BASINDAN YAZILAR
MERNİS, Vergi Usul Kanunu’na Girdi / Nedim Türkmen - MuhasebeTR

MERNİS, Vergi Usul Kanunu’na Girdi / Nedim Türkmen

Torba Kanun olarak bilinen; “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Torba Kanun'da yer alan vergi düzenlemelerini özet tablo halinde cumartesi günü yayınlanan yazımızda sizlere sunmuştum. Torba Kanun'da, Vergi Usul Kanunu'nun tebligata ilişkin düzenlemelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER…

Torba Kanun'un 16'ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun Bilinen Adresler başlıklı 101'inci maddesinde yer alan bilinen adresler yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNÎS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

EVRAK NASIL TESLİM EDİLECEKTİR?

Torba Kanun'un 17'nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102'nci maddesi değiştirilmekte ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde, tebliğin nasıl yapılacağı hususu düzenlenmektedir.
Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde; MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmekte ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmektedir. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Diğer taraftan Torba Kanun'un 19'uncu maddesi ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İLANEN TEBLİĞ ŞARTLARINA İLAVE YAPILMIŞTIR…

Torba Kanun'un 18'inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103'üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali eklenmektedir. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI…

Torba Kanun'un 20'nci maddesiyle, MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan madde ile Vergi Usul Kanunu'nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Herkes MERNİS adresini güncellemelidir

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi olarak bilinen (MERNİS), İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve 2000'li yıllarda uygulamaya alınabilen, merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir. 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre oluşturulan, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi tebligatlarda tebliğ yapılacak adreslerden biri olarak Vergi Usul Kanunu'na girmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na dayanılarak oluşturulan, Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) Türk vatandaşları ve Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancıların, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.
Herkesin e-devlet şifresi ya da https://adres.nvi.gov.tr internet adresinden, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adreslerini kontrol edip, güncelleme yapmasında fayda vardır.
Görüldüğü üzere; Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile beraber, MERNİS adresi çok önemli tebligat adresi konumuna gelmiş olup, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden tüm evraklar MERNİS adresine de gönderilebilecektir. Vergi idaresinin vergilendirme alanında en çok hata yapıp dava kaybettiği alan, tebligat işlemleridir. Bu değişikliklerden sonra, usulsüz tebliğ nedeniyle vergi davası kazanmak oldukça zorlaşacaktır.

(Kaynak: Sözcü | 11.12.2017)

GÜNDEM