BASINDAN YAZILAR
Yeni yılda vergi cezaları da zamlanacak. - MuhasebeTR

Yeni yılda vergi cezaları da zamlanacak.

 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.


Buna göre, 2012 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 180 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 88 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8,80 lira, diğer vergilerde 18 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 140 bin liraya, satış tutarı da 190 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 770 lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2012'den itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında uygulanacak had ve miktarlar şöyle:

HAD VE CEZALAR


2012'DE UYGULANACAK
MİKTAR (TL)
-------------------------------------------------- -------------------
Tahakkuktan vazgeçme20,00
Bilanço esasına göre defter tutma hadleri
-Yıllık alış tutarı


140.000,00
-Yıllık satış tutarı


190.000,00
-Yıllık gayrisafi iş hasılatı

77.000,00
-İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının
toplamı140.000,00
Fatura kullanma mecburiyeti


770,00
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
2,00
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 770,00
En az ceza haddi
-Damga vergisinde8,80
-Diğer vergilerde18,00

Usulsüzlük cezaları
1. derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri


105,00
-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve serbest
meslek erbabı66,00
-İkinci sınıf tüccarlar


33,00
-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir
vergisine tabi olanlar


16,00
-Kazancı basit usulde tespit edilenler

8,80
-Gelir vergisinden muaf esnaf


4,00
2. derece usulsüzlükler
-Sermaye şirketleri58,00
-Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccar ve
serbest meslek erbabı


33,00
-İkinci sınıf tüccarlar


16,00
-Bunların dışında kalıp beyanname usulüyle gelir
vergisine tabi olanlar


8,80
-Kazancı basit usulde tespit edilenler

4,00
-Gelir vergisinden muaf esnaf


2,30

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile
diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest
meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması
180,00
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak kesilecek toplam ceza

88.000,00

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,
giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri
listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 180,00
-Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit
için
8.800,00
-Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam ceza


88.000,00
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt
edilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması,
günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz
edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması180,00
-Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile
muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine
ilişkin kural ve standartlara uyulmaması
4.000,00
-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce
yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen
vergi numarasını kullanmaksızın iş yapanlar
220,00
-Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya
kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 660,00
-Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu
getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere
ilişkin bildirimleri belirlenen standart ve
zamanlarda yerine getirmeyenler

880,00
-Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin
ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
660,00

Bilgi vermekten çekinenler ile defter ve belgelerin
ibrazı ile diğer yükümlülükler maddesine
uymayanlar için
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 1.170,00
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve
kazancı basit usulde tespit edilenler
580,00
-Bunların dışında kalanlar


280,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara
bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel
usulsüzlük cezası


880.000,00

 

(Kaynak: Samanyoluhaber | 26.12.2011)

GÜNDEM