tebligat sistemine dahil olanların aşağıda belirtilen durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

1- Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

2- Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

3- Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından SGK’nin ilgili müdürlüğüne başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

V- Sonuç Olarak:

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve veya tüzel kişi tüm işverenlerin en geç 31.12.2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenecek olan adresten başvuru yaparak E-Tebligat adreslerini almaları, bu tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ise, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, keza Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenen sistem üzerinden başvuru yaparak E- Tebligat adresini almaları gerekmektedir.

Ancak bunun yapılabilmesi için SGK’nın sisteminde yakın bir zamanda buna ilişkin yapılacak olan düzenlemenin işverenlerin takip etmelerini ve 31.12.2021 tarihine kadar mutlaka E-tebligat adreslerini almaları gerektiğini önemle belirtmek isterim.

05.10.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM