BASINDAN YAZILAR
Evde Bakım Yardımı 2.354 TL’ye Yükseldi! - MuhasebeTR

Evde Bakım Yardımı 2.354 TL’ye Yükseldi!

Engellilik, yaşlılık ya da değişik kronik hastalıklar, kaza, afet ve diğer nedenlerle birçok insan maalesef elden ayaktan düşmekte günlük ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu durumda yaşamak ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının refakati ve bakımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi için belli bir gelir düzeyine sahip olmak gereklidir. 

Peki, yeterli geliri olmayıp evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yoksul vatandaşlar ne yapacak? Hemen cevaplayalım; yoksul durumda olanlar kendi imkânları ile hayatlarını idame ettiremediğinden bunlara devlet evde bakım yardımı yapmaktadır. Bu yardım 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için aylık 2.354 TL olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Belirtilen rakam sabit olmayıp yılın ikinci yarısından itibaren tekrar artırılabilmektedir. Hâlen aylık ortalama 535.000 kişi bu yardımdan faydalanmaktadır. Yardımın engelliye değil, bakımını üstlenen akrabası ya da diğer yakınlarına verilmekte olduğunun altını çizelim.

FAYDALANMA ŞARTLARI

Evde bakım yardımı, için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilmektedir. 2022 yılında tespit edilen gelirin 2.835 TL’den az olması gerekmektedir. Evde bakım yardımı başvurusunda 2022 sayılı Kanun kapsamındaki (65 yaş ve engelli) aylıklar gelir olarak hesaba katılmaktadır. Diğer yandan engellilik oranının belgelenmesi gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” ibaresinin "evet" olarak işaretlenmiş olması lazımdır.

AKRABALARIN DURUMU

Evde bakım açısından; üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri akraba sayılmaktadır. Engellinin hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olmakla birlikte Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin uygun görmesi ve hanesinde bakımını üstlenecek akrabası olmaması hâlinde yakında ikamet eden akrabası tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatların ikametgâhın bulunduğu ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engellinin hanesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü onayı ile başvuru sonuçlandırılır. Talebinin olumsuz değerlendirilmesi hâlinde engelliye veya yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce 30 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

İTİRAZ HAKKI

Engelli veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebilir. İtiraz talebi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce değerlendirilir. Gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı personelden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilerek işlem yapılır. Yapılacak itirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin verdiği karar nihai karardır.

DEĞİŞİKLİKLERİN VE ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ ZORUNLU

Engelli veya yasal temsilcisi, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç 15 gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılmaktadır…

           ***

“Cahillik bir ölümdür; bilim ise bir diriliştir.” Muhyiddin İbnü’l Arabi

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 07.02.2022)

GÜNDEM