BASINDAN YAZILAR
Özürlü İstihdam Teşviğinden Yararlanan İşyerleri Çizelgeleriniz Hazır mı? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Özürlü İstihdam Teşviğinden Yararlanan İşyerleri Çizelgeleriniz Hazır mı? / Vedat İlki

 Özürlü istihdamında teşvik konusu genişletilmiştir.

 

Bu konuda 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi 5763 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirildi ve altınca fıkrada bu konu düzenlendi.

“Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72. ve 73. maddelerinde sayılan ve 78. maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

 

Bu düzenlemeye göre;

 

Özel sektör işverenlerince 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Kanuna tabi özürlü sigortalılar ile,

 

5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.

 

Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran,

Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin,ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanacaktır.

 

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için;

 

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,

 

Sigortalıların tamamına ait sigorta primi sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamını ödemiş olmaları,şarttır.

 

İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.

 

Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

 

Bu özürlü istihdam teşviki kapsamına, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli de girer.

 

Uygulama 01/07/2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Konuya ilişkin olarak 2008/77 sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.

 

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonucunda, 01.03.2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan bu düzenleme ile 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere kapsama giren ve yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

 

Bu Teşvik Kapsamına Giren İşyerleri Aşağıdaki Tabloyu Doldurarak Ocak Ayında Türkiye İş Kurumuna Vereceklerdir:

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın Ocak ayında özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiğinden, bu belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan “kod” ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenler söz konusu Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır.

Ek: 1- 4857 sayılı İş Kanunun 30. maddesine göre özürlü sigortalı çalıştıran işverenlere Türkiye İş Kurumunca verilecek belge

 

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU................................... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4857 sayılı İş Kanunun 30. Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran İşverenlere

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanmak Amacıyla Verilecek Belge

 

İşverenin Ad-Soyadı / Unvanı :                                                                      (Ait Olduğu Ay/Yıl : ..................../200.....)

İşyeri Sicil No :

İşyeri Adresi :

 

İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün

Kontenjan Dahilinde Çalıştırılmaktadır.

Kontenjan Fazlası Olarak veya Yükümlü Olunmadığı Halde Özürlü Statüsünde Çalıştırılmaktadır.

Korumalı İşyerinde Çalıştırılmaktadır.

TC Kimlik No

Adı-Soyadı

İş Kurumuna Tescil Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA:

1- Hiçbir sütun boş bırakılmayacak, kullanılmayan sütunlar (0) ile kapatılacaktır.                                            ONAY

2- Hangi kapsamda çalıştığı (*) ile işaretlenecek, diğer sütunlar (0) ile kapatılacaktır.                               İl/Şube Müdürlüğü

3- Kontenjan fazlası olarak veya yükümlü olunmadan çalıştırılanlara ilişkin belge düzenlenmiş

olanlar Kontenjan dâhilinde çalışmalarını sürdürdüğü takdirde belge tekrar verilecektir.

4- İşten çıkışlar için belge verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- İşe tekrar girişlerde belge yeniden düzenlenecektir.

(Kaynak: alitezel.com | 06.01.2012)

GÜNDEM