RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2016 | Asgari Geçim İndirimi 2016 | Vergi Affı | Reklam | Bize Ulaşın    


YMM Dr.Hayrullah Doğan
Damga Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
(07.12.2016)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2016
Asgari Geçim İndirimi 2016
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2016
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Karşılaştırmalı Örneklerle Alkol ve Sigarada ÖTV Artışı

  Resen İşi Terk Yapılan Mükelleflerin Mali Tablolarında Gözüken Stok, Demirbaş ve Taşıt Hesabı İle İlgili Cezalı Tarhiyat Yapılmaktadır

  Şirket Kuruluşlarında Yeni Dönem!

  Damga Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

  Genel Sağlık Sigortasında Af Devam Ediyor

  Yeni Vergi Düzenlemeleri (2)

  İşçi BES’e Ne Kadar Prim Ödeyecek

  Askerlik Borçlananların Emeklilik Hesaplaması.

  Genel Sağlık Sigortası Borcunuz Sıfır Olur Yada 1/3 Düşer Mi?

  Yurt Dışında Yapılan Fuarlara Katılma Giderlerinin Muhasebesi

  Takdir Komisyona Sevk İşleminde Zamanaşımı

  Yatırım Teşvik Mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler (7)

  Tüm Şirketlerin Dikkatine! Son 25 Gün

  Yeni Bir Şey Üretmiyoruz !


BASINDAN YAZILAR
KDV Yasasında yer alan bir yetki üzerine / Veysi Seviğ » Muhasebe TR


İhracata yönelik olarak ülkemizde yapılan üretimlerde kullanılmak üzere bazı ham ve yardımcı maddeler geçici olarak ülkemize ithal edilebilmektedir. Bu kapsamda ithali yapılan mallarda gümrük girişlerinde yapılması gereken vergilendirme, söz konusu malların ihracı koşulu ile teminat karşılığında ertelenebilmektedir. Bir başka anlatımla "Yurtdışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler teminat karşılığında ertelenerek ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır." (Oktar, Kemal "KDV İstisnalar ve İadeler, Ocak, 2008, Maliye ve Hukuk Yayınları, Sf: 49)
Bu olgu yine bazı hallerde bizzat ithalatçı konumunda olanlar tarafından ülkemizdeki imalatçılara bildirilerek ülkemizde üretilen bazı ürünlerde kendilerince öngörülen malzemelerin kullanımı adeta ithalatın belli bir koşulu olarak belirlenmektedir.
Konu ithalatta uygulanan Katma Değer Vergisi açısından da önem arz etmektedir.
Diğer yandan ithal için getirilen vergisel kolaylıklar, yerli girdi kullananlar açısından önemli bir sorun kaynağı haline dönüşmüş ve adeta uygulamada haksız rekabet unsuru haline gelmiştir.
Katma Değer Vergisi Yasası'na eklenen geçici 17'nci madde gereğince "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya bakanlar kurulu" yetkili kılınmıştır.
Yasal düzenleme gereği olarak Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 17'nci maddesinin uygulanmasında "ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerde öngörülen süreler esas alınmaktadır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmektedir."
Özellikle dahili işleme rejimi kapsamında ham ve yardımcı maddelerin yurtiçinden satın alınması aşamasında karşılaşılan tecil-terkin işlemleri de dikkate alındığında konu daha da önemli hale gelmektedir.
Uygulamada Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan dahilde işleme izin belgesi veya Gümrük Müsteşarlığı'ndan dahilde işleme izni almış olanlar yararlanabilmektedir. Söz konusu geçici 17'nci madde buna dayanak oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Yasası'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca;
"İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemektedir. Mükellefler tarafından bu nedenle tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairelerince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmektedir.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilmekte yani silinmektedir.
İhracatın bu koşullara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsl edilmektedir.
95 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan yönlendirme uyarınca Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17/1'inci maddesinde yer alan genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettiği birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, siyasi partiler, sendikalar, emekli ve yardım sandıkları kamu menfaatine yararlı dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve tarımsal amaçlı kooperatifler, imalatçı vasfını haiz olmasa dahi dahilde işleme belgesi sahibi firmalara tecil-terkin uygulaması kapsamında ham ve yardımcı madde teslim edebilmektedirler.
Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Katma Değer Vergisi Yasası'nın geçici 17'nci maddesi uyarınca "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde geçerli olmak üzere bakanlar kuruluna verilmiş olan yetki, eğer bu süre uzatılmaz ise yıl sonunda sona erecektir.

Söz konusu yasa maddesinde yer alan sürenin bitimine kadar bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusu uygulamada merakla sorgulanmaktadır.

Referans Gazetesi | 21.10.2008

MAİL LİSTEMİZE KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN