BASINDAN YAZILAR
Veysi SEVİĞ, Bumin DOĞRUSÖZ - Amortismanlı oto satışı serbest meslek makbuzuile belgelenebilir - MuhasebeTR

Veysi SEVİĞ, Bumin DOĞRUSÖZ - Amortismanlı oto satışı serbest meslek makbuzuile belgelenebilir

Serbest meslek sahiplerinin, mesleki faaliyetleri dışında da olsa sattıkları sattıkları demirbaşlar veya nakil vasıtalarının bedellerini, serbest meslek makbuzu ile belgeleyebilir.

 

SERBEST MESLEK ERABABININ ARACINI SATIŞI

SORU: Ben serbest meslek faaliyeti gösteren bir mükellefim. İfa ettiğim iş nedeniyle bir otomobilim var. Bu otomobilim için amortisman ayırımı yapıyorum. Ancak söz konusu otomobilimi yenilemek için satmayı düşünüyorum. Bu otomobili satın almak isteyen bir meslektaşım var. Satış işlemini nasıl yapacağım? Bu soruyu sormamın nedeni ben bu otomobile iki yıldır amortisman ayırmış bulunuyorum.

Bazı meslektaşlarım noterle satışı yap diyorlar. Ancak otomobili sattıktan sonra bir sorun çıksın istemiyorum.

 

YANIT: Bilindiği üzere serbest meslek erbabı faaliyeti nedeniyle tahsilat yaparsa bu tahsilatını serbest meslek makbuzu ile belgelendirmek zorundadır. Ancak karşı taraf otomobil satışı için belge isterse bu takdirde, mevcut yasal düzenleme çerçevesinde söz konusu satışın hangi tür belge ile kanıtlanacağı konusu uygulamada da duraksama yaratmaktadır.

Serbest meslek erbabının yasal düzenleme gereği fatura bastırma ve yaptığı işler için fatura verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle sizin mesleki faaliyetinizin dışında dahi olsa satacağınız otomobil ve diğer demirbaşlarınız için serbest meslek makbuzu düzenlemeniz daha uygun olacaktır.

Konuya ilişkin olarak oluşan bir görüşe göre de serbest meslek erbabının Vergi Usul Yasası'nın 232. maddesi uyarınca fatura düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kişilerin, mesleki faaliyetleri dışında da olsa sattıkları demirbaşlar veya nakil vasıtalarının bedellerini serbest meslek makbuzu ile belgelendirmelerinin daha uygun bir çözüm olduğu kanaatindeyiz. Nitekim vergi idaresi, başka bir yere atanan noterin eski işyerindeki demirbaşlarını ve diğer varlıklarını kiraya vermesi veya satması karşılığında elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı olarak beyan etmesi, yapılan işlemin Noterlik Kanunu uyarınca noterin faaliyeti sayılması nedeniyle bu işlemler için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve ayrıca Katma Değer Vergisi'nin hesaplanmasını öngörmüştür. (Bakınız Özyer, M. Ali "Vergi Usul Kanunu Uygulaması", 4.baskı, 2008, HUD Yayınları sf: 423)

Dolayısıyla sizin yapacağınız otomobil satışını serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeniz mümkün bulunmaktadır.(V. Seviğ)

 

KÖPRÜ GEÇİŞİNDE KDV

SORU: Bilindiği üzere köprü geçişleri ve şehirlerarası otoyollar paralıdır. Faaliyetimiz gereği olarak değişik nitelikte 50'yi aşkın aracımız her gün değişik yerlerde seyir halinde olup, bu araçlar için KGS kartı veya OGS kullanıyoruz. Bunlar için ödediğimiz geçiş ücretlerinde yer alan katma değer vergisini kayıtlarımızda indirim konusu yaparken tereddüde düşüyoruz. Çünkü aynı şekilde faaliyet gösteren bazı firmalardan öğrendiğimiz kadarıyla söz konusu ödemeler katma değer vergisine tabi değilmiş. Bu konuda hangi bilgi doğrudur?

YANIT: Katma Değer Vergisi Yasası'nın 1/3-g maddesi gereği olarak "Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri" katma değer vergisine tabiidir.

Aynı yasanın 20/4. maddesinde hükme bağlandığı üzere "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunmakta" ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmemektedir.

Katma Değer Vergisi uygulaması ile ilgili 9 numaralı Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar çerçevesinde belli bir tarifeye göre tespit edilen işlerde, fiyatı ilgili müessese veya Devlet tarafından önceden belirlenen mal teslimi ve hizmet ifalarında nihai perakende satış fiyatının katma değer vergisi dahil edilerek belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak bilahare Maliye Bakanlığı tarafından 11,22,24 ve 25 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile bazı açıklamalar yapılmıştır. Bu bağlamda İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir özelgeye göre "…köprü ve otobanlardan geçişlerde" bankalarca "köprü tahsil" açıklamalı olarak düzenlenen dekontlar gider belgesi niteliğindedir.

Dolayısıyla köprü ve otobanlardan geçişlerde kullanılmak üzere ödenen paralar karşılığında düzenlenen banka dekontlarında yazılı bedeller gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmektedir. Ayrıca bu bedellerin içerisinde katma değer vergisi de dahil olduğundan bu durumda söz konusu verginin ayrıştırılarak indirim konusu yapılması mümkündür.

Söz konusu özelgede ifade edildiği üzere "banka dekontunda Katma Değer Vergisi tahsil edilmiş olması halinde, banka dekontunun düzenlendiği dönemde iç yüzde uygulanmak suretiyle katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Bu durumda kullanıcılar, işletmeler ve mükellefler ilgili bankadan temin ettikleri banka dekontlarına istinaden ödedikleri tutar üzerinden iç iskonto yolu ile katma değer vergisini ayrıştırabileceklerdir.

Bu aşamada söz konusu indirimin hangi tarih itibariyle yapılacağı düşünüldüğünde dekontun düzenlendiği tarih itibariyle gider kaydı yapılması ve iç iskonto yoluyla hesaplanan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması gerekecektir. (Daha fazla bilgi içiniz bakınız Öğrendik Güray "OGS-KGS Ücretlerinde KDV indirimi" Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:54, sf:118-125) .(V. Seviğ)

 

MÜKELLEF BİLDİRİMLERİ

SORU: Biz bilanço esaslarına göre kayıtlarımızı tutan bir işletmeyiz. Bu nedenle bizden "Mal ve Hizmet" alımlarına ilişkin bildirim formu düzenlememiz ve vermemiz istenmektedir. İş hacmimiz itibariyle özellikle yıl başından bu yana yaşadığımız sorunlar bir yana geniş iş hacminin getirmiş olduğu özel çalışmaların çoğalması nedeniyle söz konusu bildirimlerin sağlıklı düzenlenmesi zaman almaktadır. Bu konuda söz konusu bildirimlerin daha basitleştirilmesi mümkün değil midir?

YANIT: Vergi Usul Yasası uygulamasına yönelik olarak 362 sıra numaralı genel tebliğ ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ait mal ve hizmet alış-satışlarına ait bildirim formlarını verme süresi daha önce 32 sayılı Vergi Usul Yasası sirküleri ile 5.Haziran.2008 tarihine kadar uzatılmış olup, bu süre Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Yasası 34 sıra numaralı Sirküleri ile bu defa 5.Eylül.2008 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Bu nedenle 2007 yılına ait "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu" (Form Ba) ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" (Form Bs)'yi 5.Eylül.2008 tarihine kadar vermeniz mümkündür.

Bu formların basitleştirilmesi ve/veya elektronik ortamda bildirimi konusunda yetkili makam Maliye Bakanlığı'dır.

Diğer yandan 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin Formların da verilme süresi 35 sayılı sirkülerle 5 Kasım.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.(V. Seviğ)

 

YARGI KARARLARINDA İSPAT

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2005/37 K.2005/127 T.27.5.2005

İlgili yıl işlemlerinin incelenmesi sonucu, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturaları yasal defterine kaydederek haksız KDV indiriminden yararlandığı iddia edilen davacı şirket hakkında cezalı KDV tarhiyatı yapılmıştır. Fatura alınan şahıs hakkında yapılan tespitler neticesinde, alış faturaları sahte olan, satış faturaları tarih ve sıra takip etmeyen, alt nüshasında iptal yazdığı halde üst nüshası bulunmayan, kimi faturalarını incelemeye ibraz etmeyen, önceki yılda düzenlenen faturaları sonraki yıl yevmiye defterine kaydeden, işyerinin düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar büyük olmadığı saptanmış olan bu şahıstan alınan faturalara ilişkin gerçek bir mal tesliminin olmadığı ve faturaların mahiyetleri itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiği sabit olduğundan, bu faturalara ilişkin KDV indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle davacı adına yapılan tarhiyatta isabetsizlik yoktur.

Danıştay 7. Dairesi E.2002/3747 K.2003/3506 T.10.6.2003

Davacı şirket adına, tasfiyeye girdiği Mart/1998 döneminden sonra adına bastırdığı A-18501-18550 seri numaralarını taşıyan ciltten 18508, 18515 ve 18519 seri numaralı üç faturayı farklı tarihlerde düzenlemiş olduğunun tespiti üzerine, bu ciltten 18519 seri numaralı faturaya kadar olan faturaların düzenlendiği kabul edilerek, üç faturanın ortalamasının on dokuzla çarpımı suretiyle komisyon gelirine esas matrah tespit edilmiş olup; gerek VUK'nun 3. maddesine göre, gerekse cilt halindeki faturaların belli bir sıra takip etmesi ve bu sıraya göre düzenlenmesinin gerekmesi, kullanıldığı tespit edilen faturalardan önceki faturaların da kullanıldığının kabulünün icap etmesi ve Mart/1998'de faaliyetine son verdiğini ve adına bastırdığı belgeleri hiç kullanmadığını iddia eden davacının bu iddiasını da kanunen geçerli belgelerle ispatlayamaması sebepleriyle, yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarın dönem matrahı olarak takdirinde hukuka aykırılık yoktur.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.1999/335 K.2000/98 T.25.2.2000

Turistik otel işleten yükümlü şirketin 1994 yılı işlemlerinin incelenmesi neticesinde, inceleme elemanınca 1994 yılı mayıs ilâ ekim aylarında otelde konaklayan müşteri sayısı, günlük ortalama konaklama bedeli ve bir kişi için ödenen meşrubat, yemek gibi hizmet bedeli olarak beyan edilen yaklaşık tahmini değerlere dayanılarak, kayıt ve beyan dışı hasılat bulunduğu sonucuna varılarak şirket hakkında cezalı KDV tarhiyatı yapılmışsa da; VUK'nun 3/B maddesine göre, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerinin gerçek mahiyeti esas olup, 134.md. uyarınca ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacını içermesi gereken vergi incelemesinin olayda yalnız yükümlü şirket yetkililerinin ifadesine dayanması ve turistik otel işletmeciliği yapan yükümlünün ilgili dönemlerdeki hasılatının, emsal işletmelerle karşılaştırılmadığı gibi turizm acenteleri ya da müşteriler nezdinde yapılabilecek karşıt incelemelerle irdelenmemiş olması sebepleriyle, yükümlünün söz konusu dönemlerde kayıt dışı hasılatı bulunduğu yolunda yeterli ve yasanın aradığı nitelikte bir inceleme yapılmadan ve yeterli bir tespit olmadan yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık yoktur.

 

HAZİRAN AYI MALİ TAKVİMİ

9 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemi çeklere ait değerli kâğıtlar vergisi bildirimi ve ödemesi.

 

10 HAZİRAN

* 16-31 Mayıs 2008 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi

 

16 HAZİRAN

* 16-31 Mayıs 2008 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi

* Mayıs 2008 dönemi bsmv beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi kkdf kesintilerinin bildirim ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi dayanıklı tüketim malları ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisinin beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi motorlu taşıt araçlarına ilişkin (tescile tabi olmayanlar) özel tüketim vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ek:4 no 'lu ötv bildirim formu

 

20 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemine ait kolalı gazozlara ilişkin ek:7 no 'lu ötv bildirim formu

* Mayıs 2008 dönemine ait alkollü içeceklere ilişkin ek:8 no 'lu ötv bildirim formu

* Mayıs 2008 dönemine ait tütün mamullerine ilişkin ek:9 no 'lu ötv bildirim formu

* Mayıs 2008 dönemine ait dayanıklı tüketim ve diğer mallarına ilişkin ek:10 no 'lu ötv bildirim formu

* Mayıs 2008 dönemine ait yarışma ve çekiliş ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait intikal vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi ilan ve reklam vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi müşterek bahislere ait eğlence vergi beyan ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemine ait yangın sigortası vergisi beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemine ait elektrik ve havagazı tüketimi vergisi beyanı ve ödemesi

 

23 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı

* Mayıs 2008 dönemine ait gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile beyanı

* Mayıs 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin beyanı

 

24 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemi katma değer vergisinin beyanı

* 1-15 Haziran 2008 dönemine ait noterlerce yapılan makbuz karşılığı ödemelere ait bildirimlerin verilmesi ve ödenmesi

 

25 HAZİRAN

* 1-15 Haziran dönemi petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin beyanı ve ödemesi

 

26 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemine ait kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

* Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödenmesi

* Mayıs 2008 dönemine ait istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ile sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisinin ödenmesi

* Mayıs 2008 dönemi katma değer vergisinin ödenmesi

 

30 HAZİRAN

* Mayıs 2008 dönemine ait haberleşme vergisinin beyanı ve ödemesi

* Mayıs 2008 dönemi ssk sigorta primlerinin ödemesi

* Bağ-Kur sigortalılarının haziran 2008 sigorta primi ve sağlık sigorta primlerinin ödemesi

* Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisinin 2. taksit ödemesi

 

SÖZÜN ÖZÜ

Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

TAGORE

 

(Kaynak: Referans Gazetesi | 04.06.2008)

GÜNDEM