BASINDAN YAZILAR
Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Uyumlu Mükelleflerde Vergi İndirimi / Bumin Doğrusöz

Bu gün yıllık gelir vergisi beyannamesi için uzatılmış sürenin son günü (tabii ben yazıyı yazdıktan sonra tekrar uzatılmadı ise). Aynı zamanda yıllık kurumlar vergisi beyan dönemi içerisindeyiz. Ben de bu nedenle iki vergiyi de kapsayan bir konuyu, uyumlu mükellef indirimi konusunu ele alayım dedim.

Bilindiği gibi, 6824 sayılı Kanun’ la Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden canlandırılan mülga mükerrer 121. maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü, 301 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Ancak daha sonra anılan maddede 7194 sayılı Kanun’la bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle geçen yıl verilen beyannamelerle bu yıl verilecek yıllık beyannamelerde maddenin uygulaması açısından bazı farklar söz konusudur. Bu farklara, müesseseden yararlanma koşulları aşağıdaki şekilde açıklamak yerinde olacaktır.

- “İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması” koşulu aynen korunmakla birlikte bu beyannamelerden doğan borçların kanuni süresinde ödenmiş olması koşulu kaldırılmıştır.

- Beyannamelerden doğan borçların kanuni süresinde ödenmiş olması koşulu kaldırılmakla birlikte indirimden yararlanılacak dönem yıllık beyannamesinin verildiği tarih itibariyle, bu beyannamelerden doğarak tahakkuk etmiş vergilerin tamamının ödenmiş olması koşulu getirilmiştir.

Ancak aşağıdaki hallerde borç mevcut olsa bile “vergilerin tamamının ödenmiş olması” koşulu ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

a- Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler

b- Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi hali

c- Vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk Lirası’nın altındaki vadesi geçmiş borçlar”

- Madde kapsamına giren ve süresinde verilmesi gereken beyannameler, yeni düzenlemeyle açıklığa kavuşturulmuştur. Yeni düzenlemeye göre bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, “yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini” ifade edecektir.

Bu değişikliğin gerekçesi, “bu indirim açısından dikkate alınacak beyannamelerin sınırlanması” olarak açıklanmışsa da, getirilen düzenlemenin ne sınır getirdiğini veya mevcut düzenlemeye göre hangi beyannameleri dışarıda bıraktığını, düzenlemeden anlamak mümkün değildir.

Bu aktardıklarımız dışındaki diğer koşullar yönünden, geçen yıl ile bu yıl arasında bir fark yoktur.

Uyumlu mükelleflere vergi indirimini düzenleyen maddede yapılan değişiklikler, 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2020 yılında verilen veya verilecek olan 2019 yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için de uygulanacaktır.

Yapılan değişiklikle mükellefler yönünden kapsamda bir genişleme olmamıştır. Bu nedenle gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai veya mesleki kazançlar dışındaki gelirler dolayısıyla beyanname verenler yine kapsam dışı kalmıştır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 30.04.2020)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM