BASINDAN YAZILAR
Nisan Ayı Özelgeleri - MuhasebeTR

Nisan Ayı Özelgeleri

Bilindiği gibi Gelir İdaresi’nin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum. Bu özelgelerin tam metinlerine gelir İdaresinin web sayfasından erişmek mümkün. Bu yazımda da gelir idaresince Nisan ayında verilmiş ve gelir vergisini konu alan önemli özelgelerin özetlerini sunuyorum. Ancak daha önce yayınladığım Mart Ayı Özelgeleri başlıklı yazımdan sonra yayınlanan bir özelgenin özetini de sunuyorum. Kurumlar vergisi konusunda ise yayınlanmış bir özelgeye rastlayamadım.

Gelir vergisi özelgeleri

- Tek ortağı olunan şirketin ortaklık payını temsilen 1.11.2019 iktisap tarihli geçici ilmühaberin iktisap tarihinden itibaren iki yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra satılması durumunda GVK mük. md. 80/1- (1) numaralı bendine göre değer artışı kazancı oluşmayacaktır. Söz konusu ilmühaberin iktisap tarihinden itibaren iki yıl geçmeden satılması durumunda elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Ortaklık payını temsilen elde bulundurulan geçici ilmuhaberlerin satışı işlemi, ticari kazanç olarak değerlendirilemeyeceğinden KDV'nin konusuna girmez (Malatya Vergi Dairesi Başkanlığının 7794 sayı ve 28.3.2023 tarihli Özelgesi).

- Yıl içerisinde işveren değiştirerek iş yerinde işe yeni başlayacak hizmet erbabının, önceki işvereninden elde ettiği ücret gelirine ilişkin gelir vergisi matrahını bildirerek ücretinin gelir vergisi tarifesine göre kümülatif olarak vergilendirilmesini talep etmesi halinde, söz konusu hizmet erbabının elde edeceği ücret gelirlerinin, ilgili takvim yılında eski işverenden elde edilen ücret matrahıyla ilişkilendirilmek suretiyle kümülatif matrah dikkate alınarak vergilendirilmesi mümkündür. Ücreti bu şekilde vergilenen hizmet erbabının bu gelirlerini, yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınmak suretiyle tevkif suretiyle ödenen vergileri mahsup edecektir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 401679 sayı ve 5.4.2023 tarihli Özelgesi).

- Uzman eğitmenlerce komisyon karşılığında video, metin, görüntü gibi araçlarla hazırlanan eğitimleri satışa sunan eğitim platformunda yer alan ücretli ve ücretsiz kursların, ücretli kurslara erişim sağlamak isteyenlerin ücret ödemeleri halinde ömür boyu erişim hakkı kazanacak, yazılı görüş bildirebilecek, diğer öğrencilerle tartışabilecek, eğitmene sorular sorabilecek şekilde lise matematiği ve yazılım dillerine ilişkin oluşturulacak videolu kurstan elde edilecek kazancın "ticari kazanç" kapsamında değerlendirilmesi ve ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetin sosyal ağ sağlayıcılık olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından (GVK. mük. md. 20/B) faydalanılması mümkün değildir (Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının 19661 sayı ve 7.4.2023 tarihli Özelgesi).

- Ticari işletmeye dahil olma ifadesi; kurumlar ve bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve hakları, işletme hesabı esasına göre defter tutan ferdi işletmelerde ise, işletme faaliyetiyle doğrudan ilgisi olan ve envantere alınmış bulunan iktisadi kıymetleri ifade etmektedir. Buna, bir taşıta ait giderlerin, kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için taşıtın kiralanması veya envantere dahil edilmesi ve işte kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle kiralama yoluyla edinilmeyen veya işletmeye dahil olmayan, eş adına kayıtlı kamyonet tipi panelvan taşıt için yapılan giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 174584 sayı ve 12.4.2023 tarihli Özelgesi).

Yurt dışı gelirleri

- İç hukukumuza göre emeklilik gelirinin Finlandiya'da bulunan sosyal güvenlik kurumlarından elde edilmesi halinde, bu gelir Türkiye'de gelir vergisinden istisna edilecektir ve bu gelir için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu emeklilik gelirinin Sosyal Güvenlik Kurumları haricinde özel emeklilik sigorta kuruluşlarından elde ediliyor olması halinde ise, bu gelirlerinizin tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret geliri olarak Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesine göre yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 173145 sayı ve 18.4.2023 tarihli Özelgesi).

- Türkiye mukimi olarak Türkiye'den verilen hizmet dolayısıyla yapılan aylık ödemelerin; tam zamanlı olarak haftada 40 saat çalışma programının belirlenmesi, yöneticinin talimatları ve işverenin yazılım çözümlerini ve yönergelerini kullanarak hizmet veriliyor olunması, işverene ve yöneticinize karşı sözleşmeden kaynaklı sorumlulukların bulunması, rekabet ve çalışma yasağı gibi unsurların varlığı birlikte değerlendirildiğinde, ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücretleri vergileme yetkisinin Türkiye'ye ait olduğu hallerde, dar mükellef kuruma bağlı olarak çalışma karşılığında kurumun doğrudan doğruya yurt dışından elde ettiği kazancından döviz olarak ödediği ücretler, diğer şartların da sağlanması halinde GVK md. 23 /1-(14/a) bendine göre gelir vergisinden müstesna olacaktır. Ancak, dar mükellef işverenin Türkiye'de kazanç elde edecek şekilde faaliyette bulunması halinde elde edilen ücret geliri için söz konusu istisnadan yararlanamayacak, söz konusu ücret gelirinin GVK md. 95 gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekecektir (Yozgat Defterdarlığının 6981 sayı ve 18.4.2023 tarihli Özelgesi).

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 09.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM