BASINDAN YAZILAR
Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Özelge Özetleri - MuhasebeTR

Katma Değer Vergisi Kanunu İle İlgili Özelge Özetleri

Sirküler No: 2996

09.07.2019 tarih ve 39044742-130-555307 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

TÜBİTAK MAM Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınırlarının TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesini içine alacak şekilde genişletildiği, şirketin genişletilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde 24/3/2016 tarihinden itibaren faaliyete başladığı, bölgede faaliyet gösteren firmaların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu ve uygulama yönetmeliğinde yer alan muafiyet ve istisnalardan yararlanabildiği, ancak Serbest Bölge Müdürlüğünün bölgenin serbest bölge olduğu gerekçesiyle KDV istisnasından yararlanmasını engellediği ve buna bağlı olarak binde dokuz fon bedellerini de tahsil ettiği, bölgedeki faaliyetlere ilişkin düzenlenen ve alınan mal/hizmet faturalarında KDV yönünden nasıl bir uygulama yapılacağı ile fon bedeli ödenip ödenmeyeceği hususlarında görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20/1 inci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan mükelleflerin 31/12/2023 tarihine kadar bu bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır. Söz konusu bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.

Buna göre, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesini içine alacak şekilde sınırları genişletilen TÜBİTAK-Marmara Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket tarafından üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler, anılan bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi vasfını koruması kaydıyla, kazancınızın kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, KDV’den istisnadır.

Anılan teknoloji geliştirme bölgesinin aynı zamanda serbest bölge olması, söz konusu istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Diğer taraftan, 01/01/2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla giderilemeyen kısmın iade edilemeyeceği tabiidir. 

08.07.2019 tarih ve 97726449-130[7340816260]-E.72389 sayılı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi; 

…. tarihinde alınan yapı ruhsatına istinaden şirkete ait arsa üzerine 32 adet 150 m² altı mesken, 2 adet işyeri inşaatına başlanıldığı, 12/01/2018 tarihinde inşaat seviyesi su basmanı seviyesinde iken kat irtifak tapularının alındığı, inşaat genel seviyesi %50, kaba inşaat seviyesi %90 civarı iken arsa üzerinde yapılan inşaatın bu hali ile başka bir şirkete satışının yapılacağı, satışın sonrasında yeni firma tarafından inşaata devam edileceği, inşaatın kat irtifak tapularının devri suretiyle satışının yapılacağı belirtilerek, söz konusu devir işleminde uygulanması gereken KDV oranı hakkında  görüş talep edilmiştir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda,

-Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-Teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya adına hareket edenlere devredilmesi işlemi,

-Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den KDV Kanununda aksine hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’den indirebilecekleri,

Hüküm altına alınmıştır.

KDV Kanunu’nun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak (Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ) sayılı listelerde yer alan mal ve hizmetler için %1,%8,%18 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, şirket tarafından başka bir şirkete natamam vaziyetteki inşaatın (genel inşaat seviyesi %50, kaba inşaat seviyes i%90 tamamlanan) irtifak haklarının devri suretiyle tesliminin konut olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu işlemin genel oranda (%18) KDV ‘ye tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 28.05.2020)

GÜNDEM