BASINDAN YAZILAR
Kasım Ayı Özelgeleri - MuhasebeTR

Kasım Ayı Özelgeleri

Gelir İdaresi tarafından verilen ve vergi kanunlarının uygulamasında idari anlayışı yansıtan özelgeleri özet halinde yayınlamak artık köşemizin bir klasiği haline geldi. Bu yazımda da, Kasım ayı içerisinde verilmiş ve geneli ilgilendirebilecek önemli gelir ve kurumlar vergisi özelgelerinin özetlerini aktarıyorum.

- 4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sağlanan sigorta prim destekleri ile kuruma olan borçlardan mahsup edilmek suretiyle sağlanan ücret desteğinin, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlandığından, söz konusu desteklerin gelir, gider ve maliyet hesaplarıyla ilişkilendirilmeden takip edilmesi mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, anılan kanunun geçici md. 19 kapsamında sağlanan teşvikler gelir, gider ve maliyet olarak dikkate alınmayacağından, söz konusu teşvik tutarları basit usulde de gayri safi iş hasılatının tespitinde de dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, SGK’ya ödenmesi gereken primlerin teşvik tutarına isabet eden kısmı da gider olarak dikkate alınamayacaktır (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 580682 sayı ve 3.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Şirket personelinin serbest meslek erbabı olan eşi adına yaptırdığı geri ödemeli hayat sigortası için ödediği primlerin, serbest meslek erbabı olan eş tarafından serbest meslek kazancı dolayısıyla verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde gelir vergisi matrahının tespitinde indirime konu edilmesi gerekmekte olup, personelin ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 556569 sayı ve 30.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Şirket merkezi olarak kullanmak amacıyla satın alınan ve "Binalar" hesabına kaydedilen taşınmazın, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima santralleri ile ısıtma ve soğutma ünitesi olarak kullanılacak sistemlerinin değiştirilmesinde; klima santrallerinin değiştirilmesine ilişkin olarak yapılan harcamaların GVK 40/1- (7) uyarınca doğrudan gider olarak dikkate alınması, söz konusu binaya eklenti niteliğinde sayılan ve takılıp sökülmesi mümkün olan (taşınılabilir portatif klima vb.) harcamaların ise doğrudan gider olarak dikkate alınmaması

- Şirkete yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin, KVK md. 6/2 ile GVK 59/son hükümleri uyarınca, hasılat olarak değerlendirilerek kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir (Kırşehir Defterdarlığı’nın 17566 sayı ve 7.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Yatırım teşvik belgesi revize edilerek vergi indirim oranı ve yatırıma katkı oranının artırılması durumunda revize tarihinden sonraki dönemlere ilişkin (bu tarihin içinde bulunduğu geçici vergilendirme dönemi dahil) verilecek geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde, teşvik belgesi kapsamındaki (revize öncesi olanlar dahil) tüm harcamalara, revize edilmiş yatırıma katkı oranı esas alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür (Düzce Defterdarlığı’nın 24393 sayı ve 7.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi ile devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerine yapılan ödemelerde tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim uygulanması zorunluluğu getirilmesi ve alacaklı olan Şirketin bu kapsama giren işlemlerinin bulunması durumunda, yapılan %25 oranında indirime ait feragatname sonrasında, alacağın tahsili amacıyla yapılan feragat/iskonto tutarları için, söz konusu imkândan yararlanıldığına ilişkin tevsik edici belgelere dayanılarak, değersiz alacak uygulamasından faydalanmak mümkündür. VUK md. 322 kapsamında değersiz alacak olduğu belirlenen tutarların "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabında izlenmesi gerekmektedir (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 585746 sayı ve 7.11.2022 tarihli Özelgesi)

- 01/10/2019 tarihi itibariyle tasfiyeye giren şirketin, 01/01/2019-30/09/2019 tasfiye öncesi kıst dönem beyannamesini takip eden dördüncü ayın içinde (31/01/2020 tarihine kadar), 01/10/2019-31/12/2019 tasfiye dönemi beyannamesinin ise 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Şirketin tasfiyeden 28/01/2020 tarihinde vazgeçmesi halinde, tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı dönem başı itibariyle, başka bir deyişle 01/01/2020 tarihinden itibaren normal beyan dönemine geçileceğinden 2020 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihinde verilmesi gerekecektir. 01/10/2019 tarihinde girilmiş tasfiyeden, 28/01/2020 tarihinde vazgeçilmesi halinde tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı dönem başı itibarıyla, başka bir deyişle 01/01/2020 tarihinden itibaren normal beyan dönemine geçilecektir. Bu nedenle 01/01/2020-31/12/2020 dönemi için ikinci tasfiye dönemine ilişkin tasdik ettirilmiş defterlerin kullanılmaya devam olunması gerekmektedir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 1304864 sayı ve 8.11.2022 tarihli Özelgesi)

- 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge merkezinde yürütülen, herhangi bir kamu kurumu tarafından desteklenmeyen ve şirketin kaynakları ile finanse edilen projeler kapsamındaki prototip geliştirme faaliyetlerine ilişkin harcamaların (personel giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri ve dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet alımı giderleri) ilgili Yönetmelik ve Genel Tebliğ açıklamalar çerçevesinde Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkündür. TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamındaki prototip geliştirme faaliyeti ile ilgili olarak sağlanan ve özel bir fon hesabında izlenen hibe desteği kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınamayacağından, bu destekten karşılanan prototip geliştirme faaliyetlerine ilişkin harcamaların (personel giderleri, ilk madde ve malzeme giderleri ve dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet alımı giderleri) Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 1304980 sayı ve 8.11.2022 tarihli Özelgesi)

- Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketin tasarladığı eğitim içerikli internet sitesinde reklam yayımlanması karşılığında elde ettiği kazanç, Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazanç olmadığından kurumlar vergisinden istisna değildir. Sitede reklam yayımlanması hizmetinin, KDV Kanunu geçici md. 20 kapsamında KDV'den istisna tutulması da mümkün değildir (Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 131503 sayı ve 8.11.2022 tarihli Özelgesi)

(Kaynak: Bumin Doğrusoz / Ekonomim.com | 20.12.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM