BASINDAN YAZILAR
Bina, Arsa ve Arazilerde Emlak Vergisi Değerleri - MuhasebeTR

Bina, Arsa ve Arazilerde Emlak Vergisi Değerleri

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78) ile 2021 yılına ait (bina, arsa, arazi) vergi değerleri ve 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı 28.11.2020 gün ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No:521 ile yüzde 9.11 olarak belirlenmiş ve ilan edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesinin (b) fıkrası ile takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hususu hükme bağlanmış olup, bu konuda 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi izleyen bütçe yılından itibaren başlayacağı hususu hükme bağlanmış olup, asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapılmış olup, bu hükümler sonucunda bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlatılmış bulunmaktadır.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, vergi değerinin mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aynı yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı, üçüncü fıkrasında da 33. maddede yer alan vergi değerini tadil eden nedenlerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması dikkate alınacağı hususu ayrıca hükme bağlanmış bulunmaktadır.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin dördüncü fıkrasında ifade edildiği üzere vergi değerinin hesabında 1.000 TL’ye kadar olan kesirleri hesaba alınmayacağı hususu ayrıca hükme bağlanmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 44. maddesinin dördüncü fıkrasında 42. maddede yer alan tutar, 44. maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 TL’ye kadar kesirlerinin dikkate alınmayacağı hususu ayrıca hükme bağlanmış bulunmaktadır.

2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri 2020 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9.11/2=)yüzde 4.555 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar olacaktır. Örneğin;

1. Meskenin 2020 yılına ait emlak vergi değeri: 220.000 TL

2. 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: %4.555

3. Meskenin 2021 yılı emlak vergisi (1+(1x2)): 230.021 TL

4. 1.000 TL’ye kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 230.000 TL olarak hesaplanacaktır.

(Kaynak: Veysi Seviğ / İto Haber | 02.08.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM