BASINDAN YAZILAR
Gss Esas Alınan Gelir Tespiti Tescili İzlemesi Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi / Vedat İlki - MuhasebeTR

Gss Esas Alınan Gelir Tespiti Tescili İzlemesi Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi / Vedat İlki

Resmi gazetenin 28.12.2011 tarihli 28156 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı;

5510 sayılı Kanunun 60'ıncı Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamındaki GSS yükümlülerinin Gelir Tespitini Yaparak,GSS uygulamasınca kapsama alınıp alınmamalarını sağlamaktır.

60'ıncı Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi;

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar

genel sağlık sigortalısı sayılır.

(g) bendi;

Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,genel sağlık sigortalısı sayılır.

SGK Re’sen Tescil Yapma Yetkisi:

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir.

Prim Miktarı SPEK Taban Tutar Dikkate Alınır:

Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir.

Bir Ay Süre Verilir:

Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere Bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.

Gelir Tespiti Başvurusu:

a.) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına Müracaat:

Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sonuçlandırılır.

b)Müracaat Etmeyen Asgarî Ücretin İki katı Kabul Eder:

Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilir.

c)Yazılı Başvuru Esastır:

Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yazılı başvurusu esastır. Ancak, kişiye kanunî temsilci atanması durumunda, bu kişi adına başvuru işlemi kanunî temsilcisi, özürlülük ve yaşlılık gibi nedenlerle bizzat başvuruda bulunamayacak olanların ise vekili tarafından yapılır.

ç)Birden Fazla Başvuru Tek Form İle Yapılır:

Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılır.

d)Başvuru Formunda Hane Yaşayanların Bilgileri Yer Alacak:

Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alır.

e)Asgari Ücretin İki Katı Gelir Beyanı Tescil İşlemini Kolaylaştırır:

Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Başvuru Formu:

Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat eder.

Başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.

Nereye Başvurulacak:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılır.

Önce Ön Değerlendirme:

Gelir tespitinde aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aileye ilişkin ön inceleme Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (BSYHP) üzerinden yapılır.

Ön inceleme sonrasında ;

a)5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi b)(g) bendi kapsamı dışında genel sağlık sigortalısı yada bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınmaz.

Ön değerlendirme sonucunda haklarında gelir tespiti yapılamayacağı kararı verilen bu kişilere, karar gerekçesi ile birlikte başvuru esnasında yazılı olarak bildirilir.

Ev Ev Ziyaret Edilecek Yerinde İnceleme Yapılacaktır:

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli tarafından tanıtıcı kimlik belgesi gösterilmek suretiyle hane ziyareti bilgi formu kullanılarak, başvuruda bulunanların ikametgâhlarına gidilerek hane ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Gelir Tespitinde Dikkate Alınacak Aile Bireyleri:

A)Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan;

1.)Eş,

2.)Evli olmayan çocuk,

3.)Büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır.

B)Yukarıda sayılan aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez.

C)Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir.

D)Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir.

E)Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır.

F)Gelir testine tâbi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır.

G)Kendisine kanunî temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanunî temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez.

GSS Statüsünün Belirlenmesi:

Asgari Ücretin Üçte Birinin Altında :

Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı asgarî ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilenler için, aile içinde genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan birey sayısı kadar 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Asgari Ücretin Üçte Birinden Fazla:

Yapılan gelir tespiti sonrasında aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı; asgarî ücretin üçte birine eşit veya üçte biri üzerinde olduğu tespit edilenlerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılır ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, tescili yapılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmış sayılır.

Bağ-Kur Kapsamında Olanların 60 Günden Fazla Prim Borcu Olması Halinde Yararlanır:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan ve bu borcu 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeyen sigortalıların, on sekiz yaş altı çocukları hariç olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için talepte bulunmaları hâlinde, yapılacak gelir tespiti sonrasında bu kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınır.

Gelir Tespitleriniz Takip Ediliyor:

Gelir artış yada Azalışlarını Bir Ay içinde Bildirmeniz Gerekecektir:

Gelir tespiti sonucu 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (g) bendine göre genel sağlık sigortası tescili yapılanlar, gelir durumlarının ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişmesi hâlinde bir ay içinde vakfa başvurmak zorundadır. Vakıf da BSYHP üzerinden tespit ettiği değişiklikler üzerine, kişilerin bildirimini beklemeksizin gelir tespitini yeniler.

Medeni Hal Değişiklikleri Takip Edilecek:

Doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve benzeri nedenlerle hanedeki aile bireyi sayısının değiştiğinin tespit edilmesi durumunda gelir tespiti yenilenir.

Primi Devlet Tarafından Ödenenler ve Diğerleri Mercek Altında Her Yıl Ziyaret Var:

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren primi Devlet tarafından ödenenler ile asgarî ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenir.

90 Günde Bir Mercek Altında Olacaksınız:

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait veriler BSYHP’de otomatik olarak güncellenir. Güncelleme sonucu durumunda değişiklik olduğu tespit edilen sigortalıların, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarına göre ödeyeceği prim miktarı yeniden belirlenir ve buna göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

Gelir Takipleri Bir Ay İçinde Sonuçlandırılıyor:

Kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma yönünde bir gelir değişikliği olduğunu bildirmesi veya bu değişikliğin vakıf tarafından tespit edilmesi hâlinde, bildirim veya tespit tarihinden itibaren ya da SGK’nın gelir tespitinin yeniden yapılmasını talep etmesi hâlinde gerekli iş ve işlemlerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur.

ADNKS Önemli:

Aynı hanede birlikte yaşama ve hanede meydana gelen değişikliklerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtları esas alınır.

Altı ay İçinde Yeniden Gelir Tespiti İstenmez:

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalıları, gelir tespitlerinin yapıldığı tarihten itibaren, bu maddede belirtilen durumlar hariç olmak üzere, altı ay içinde gelir tespitinin yenilenmesi talebinde bulunamaz.

Gelir Tespitinde Kullanılacak Veriler:

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.

Puanlama Formülü:

Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılır. Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal şartların değişmesi nedeniyle Bakanlık ve SGK’nın önerisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun kararı ile güncellemeler yapılabilir.

Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

a) Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.

b) Bankaların muvafakati alınmak suretiyle SGK tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.

c) Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.

Gelir İle İlgili Verilerin Değerlendirilmesi Esası Nedir?

1.)3294 sayılı Kanuna göre il ve ilçelerde yer alan heyetler tarafından yapılır. Gelir tespiti iş ve işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlanır.

2) Gelir tespitindeki verileri de esas alan puanlama sistemi kullanılır.

3) Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen karar ve aileye ilişkin bilgiler, kişi bazlı olarak veri paylaşımını sağlayan elektronik sistem üzerinden SGK’ya bildirilir.

4) Heyet tarafından verilen gelir tespiti kararları ile kararlara esas veriler ve bunların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler, gelir tespiti yapılan her bir ailenin vakıfta bulunan hane dosyasında muhafaza edilir.

5) Gelir tespiti sonucu elde edilen ailenin ortalama aylık geliri, gelir tespitine esas alınan aile bireyi sayısına bölünerek aile içindeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.

GSS Tescili ve Primlerin Ödenmesi:

1) Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların tamamı, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilir.

2) Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilen aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazanç alt sınırının üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olanlardan, gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescili ile ilgili esaslar SGK tarafından belirlenir.

3) Genel sağlık sigortası tescilinin re’sen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilir ve ödeme yükümlülüğü başlar.

4) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyi ile birlikte, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri de tescil edilen genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanır.

5) Aynı hane içinde gelir tespitine esas alınan aile bireylerinden; genel sağlık sigortalısı veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan diğer aile bireyleri ayrı bir prim ödeme yükümlüsü genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir ve varsa bunların bakmakla yükümlü oldukları diğer aile bireyleri de bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık sigortasından yararlanır.

6) SGK tarafından, gelir tespiti herhangi bir nedenle yapılmamış olan ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanlardan, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden genel sağlık sigortası primi alınır.

Bu kişiler, gelir tespitinin sonucuna göre ya 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ya da (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilmesi veya prime esas kazanç alt sınırının üçte biri üzerinden (g) bendi kapsamında tescil edilmesi hâlinde, gelir tespitinin sonuçlandığı tarihe kadar alınan genel sağlık sigortası primleri herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilir.

GSS Olduğunuz Bildirilecektir:

a) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyleri adına başvuru sahibine,

b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine tâbi olanlar için genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen aile bireyine,

SGK tarafından tebliğ edilir.

İtirazlar Nasıl ve Nereye Yapılır:

1) SGK tarafından tebliğ edilen gelir tespiti kararlarına karşı, tebligatın yapıldığı genel sağlık sigortalısınca kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde gelir tespitini yapan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yazılı olarak itiraz edilebilir.

2) İtirazlar, itirazın Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını kayıtlarına intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde, heyet tarafından karara bağlanarak alınan karar itirazda bulunan genel sağlık sigortalısına ve SGK’ya bildirilir.

3) Heyet gerekli gördüğü hâllerde itirazı karara bağlamadan önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeline inceleme yaptırabilir.

4) Heyetin kararlarına itiraz, genel sağlık sigortalılığına ilişkin prim tahakkuk ve tahsilât işlemlerini durdurmaz. İtiraz sonucunda prim ödeme yükümlülüğünde değişiklik olması hâlinde, gerekli iade ve mahsup işlemleri SGK tarafından yapılır.

Devlet Tarafından Ödenen Pprimlerin Geri Alınması ve Cumhuriyet Savcılıklarına Suç Duyurusunda Bulunmak:

1) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığı yada SGK’ya ve Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarını ibraz edilen belgelerin ve beyan edilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti hâlinde, ilgili kamu idareleri tarafından ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerine iade edilir. Yenilenen gelir tespiti sonucunda kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası primleri, kişilerden geçmişe yönelik olarak yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek yeni durumlarına göre genel sağlık sigortası tescili yapılır.

2) Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında SGK tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda, haklarında ayrıca idarî ve cezaî soruşturma yoluna gidilir.

3) Genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Zamanaşımı

SGK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yersiz ödeme yapıldığı tespit edilen genel sağlık sigortalısının borçları hakkında;

1) Genel sağlık sigortası primleri için 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinde yazılı 10 yıllık

2) Genel sağlık sigortası giderleri için 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde,

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,

b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yer alan zamanaşımı hükümleri uygulanır.

Geçiş Hükümleri:

1) 18/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre 1/1/2012 tarihine kadar yeşil kart verilenler, 1/1/2012 tarihinde gelir tespitine tâbi tutulmaksızın 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilir. Bu kişilerin yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerektiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve SGK tarafından kamuoyuna duyurulur. Bu kişilerin gelir tespitleri Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılır.

DEĞERLENDİRME:

01.01.2012 Tarihinde Yeşil Kart'lılarda yeni bir dönem uygulamaya giriyor. Yeşil Kart uygulaması aslında sosyal devlet anlamında fakir fukaraya garip gurubaya sağlık hizmeti vermek,bunun içinde Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile yürütülüyordu.
Son yıllarda Yeşil Kart uygulama anlamında işlerliğini yitirmişti.
Temmmuz/2008 5510 sayılı SS ve GSSK GSS bölümü uygulmaya girdiğinde Yeşil Kart uygulamasında iki senelik geçiş süreci önerilmişti.
6111 sayılı yasa ile bu süreç 01.01.2012 tarihine kadar ertelendi.
Sağlık harcamalarında yeşil kartlılar, Merkezi Yönetim Bütçesini zorluyordu.Bu da her seferinde Maliye yetkilileri tarafından dile getiriliyordu.Sistemlere baktığımızda artık 9Milyonu geçen vatandaşlar Yeşil Kart Kapsamına alınmış olduğundan Kayıtdışı çalışmayı teşvik ediyordu.
Maliye Bakanlığının yaptığı araştırmalarda harcamalar Terör nedeni ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde inanılmaz boyutlarda Yeşil Kart savurganlığı var idi.
Bu da ciddi bir sağlık harcamasını işaret ediyordu.
Oysa Batı illerinde Yeşil Kart uygulaması gerçek ihtiyaç sahiplerine veriliyor.Doğu ve Güneydoğu da ise eş dost tanıdık uygulaması ile Yeşil Kart çılgınlığı yaşanıyordu.
Bu savurganlığa dur demek adına ;
Sosyal Güvenlikte yeni bir dönem başlıyor. Yılbaşından itibaren artık yeşil kartlılar da Genel Sağlık Sigortası kapsamına girecek. 9 milyon 140 bin yeşil kartın sahibi, gelir testine alınacak.
Asgari ücretin üçte birinden az geliri olanların sağlık hizmetinden yararlanma adına primini devlet ödeyecek. Geliri bu tutarın üstünde olanlar ise 33 buçuk lira ile 201 lira arasında prim ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek.
Bunun için Yeşil Kart uygulamasını disiplin altına almak için 28/12/2011 tarihinde yönetmelik devreye alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bilgisi dahilinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte oluşturulan heyetler ile Asgari ücretin üçte birinden az kazananlara gerçek anlamda Yeşil Kart uygulaması devam edecektir.
Sağlık Bakanlığı bu uygulamaya son vererek bu işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üstlenmiş olacaktır.
Gelir Tespiti ile Tescil edilen GSS ise artık hertürlü harcamaları ile geniş bilgi işlem ağına sahip sorgulama ve puanlama yöntemi ile değerlendirilecektir.
Gelir testi ile belirlenen Tescil hali için hane ziyaretleri her yıl yapılacaktır.
Kanımca subjektif olarak yürütülen bu işlemler gelişen teknolojik veri aktarımı ile objektif hale getirilecek gereksiz Yeşil Kart uygulaması önlenecektir.
Yeşil Kart sahibi olup çalışmayanlar içinde ilerleyen zamanlarda proje bazında İş-Kur ile işbirliğine gidilerek Kayıtdışını kayıt içine alma çalışması başlayacaktır.
Yanıltıcı beyanlar ile gelir testinin hatalı çıkmasına sebep olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.

(Kaynak: alitezel.com | 29.12.2011)

GÜNDEM