BASINDAN YAZILAR
Haziran Ayı Özelgeleri - MuhasebeTR

Haziran Ayı Özelgeleri

Bilindiği gibi Gelir İdaresi’nin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum. Bu özelgelerin tam metinlerine gelir İdaresi’nin web sayfasından erişmek mümkün. Bu yazımda da gelir idaresince Haziran ayında verilmiş ve kazanç vergilerini konu alan önemli özelgelerin özetlerini sunuyorum.

■ Ticari işletmelerin ÖTV Kanunu’nda engellilere yönelik olarak tanınmış istisna kapsamında araç iktisabı mümkün değildir. İstisna kapsamında iktisap edilen engelli araçlarının şirket aktifine alınarak ticari faaliyetlerde kullanılmak istenmesi halinde ise anılan Kanun uyarınca (md 15/2-a) adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan ÖTV'nin aranması gerekmektedir. ÖTV istisnası kapsamında edinilen binek otomobilin ÖTV'si ödenerek ticari işletmeye dahil edilmesi ve işte kullanılması halinde, bu binek otomobile ilişkin tamir, bakım vb. cari giderlerinin %70'inin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 232247 sayı ve 1.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliğiyle mütenasip olması ve işte kullanılan aracın envantere kayıtlı olması ve geçerli belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, otopark giderlerinin en fazla %70'inin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 245809 sayı ve 6.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Üniversite öğrencisi olarak eğitim görmekte olan çocuğun yabancı dil seviye belirleme sınavına ait fatura bedelinin, eğitim giderlerinden ve söz konusu sınav hizmetinin tek başına eğitim giderinin bir parçası olmamasından dolayı, GVK md. 89/I-(2) hükmü çerçevesinde eğitim gideri olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 261976 sayı ve 22.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Su, kanalizasyon, arıtma, drenaj sistemlerine yönelik çeşitli hizmetlerin sunumu ve bu faaliyetlere ilişkin malzemelerin alım satımı faaliyetiyle iştigal eden şirketin faaliyetlerinde kullandığı, envanterine kayıtlı ve ruhsatında kullanım amacı "Yük Nakli-Hususi" olarak belirtilmiş ve Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan kamyonete ilişkin giderlerin tamamının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkündür. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 239092 sayı ve 1.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Şirketin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş olan taşınmazın merkezi yurt dışındaki bir firmaya satışında satış bedelinin yurt dışındaki başka bir firmaya olan borçlara mahsuben ödenmesi, söz konusu satıştan elde edilen kazancın, kanunla aranan şartlar çerçevesinde KVK md. 5/I- (e) bendinde yer alan istisna hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 608726 sayı ve 2.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetleriyle iştigal etmeyen şirketin, şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunması başta olmak üzere anılan Tebliğdeki 87.03 pozisyonunda tanımlanan binek otomobiller kapsamına girmeyen ve kargo taşımacılığında kullandığı motorlu taşıtlarının giderlerinin tamamının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Ancak Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 87.03 pozisyonunda yer alan araçlara ait giderlerin en fazla %70'inin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı tabiidir (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11296 sayı ve 5.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından faydalananlara istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle yapılan ödemelerin tamamı için gider pusulası tanzim edilmesi gerekmekte olup, yalnızca bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları da gider pusulası yerine geçebilecektir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 614154 sayı ve 5.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan henüz kazanç elde edilmemiş olsa dahi, "yatırım döneminde" belirli oranlarda ve 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür, yatırımın tamamlanmasından sonraki dönemlerde ise genel oranda vergiye tabi diğer kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün değildir. "Yatırım dönemi" ifadesinden, yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla ilgili Bakanlığa müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması; yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak ilgili Bakanlığa müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre; yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca uygulanacak indirimli kurumlar vergisinin, ticari bilanço kar veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklendikten tüm indirim, istisna ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra tespit olunan matrah üzerinden hesaplanması gerekmektedir (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 119452 sayı ve 7.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları dolayısıyla KVK md. 10/I- (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılması mümkün olmadığından, GVK geçici md. 93 (varlık barışı) uyarınca yurt içinde bulunan nakit varlıkların bankaya yatırılarak bildirime konu edilmesi ile oluşan ve "549-Özel Fonlar" hesabında takip edilen tutarların genel kurul kararıyla sermayeye eklenmesi dolayısıyla söz konusu indirim uygulamasından faydalanmak mümkün değildir (Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 68907 sayı ve 12.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Alım yapılan şirket tarafından 2021 yılında kesilen faturanın sehven 2021 yılı kayıtlarına alınmadığı, ancak mal alışının ilgili dönemde gerçekleştiği bir durumda, 2021 hesap dönemine ait olup kayıt altına alınmayan faturada yer alan mal tutarlarının, 2022 yılında maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün olmayıp, satın alındığı 2021 hesap döneminde stok kayıtlarına alınması ve söz konusu malların satıldığı veya faaliyetlerinizde kullanıldığı döneme ilişkin kurum kazancınızın tespitinde, maliyet veya gider olarak dikkate alınması gerekmektedir (Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 42302 sayı ve 14.6.2023 tarihli Özelgesi).

■ Şirketin aktifinde kayıtlı olan taşınmazın 6361 sayılı Kanun kapsamında kiralanması ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla finansal kiralama şirketine satışından elde edilen kazanç için KVK md. 5/1- (j) bendi kapsamında oluşturulan fon sadece amortismanların itfasında kullanılacağından, söz konusu satış kazancının özel fonlar hesabına alındıktan sonra sermayeye ilave edilmesi mümkün değildir. (Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 43502 sayı ve 21.6.2023 tarihli Özelgesi).

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 01.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM