BASINDAN YAZILAR
Mart Ayının Önemli Özelgeleri - MuhasebeTR

Mart Ayının Önemli Özelgeleri

Bilindiği gibi Gelir İdaresi’nin kazanç vergilerine ilişkin önemli ve pek çok mükellefi ilgilendirebilecek özelgelerini aylık olarak özetliyorum. Bu özelgelerin tam metinlerine gelir İdaresinin web sayfasından erişmek mümkün. Bu yazımda da Gelir İdaresi’nce mart ayında verilmiş ve gelir-kurumlar vergilerini konu alan önemeli özelgelerin özetlerini sunuyorum.

- Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’na faktoring faaliyet izni için, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca ödenen sisteme giriş payı faaliyete devam edilebilmesi amacıyla yapılan harcama kapsamında olduğundan kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Öte yandan, ilk tesis ve taazzuv giderlerinin aktifleştirilmesi ihtiyari olup, ödenen sisteme giriş payının bu kapsamda aktifleştirilmesinin tercih edilmesi halinde, aktifleştirme tarihinden sonraki ilk değerleme gününden başlayarak söz konusu tutarın beş yıl içinde eşit yüzdeler halinde itfa edilmesi gerekmektedir (Bilecik Defterdarlığı’nın 4509 sayı ve 29.3.2023 tarihli Özelgesi)

- GVK. md. 40/5’de yer alan "Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi" ibaresinden genel olarak; taksicilik faaliyeti, sürücü kursu veya otomobil kiralama faaliyetleri gibi faaliyetlerin anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle sürücü kursu faaliyeti ile iştigal eden Şirketin bu faaliyetinin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekeceğinden, söz konusu faaliyette kullanılan binek otomobillere münhasır olmak üzere, bunlara ait yakıt ve bakım onarım giderlerinin tamamının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (Bilecik Defterdarlığı’nın 4502 sayı ve 29.3.2023 tarihli Özelgesi)

- Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin bizzat mükellef tarafından değil de yanında çalıştırdığı işçi (şöför) aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, GVK md. 47’de yazılı "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartı ihlal edilmiş olacağından kazancın basit usulde tespit edilmesi mümkün değildir (Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 43219 sayı ve 24.3.2023 tarihli Özelgesi)

- Bir Üniversite’nin Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Lisans programı eğitimi gören çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması, beyan edilecek gelirin %10'luk kısmını aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bu üniversitenin anlaşmalı olduğu uçuş okulundan alınan zorunlu pilotaj lisans programı uçuş eğitimi için ödenen tutarlar, GVK md. 89 uyarınca, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 364700 sayı ve 27.3.2023 tarihli Özelgesi)

- Vergi mükellefiyeti bulunmayan ve esnaf muaflığından da yararlanmayan akademisyenler, başka şirket bünyesinde ücretli olarak çalışanlar, kendi başına tasarım işi yapanları, internet mecralarında takipçileri olan bloggerlar ile telif hakkı sahiplerinden yılda bir defadan fazla olmamak üzere danışmanlık, eğitim, çevirmenlik gibi serbest meslek faaliyeti çerçevesinde hizmet alınması durumunda hizmet veren tarafından elde edilecek kazancın serbest meslek faaliyetine konu işin devamlılık arz edecek şekilde yapılmaması ve bu işin mutad meslek haline getirilmemesi dolayısıyla arızi kazanç olarak değerlendirilmesi, buna karşılık hizmet verenin faaliyetini devamlılık arz edecek şekilde ve mutad meslek halinde yerine getirmesi durumunda ise serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ettirilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının tevkifat uygulamasında herhangi bir önemi bulunmayıp, GVK md. 94/1-(2) uyarınca %20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Hizmetin arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlar tarafından sunulması halinde sunulan hizmetler KDV'nin konusuna girmeyecektir. Ancak danışmanlık, eğitim, çevirmenlik gibi serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmetlerin bu faaliyetleri mutat ve sürekli olarak yapanlar tarafından sunulması halinde bu hizmetler KDV'ye tabi olmakla beraber, bahse konu işlemler GVK md. 94/1-(2b) kapsamında olduğundan tam tevkifat uygulanması mümkün değildir (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 4066 sayı ve 1.3.2023 tarihli Özelgesi)

- Bilançonun yabancı kaynaklar kısmında yer alan "Kıdem Tazminatı Karşılığı", "Maliyet Giderleri Karşılığı", "Gider Tahakkukları Karşılığı" ve "Diğer Borç ve Gider Karşılıkları" hesaplarının, finansman gider kısıtlaması uygulamasında yabancı kaynaklar toplamının hesabında dikkate alınması gerekmektedir (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 99912 sayı ve 27.2.2023 tarihli Özelgesi)

- Sanayi sicil belgesine sahip olan şirketin üretmiş olduğu yazılım programını yurt içinde veya yurt dışında kiralama ve kullandırma faaliyetinden elde ettiği kazancın esas itibarıyla üretim faaliyetinden elde edilen kazanç mahiyetinde değerlendirilmesi gerekmekte olup, diğer şartların da sağlanması halinde, münhasıran söz konusu faaliyetten elde edilen kazancın kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması mümkün bulunmaktadır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 264050 sayı ve 1.3.2023 tarihli Özelgesi)

- KVK md. 10/1-(ı) bendinde düzenlenen indirim uygulaması ile sermaye şirketlerinde nakit artırılan sermaye üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilerek sermaye artışının teşvik edilmesi amaçlanmış olup, 7326 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında "525-Sermaye Yedeği" hesabına aktarılan tutarın ortaklara olan borçların ödenmesinde kullanılması ve ödenen bu tutarın ortağınız tarafından sermaye artırımı kapsamında şirkete tekrar aktarılması işlemi bilanço içi kalemlerin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışı olarak değerlendirileceğinden söz konusu indirim uygulamasından faydalanmak mümkün bulunmamaktadır (Aydın Vergi Dairesi Başkanlığının 22361 sayı ve 1.3.2023 tarihli Özelgesi)

- Şirketçe kullanılan ticari krediye ilişkin ödenen temerrüt faizi mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem itibarıyla, GVK md. 40/1-(3) bendine istinaden kurum kazancının tespitinde gider dikkate alınması mümkündür

- Yurt dışında bulunan firmadan alınan AB ülkelerinde geçerli şekilde marka tescili hizmetinden yalnızca yurt dışında faydalanılması halinde, söz konusu hizmet KDV'nin konusuna girmemektedir. Ancak, yurt dışından alınan söz konusu marka tescilinin Türkiye'de de geçerli olması halinde, hizmetten yurt içinde yararlanılmış olacağından hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanarak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 276663 sayı ve 3.3.2023 tarihli Özelgesi)

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 18.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM