BASINDAN YAZILAR
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi - MuhasebeTR

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

13 Temmuz 2023 tarihli EKONOMİ Gazetesi’nde yayımlanan “Gündemdeki Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Diğer Vergi Düzenlemeleri” yazımızda bahsedilen Yasa Teklifi 7456 sayılı Kanun olarak 15/07/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yasanın 1 inci maddesinde “yapılan düzenleme uyarınca “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (Ek MTV)” alınmasına hükmedilmiş olup, anılan madde hükmüne ilişkin usul ve esasları belirleyen ve uygulamada yaşanabilecek tereddütleri önleyici açıklama ve örnekleri içeren 1 Seri No lu Tebliğ 28 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

I- Verginin konusu ve mükellefi:

Yapılan düzenlemeler uyarınca ek motorlu taşıtlar vergisinin konusuna;

-  15 Temmuz 2023 tarihinde, 197 sayılı Kanunun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan, ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile

- 15 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar

girmektedir. Anılan tarifelerde otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, minibüs,  panel van ve motorlu karavanlar, otobüs ve benzerleri, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri, uçak ve helikopterler sayılmış olup bunlar tarifelerde gösterilen tutarlarda motorlu taşıtlar vergisine tabidirler.

Ek motorlu taşıtlar vergisi söz konusu taşıtlar için bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar alınacaktır. Bu verginin mükellefi de;

- 15 Temmuz 2023 tarihinde anılan taşıtlara sahip olan

- 15 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan

gerçek veya tüzel kişiler olacaktır.

Dolayısıyla, 15 Temmuz 2023 tarihinde anılan taşıtlara sahip olanlar ek motorlu taşıtlar vergisini ödemekle yükümlü olacağından, 15 Temmuz 2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecek, anılan vergiyi 15 Temmuz 2023 tarihindeki sahipleri ödeyecekyeni alan sahipleri ödemeyecektir.

II- İstisnalar

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan istisnalar ek MTV için de geçerlidir. Dolayısıyla,

- Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar,

- Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar  hariç) ve o devletin uyruğunda  bulunan  elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi   Türkiye'de   bulunan  uluslararası   kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

- Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,

- 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar,

ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olmayacaktır.

Keza, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

- Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,

- Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,

- Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,

- Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar,

ek MTV’den istisnadır.

III- Tahakkuk ve ödeme

Ek MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 7456 sayılı Kanun’un yayımı tarihinde (15 Temmuz 2023 tarihinde), bu tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

15 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ilgili vergi dairesince, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar ek MTV tahakkuk edecektir. 15 Temmuz 2023 tarihinde sicile kayıtlı olan taşıtlar için bu vergi, ilki 2023 yılı Ağustos ayının sonuna kadar, ikincisi 2023 yılı Kasım ayının sonuna kadar olmak üzere 2 taksitte ödenecektir.

15 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise, 2023 yılının son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek MTV’si de, altı aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

IV- Diğer hususlar

- 15 Temmuz 2023 tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023’e kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri ek MTV’nin mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek MTV ödeyeceklerdir.

- Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecektir.

- Ek MTV ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır.

- Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılmayacaktır.

(Kaynak: Akif Akarca, Dr.Mehmet Şafak / Ekonomim.com | 03.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM