BASINDAN YAZILAR
İhracatta Satış Bedeli Ne Zaman Tahakkuk Etmiş Olur? - MuhasebeTR

İhracatta Satış Bedeli Ne Zaman Tahakkuk Etmiş Olur?

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

İhracatta satış bedeli ne zaman tahakkuk etmiş olur?

(13.02.2020 tarih ve 14492 sayılı özelge)

Yurtdışındaki alıcının satışa konu malı satıcının Türkiye’deki fabrikasında, deposunda veya herhangi bir işyerinde kendisinin veya adına hareket edenin teslim alacağının satış akdinde belirlenmiş olması halinde, satıcının işyerinde malı teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış, gelir tahakkuk etmiş olacağından, gelirin bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.

Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması hariç olmak üzere, gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabul edilmesi ve bu tarihin içinde bulunduğu takvim yılının kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şirket ortağının oğlu için yapılan yurtdışı eğitim harcamaları kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?

(29.04.2020 tarih ve 347292 sayılı özelge)

Şirket ortaklarıyla hısımlık kriterlerine göre şirketle ilişkili kişiler arasında yer almayan çalışanların da aynı veya benzer koşullarla masrafları şirket tarafından karşılanmak suretiyle yurt dışında eğitime gönderiliyor olması durumunda, söz konusu eğitim için emsallere uygun olarak yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi gereğince Şirketin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde bir emsalin bulunmaması halinde şirket ortağının oğlu olan çalışanın yurt dışı eğitimi için yapılacak tüm ödemeler transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç olarak dikkate alınır ve dolayısıyla kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.

Sermaye artırımının ortakların alacaklarından karşılanması halinde nakit sermaye artırımında faiz indiriminden yararlanılabilir mi?

(27.01.2020 tarih ve 4307 sayılı özelge)

Bilanço içi kalemlerin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından yararlanılamaz. Bu nedenle, “331-Ortaklara Borçlar” hesabında takip edilen şirket borcunun ortağa geri ödenmesi ve ödenen bu tutarın ortak tarafından sermaye artırımı dolayısıyla kendisine isabet eden taahhüdün yerine getirilmesinde kullanılması halinde, bu tutarla sınırlı olmak üzere faiz indirimi uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

(Kaynak: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi | 22.07.2020)

GÜNDEM