BASINDAN YAZILAR
İşveren, İşçilerine Eşit Davranmak Zorundadır / Ali Tezel - MuhasebeTR

İşveren, İşçilerine Eşit Davranmak Zorundadır / Ali Tezel

 

 

İşyerimizde 01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere beyaz yakalı çalışanlara % 12 zam yapıldı. Benimle aynı işi yapan mesai arkadaşlarım % 12 zam aldı ancak bana yapılmadı. İnsan Kaynakları birimine nedenini sorduğumda cevap alamadım. Bu işyerinde 7 yıldır çalışmaktayım, haklı fesih hakkı doğurur mu? Birol Yapacı
Sayın okurum, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlıklı 5'inci maddesine göre; iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz..."

HAKLI FESHE İLAVE 4 MAAŞ
İşveren, objektif kriterlerini ortaya koyarak çalışanları arasında farklılık yaratabilir ama subjektif kriterlere dayanarak ayrım yapamaz. Bu durumda eşit davranmamış olur ve işçiye derhal işi bırakma hakkı verdiği gibi yine 5'inci maddeye göre; "...iş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir... İşverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi ihlalin varlığı ihtimalini güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyarsa, işveren ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur."

ÖRNEK YARGITAY KARARI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E: 2006/28014, K: 2007/16023, T: 21.05.2007
- EŞİT DAVRANMA İLKESİ
- İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİ 
Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ile genel tatil ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Temyiz edilen dosya incelendi: Davacı diğer çalışanlara daha fazla zam yapıldığını, nedenini sorunca kötü muameleye maruz kaldığını belirterek iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia etmiştir. Davalı iş verimliliği, mesleki durum ve işin özelliğine göre farklı zam uygulamasının doğal olduğunu belirterek davacının feshinin haklı olmadığını savunmuştur. Yerel mahkeme yapılan zammın beğenilmemesinin haklı fesih nedeni kabul edilemeyeceğini belirterek kıdem tazminatının reddine karar vermiştir. Davacı davalı işyerinde oto boyacısı olarak çalışmıştır. Bir işveren aynı işi yapan işçiler arasında işin niteliği ya da zorunlu sebepler olmadıkça farklı işlemde bulunamaz. Aksi halde bu durum işçi için sözleşmeyi haklı olarak fesih yetkisi verir. Olayda davacı işçinin yaptığı işte çalışan diğer işçilerle aynı zammı alıp almadığı araştırılmalı, işverence eşit işlem ilkesinden ayrılmayı gerektiren haklı nedenler varsa bunun kanıtlanması beklenmeli, tüm deliller bir arada değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEŞEKKÜR
Sevgili annem Kadriye Tezel'in 22.3.2012 tarihinde vefatında, telefonla arayan, e-posta gönderen, cenazemize katılan, ziyaretime gelen tüm vatandaşlarımıza, dostlarıma, akrabalarıma kalpten teşekkürü bir borç bilirim.

(Kaynak: Haber Türk | 27.03.2012)

GÜNDEM