BASINDAN YAZILAR
Gümrük borçlarına taksit olanağı geldi / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Gümrük borçlarına taksit olanağı geldi / Veysi Seviğ, Bumin Doğrusöz

Gümrük Müsteşarlığı'nın tebliğine göre zor durumda olan borçluların gümrük idarelerine olan borçlarına taksit olanağı sağlandı. Bunun için borçluların 2 Şubat'a kadar başvurması gerekiyor.

 

SORU: Maliye Bakanlığı, "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun"da yapılan değişiklikten sonra vergi borçlarını 18 ay vade ile taksitlendirmek suretiyle vergi borçlularını rahatlattı. Ancak bizim gibi ithalata bağlı ticaretle uğraşanların mevzuat değişikliğinden kaynaklanan gümrük borçlarının taksitlendirilmesi konusunda beklenen sonuç alınamadı.

Bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğuna dair bazı duyumlar almaktayız. Konuya yönelik bilgilenmek istiyoruz.

YANIT: Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Tecil ve Taksitlendirme"ye yönelik (1) Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin birinci maddesinde ifade edildiği üzere söz konusu tebliğ ile "zor durumda olan borçluların gümrük idarelerine olan borçları"nın taksitlendirilmesi olanağı sağlanmıştır. (06 Ocak 2009 gün ve 27102 sayılı Resmi Gazete.)

Buna göre suç ve kabahatler ile kaçakçılık fiillerinden doğan vergi ve para cezaları hariç 06.01.2009 tarihi itibariyle ödeme süresi içerisinde ödenmemiş olan, gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi söz konusu tebliğ çerçevesinde yapılacaktır.

Tebliğin 4. maddesinde belirlendiği üzere tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyenlerin 02 Şubat 2009 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yazılı olarak, amme alacağı takibini yapan gümrük idaresine başvurmaları gerekmektedir.

Yapılan düzenleme gereği olarak konuya ilişkin başvurular posta yoluyla yapıldığı takdirde, başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise amme alacağı takibatını yapan gümrük idaresi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

Gümrük İdaresi'ne ödenmek zorunda olup, ödenmemiş olanlara ilk taksit Şubat 2009 ayından başlamak, teminat alınmak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmış bulunmaktadır.

"Tecil ve Taksitlendirme" ile ilgili (1) Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca bu tebliğ kapsamında tecil edilecek olan borçlara yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanacaktır.

Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden itibaren yazılı başvuru tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve buna göre hesaplanan bedel taksitlendirilecek tutara eklenecektir.

Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için yükümlülere, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faiz tutarlarını ve taksitlerin vade tarihi olarak her ayın son işgünü olmak koşulu ile ödeme tarihlerini içeren bir yazı tebliğ edilecektir.

Söz konusu bildirimde tecil edilen borçların tecil koşullarına uygun ödenmemesi halinde, tecil koşullarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna da yer verilecektir.

Bu bağlamda 06 Ocak 2009 tarihinden önce;

* Tecil edilmiş ve tecil koşullarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarının, tebliğ yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına başvuru tarihinden 06 Ocak 2009'a kadar geçerli olan tecil faiz oranları, 06 Ocak 2009 tarihinden sonra ise herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın tebliğde belirtilen taksit süresi boyunca yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Ancak borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil koşullarına uygun olarak ödemekte olan yükümlülerin, tebliğ ile verilen tecil süresinden yararlanmak istemeleri halinde, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

* Daha önce başvuruda bulunup da söz konusu talepleri değerlendirme aşamasında olan yükümlülerin de tebliğ hükümlerinden yararlanabilmeleri için, yine gümrük idaresine yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

Diğer yandan gümrük idarelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi ve tecilin ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde ödenmesi gerekmektedir. (V. Seviğ)

 

 

YARGI KARARLARINDA

 

DAMGA VERGİSİ'NDE KONU

Danıştay 7.Dairesi E.2000/4278 K.2002/3491 T.7.11.2002

Limited Şirket iken nevi değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüşen davacı şirket adına, ana sözleşmede eski şirketten yeni şirkete geçen öz sermaye tutarı üzerinden damga vergisi salınmış ve kusur cezası kesilmişse de; olayda davacı şirketin Ana Sözleşmesinden, X Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesine göre nevi değiştirmek suretiyle anonim şirkete dönüştürüldüğü, ana sözleşmenin 6. maddesinde 39.000.000.000 TL olan sermayenin tamamının, Limited Şirketin (ödenmiş) kayıtlı sermayesi olduğu, öz varlığın bilirkişi raporu ile tespit edildiği, Limited Şirket özvarlığına, tüm aktif ve pasifiyle birlikte anonim şirketin sahip olduğu anlaşılmış olup, Limited Şirketin özvarlığının davacı anonim şirkete intikalinin söz konusu olmaması, sadece özvarlığın sahibinin hukuki şeklinin değiştirilmiş olması, bu durumda Limited Şirketin Anonim Şirkete dönüştürülmesinin, eski şirketin feshi, yeni bir şirketin kurulması olarak kabul edilemeyecek olması ve şirket malvarlığının intikalinin de söz konusu olmaması sebepleriyle, davacı adına yapılan işlemde yasal isabet yoktur.

 

Danıştay 7.Dairesi E.1999/1061 K.2000/1718 T.25.5.2000

Davacı ile Kamu Ortaklığı İdaresi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında iki nüsha olarak düzenlenen avans sözleşmesine ait damga vergisinin ödenmediğinden bahisle davacı hakkında kaçakçılık cezalı damga vergisi tarhiyatı yapılmıştır. Damga Vergisi Kanunu'nun 1. ve 3. maddeleri ve kanuna ekli (1) sayılı tabloya göre, taraflar arasında düzenlenen avans sözleşmesinin vergiye tabi olması, sözü edilen sözleşmenin tarafların sayısından az düzenlendiğinin düşünülemeyecek olması ve ayrıca Hazine Müsteşarlığınca sözleşmenin iki nüsha düzenlendiğinin belirtilmiş olması sebepleriyle yapılan damga vergisi tarhiyatında isabetsizlik bulunmamaktadır. Cezaya gelince, iddia edildiği gibi anılan sözleşmenin vergiden müstesna olduğu hususunda yetkili makamlarca bildirilmiş herhangi bir görüşün bulunmaması, olayda yanılma halinin de söz konusu olmaması, ayrıca bildirilmesine gerek duyulmayacak şekilde başından beri sözleşmenin varlığından davalı idarenin haberdar olması, matrah tespitinin herhangi bir araştırma ve incelemeyi gerektirmemesi ve kasıt unsurunun bulunmaması sebebiyle de olaya kaçakçılık cezası yerine kusur cezasının uygulanması gerekmektedir.

 

Danıştay 7.Dairesi E.1997/3666 K.1998/2120 T.27.5.1998

Yükümlü kurum tarafından yüklenilen Cumhurbaşkanlığı Tarabya Kompleksi tadilat ve inşaat işine ilişkin hak edişlerde, iş bedeline katma değer vergisinin de katılması suretiyle tahsil edilen damga vergisinin katma değer vergisine isabet eden kısmının terkini istemiyle dava açılmış olup; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1. ve 10. maddesinden bahisle, her ne kadar geçici hak edişlerden nispi damga vergisi kesilirken iş bedeline katma değer vergisi de dahil edilerek matrah saptanmış ise de, damga vergisi matrahının hak edişin ihtiva ettiği değer olması, bu değerin gelir niteliğinde olmayan katma değer vergisi ile birlikte mütalaa edilmeyecek olması, aksi halde verginin vergilendirilmesi gibi vergi sistemine ters bir sonucun doğacak olması sebepleriyle, katma değer vergisine isabet eden damga vergisinin terkin edilmesi gerekmektedir.

 

 

ÖZELGELERDE

 

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI

1. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 27.6.2008 tarih ve 14295 sayılı özelgesi;

"Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 74/3. maddesinde mükelleflerin safi iradın tespitine ilişkin olarak götürü gider usulünü de seçebilecekleri, ancak bu yöntemi seçen mükelleflerin 2 yıl geçmeden bu usulden dönemeyecekleri düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeden, gayrimenkul sermaye iradını (GMSİ) beyannamelerini götürü gider usulünü seçerek beyan eden mükelleflerin söz konusu dönemi takip eden yıl için verecekleri GMSİ beyannamelerinde gerçek gider usulünü seçemeyeceklerinin anlaşılması gerekir. Bu sebeple, ilk defa 2007 yılı içinde GMSİ elde eden mükellefin, 2008 yılında 2007 yılı beyannamesini verirken gerçek gider usulü yerine sehven götürü gider usulünü seçtiğinden bahisle VUK düzeltme hükümlerine istinaden müracaat eden mükellefin bu başvurusu, beyanname verme süresi içinde (25.3.2008) yapılmadığından kabulü ve 2007 yılı GMSİ beyanında gerçek gider usulüne dönmesi mümkün değildir."

 

3. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 3.4.2008 tarih ve 6526 sayılı özelgesi;

"Kira gelirleri olan aile vakfının gelir ve giderlerden arta kalan parasının vakfiye şartı olarak mütevelliye kalması halinde, bu kişinin vakıftan herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın elde etmiş olduğu gelirin gayrimenkul sermaye iradı sayılması gerekir. Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi elde etme şartına bağlı olduğundan, vakıf evladı olarak söz konusu kişinin, geliri ekonomik ve hukuki olarak tasarruf etmeye hak kazandığı yıl gelir olarak beyan etmesi gerekir."

 

 

YENİ YAYINLAR

 

DEVE Mİ KUŞ MU

Devekuşuna demişler ki:

"Yük Taşı"

O da demiş ki:

"Ben kuşum yük taşıyamam"

"O zaman uç" dediklerinde:

"Hayır ben uçamam, deveyim"

demiş...

Vergi mevzuatına ilişkin ilginç ve komik olaylarla, fıkralarla derlenmiş gülümseten bir kitap... Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un "Kiraz Kedinin KDV'si", "Askerliğini Yapmayan Kadın", "Patlıcanın Dalkavuğu" ve "Palyaçonun Gözyaşları" kitaplarından sonra mizah serisinin

5. kitabı. Prof. Kızılot "Kitabı hazırlarken, başta vergiler olmak üzere, yasalarla ilgili çok sayıda konu ve hayretlik olayı, komik yönleriyle ortaya koymayı bir yandan da

"güleriz ağlanacak halimize" sözünde olduğu gibi, düşündürmeyi amaçladım. diyor. Hoca, amacına da ulaşmış, kitap boş zamanlarda elden bırakılamayacak bir hale dönüşmüş. Kitabı bütün büyük kitapçılarda bulabilirsiniz.

 

 

SÖZÜN ÖZÜ

 

İdealler yıldızlara benzer, asla onlara ulaşamayız ama denizciler gibi yolumuzu onlara bakarak buluruz.

C. SHURZ

(Referans Gazetesi | 21.01.2009)

GÜNDEM