BASINDAN YAZILAR
SGK para cezalarına indirim geldi / Resul Kurt - MuhasebeTR

SGK para cezalarına indirim geldi / Resul Kurt

İşverenlerin cebini yakan SGK para cezalarında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme sonrası mahkeme kararına, kamu idarelerinden gelen bilgilere ve denetim elemanlarının tespitleri dışında olmak koşuluyla,

- İşyeri bildirgesini,

- Sigortalı işe giriş bildirgesini,

- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlarla, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenler bunların adreslerini,

30 gün içinde kendiliğinden verirse SGK’nın hesaplayacağı cezalara ilişkin tebligatın yapılmasından 15 gün içinde bunlara ilişkin idari para cezalarını ödenmesi koşuluyla idari para cezalarının dörtte üçü silinecek ve sadece dörtte biri ödenecek. Bu ilk indirimden sonra cezaların 15 gün içinde ödenmesi halinde dörtte bir oranında ikinci bir indirim uygulanacak.

Ancak yukarıdaki indirimlerden sadece iyiniyetli işverenler yararlanacak. Sigortasız işçi çalıştırdığı denetim elemanları veya kurumlardan alınan belgelerden tespit edilenler yararlanamayacak.

İşçinizin özlük dosyası var mı?

Dünyada en zor şeydir işsizlik. Bir iş bulup çalışmaya başlayanlardan bir dolu belge istenir. Neler yoktur ki içinde. Ama iş bulmanın heyecanıyla olsa gerek insanın gözüne gelmez bu belgeler.

İşverenlerin çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemesi gerekiyor. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İş Kanunu’nda işçi özlük dosyasında yer alacak düzenlemeler açık olarak belirtilmemiştir.

Başka bir ifadeyle, işçi özlük dosyalarının şekli konusunda Yasa’da açıkça bir düzenleme yapılmamış, genel ifadelere yer verilmiştir. İşçi özlük dosyasında; iş başvuru formu örneği, iş sözleşmesi örneği, görev tanımları, nüfus kaydı, diploma sureti, eğitim belgeleri, sabıka kaydı ve sağlık raporları ile teslim edilen araç gereç için zimmet belgesinin bulunması faydalı olacaktır.

SSK’lı kadınların süt izni

Okurlarımız, iş kanununa tabi özel sektör işyerlerinde çalışanların süt izninin de artıp artmadığını soruyor.

Süt izninin doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat olarak verilmesine ilişkin düzenlemeler sadece devlet memurları için geçerlidir. SSK’lıların süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren çocuğu bir yaşını dolduruncaya kadar günde bir buçuk saattir. Yani, SSK’lıların süt izni günlük üç saat değildir. Bu süreyi ne şekilde kullanacağına işçi karar verecektir.

 

(Kaynak: Star Gazetesi | 25.02.2012)

GÜNDEM