BASINDAN YAZILAR
2019 Yılı Çalışma Hayatında Artan İdari Para Cezaları / Vedat İlki - MuhasebeTR

2019 Yılı Çalışma Hayatında Artan İdari Para Cezaları / Vedat İlki

I- GİRİŞ

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

II- HANGİ KANUNLAR ETKİLENECEK

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı;

2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN KANUN DÜZENLEMELERİ

KANUNUN NO

KANUNUN ADI

854

DENİZ İŞ KANUNU

4857

İŞ KANUNU

5953

BASIN İŞ KANUNU

4904

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

6331

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6356

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

6735

ULUSLAR ARASI İŞ GÜCÜ KANUNU

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, zabıtanın “Görev ve Yetkileri” başlıklı 51. maddesi ile “Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.”, yine aynı Kanun’un 83. maddesi ile “bu Kanun’un 15, 18 ve 34. maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanun’un “ Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları” adı altında yer alan 7. madde de belirtilen hükümlerle yetkilendirilmiş olup kabahat fiillerinden dolayı, belediye encümenine ve zabıtasına, idari para cezalarına dönüştürülmesine ilişkin yetki veren Kanunlardan;

1) 1608 sayılı Kanunu’nun; 1 ve 2. maddesi,

2) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun; 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddeleri,

3) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu’nun; 7. maddesi,

4) 4207 sayılı Tütün Ürün. Zar. Önl. Kont. Hk. Kanunu’nun; 5. maddesi,

5) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun; 6. maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanun’un 17. maddesinin (7) fıkrasında; İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

6)1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanun’u 4. ve 6. maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri bildirilmemesi halinde uygulanır.

III- SONUÇ

İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

2019 yılı idari para cezaları % 23,73 oranında yeniden değerleme ile birlikte artacaktır. Çalışma hayatını ilgilendiren kanun düzenlemeleri de bundan etkilenecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda belirtilen kurallar çerçevesinde işlemler yapılacak, ödeme ve itiraz işlemleri kanunda açıklanan maddeler doğrultusunda uygulanacaktır.

(Alitezel | 01.12.2018)

GÜNDEM