BASINDAN YAZILAR
SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesi / Resul Kurt - MuhasebeTR

SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirmesi / Resul Kurt

Özellikle ekonomik kriz nedeniyle SGK prim borçlarını ödeyemeyen ve bu nedenle beş puanlık prim indiriminden yararlanamayan çok sayıda işveren var. Bu gerekçeyle SGK'nın İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı'nca çıkarılan 03/02/2009 tarihli ve 2009/20 sayılı genelgesi gereği SGK borcu olanlar, borçlarını tecil ve taksitlendirme yapabilecektir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu'nda (5766 sayılı kanun ile) yapılan değişiklikle borçluların borçlarının taksitlendirilmesinde teminat şartı ile borcun ödeme vadesi en fazla 24 aydan 36'aya uzatılması sağlanmıştır. 6183 sayılı kanundaki değişikliklere uygun olarak da SGK'da alacaklarının takibinde yeniden düzenleme yapılmıştır.

Borçluların sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve bunların gecikme zamları borçları taksitlendirme yapılabilecektir. Prim içerisine emekli işçi çalıştıranların sosyal güvenlik destek primi de dahildir. Tecil ve taksitlendirme talepleri Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Borçlu olanlardan talep dilekçesinin yanı sıra "borçlunun çok zor durumda" olduğunu gösteren muhasebe bilgilerine göre hesaplanan, Kasa+banka+kısa vadeli alacaklar toplamının, kısa vadeli borçlarına bölünmesi sonucu çıkacak oran;

"1,51-2" (2 dahil) arasında olması halinde 30 aya kadar,

"1,50" ve altında olması halinde 36 aya kadar,

tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.

Bu oranın belirlenmesinde kamu kurumları ve belediyeler ile borç miktarı 100.000.-TL'nin altında olan özel sektör için "mali durum belgesi" yeterli olacaktır. 100.000.- TL'nin üzerindeki borçlar için şekli kurumca belirlenen SMM ve YMM tarafından rapor tanzim edilecektir.

Taksitlendirilen toplam borç miktarı 50.000-TL altında olması halinde, teminat aranılmayacaktır. Ancak borç miktarı 50.000-TL'yi aşması halinde, taksitlendirme için alınacak teminat miktarı, borcun 50.000-TL aşan kısmının yarısıdır. Örneğin: 70.000-TL borcun taksitlendirilmesi halinde 10.000-TL teminat alınacaktır.

Borçlunun çok zor durum haline göre, 36 aya kadar eşit taksitler halinde ödeme yapılması mümkündür. Ayrıca ilk 6 ay kademeli ödeme planı yapılabilecektir. Kademeli ödeme planında aylık taksit tutarı, tecile konu toplam borcun, taksit sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağın % 50'sinden az olmamalıdır. Örneğin borcun 36 ay taksit yapılması halinde, en fazla ilk 6 taksidin toplam borcun 72'de 1'i olabilecektir.

Kurumun 2007/10 sayılı genelgesince borç miktarına göre tecil ve taksitlendirme yetki tutarları; 2.000.000.-TL'ye kadar Sosyal Güvenlik il müdürlüklerinin, 2.000.001- 3.000.000 TL arası İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanı'nın, 3.000.001- 4.000.000 TL arası Sosyal Sigortalar Genel Müdürü'nün, 4.000.001 - 5.000.000 TL arası Kurum Başkanı'nın ve 5.000.000 YTL'nin üzerindeki kurum alacakları da yönetim kurulumuzca değerlendirilecektir. Ancak borçlular müracaatlarını Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik merkez müdürlüklerine yapacaklardır. 2.000.000-TL'yi aşan borçlar gerekli belgeleriyle birlikte değerlendirildikten sonra Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir. Ayrıca ödemeler nispetinde fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması mümkün olacaktır.

Tecil ve taksitlendirmeye konu taksitlerden bir veya birbirini izleyen iki taksidin ödenmemiş olması durumunda, bu taksit ya da taksitlerin, ödenmeyen ilk taksidi izleyen üçüncü taksitle birlikte tüm taksitlerin ödenmiş olması ve ödeme planındaki son taksit süresinin aşılmaması kaydıyla tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmamaktadır. Ayrıca cari ay taksitleri de bir takvim yılında en fazla dört defadan fazla ödenmemesi veya taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla dört taksidin takip eden yılın sonuna kadar ödenmemiş olması halinde taksitlendirme bozulacaktır.

Beş puanlık prim indiriminden yararlanan işverenler de tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca çıkarılmış olan 2008/93 sayılı genelgeye göre, kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda 5510 sayılı kanunun 81'inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması kaydıyla, söz konusu indirimden yararlanılabileceği öngörülmüştür.

(alitezel.com | 21.02.2009)

GÜNDEM