BASINDAN YAZILAR
Usta öğreticiler de emekli olabilecek / Resul Kurt - MuhasebeTR

Usta öğreticiler de emekli olabilecek / Resul Kurt

Bugüne kadar halk eğitim merkezleri, milli eğitim bakanlığı gibi kurumlarda usta öğretici olarak çalışanların, ay içindeki prim günleri çok az olduğu emekli olmalarında sıkıntı yaşanıyordu. İşte bu sorun reformla birlikte çözüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/(C) bendi kapsamında çalıştırılanlar hakkında da 4-1/a sigortalılığı uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacak.

Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Avukat ve Noterler Bağ-Kur’lu oldu

Kendi bürosunda çalışan avukatlarla noterler, bağımsız çalışan serbest meslek erbabı olmalarına rağmen, 1186 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile 506 sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kanununa tabi tutulmuşlardı. Bu nedenle benzer şekilde serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, diş hekimi, mali müşavirler 9 bin gün prim ödeyerek emekli olurken, avukat ve noterler 5 bin gün prim ödeyerek emekli oluyorlardı.

5510 sayılı Kanunla, bu husus düzeltilmiş ve avukatlarla noterlerin de diğer serbest meslek erbabı gibi 4-1/b sigortalılığı, yani Bağ-Kur’lu olmaları zorunlu sağlanmıştır.

Bağımsız çalışan vergi mükellefi Avukat’larla tüm noterler, 1 Ekim 2008 itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup, topluluk sigortası kayıtları esas alınarak tescilleri Kurum tarafından Kanuna uygun hále getirilecek. Ancak, bunların kendileri tarafından örneği Kurumca hazırlanan belgenin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma verilmesi zorunludur. Kurum tescilleri bu belgelere göre gözden geçirecektir.

Zorunlu staj yapan üniversite öğrencileri


Stajyer öğrenciler, ‘gördükleri eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmaları zorunlu bulunan öğrenciler’ olarak tanımlanabilir.

Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburi staj şartı bulunması ve okul tarafından bir işyerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir.

Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tábi tutulan öğrenciler, sosyal güvenlik reformu öncesinde sigortalı olamıyorlardı. 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tábi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.

Prim oranı, prime esas kazançlarının % 1’idir. Prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınacaktır.

Ancak, zorunlu staj kapsamında olmayan ve ihtiyari yapılan stajlar için öğrenim gördükleri okul tarafından herhangi bir prim ödenmeyecek olup, bunlar için normal çalışanlar gibi 4-1/a sigortalısı olarak prim ödenecektir

(Star Gazetesi | 16.10.2008)

GÜNDEM