BASINDAN YAZILAR
Sigorta Prim Matrahına Dahil Edilecek/Edilmeyecek Kazançlar - MuhasebeTR

Sigorta Prim Matrahına Dahil Edilecek/Edilmeyecek Kazançlar

Sirküler No: 2940

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazançlar başlığı altında yer alan 80.inci maddesi ile yine aynı kanunun 4/1-(a) maddesi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının aşağıdaki şekilde belirleneceğini hüküm altına alınmıştır.

a- Prime esas kazançların hesabında;

1- Hak edilen ücretlerin,

2- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınacaktır.

b- Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurum’ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

c- (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer Kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanun’un uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.

PRİME ESAS KAZANCA DÂHİL EDİLMEYECEK KAZANÇLAR

01.09.2012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği’nde değinilmiş olup prime tabi tutulmayacak kazançları sınıflandıracak olursak;

  • Ayni Yardımlar: İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dâhil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin kömür parası, yağ parası, un parası, elbise- ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir.
  • Görev Yollukları: Görev 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3.üncü maddesinde açıklanmış olup bahsi geçen maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamında sayılmaktadır. Bu bakımdan, sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir.
  • Kasa Tazminatı: İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, ücret niteliğinde sayılamayacağından, prime esas kazançtan istisna tutulması gerekmektedir. 
  • Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları, Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti, İhbar Tazminatı gibi.

Prime tabi olan ve olmayan kazançlar listesine Kurumun aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/isveren/prime_esas_kazanc_miktarlari/prime_esas_kazanc_miktarlari

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

(Kaynak: Saymmas | 09.04.2020)

GÜNDEM